Zawieszenie działalności gospodarczej – wszystko, co musisz wiedzieć

435

Prowadzenie własnego biznesu nie zawsze przynosi takie efekty, jakich życzyłby sobie przedsiębiorca. Polskie ustawodawstwo przewiduje w takiej sytuacji pewne udogodnienia, a mianowicie zamiast całkowitego zlikwidowania, przedsiębiorca może zdecydować się na tymczasowe zawieszenie działalności gospodarczej.

W większości przypadków główną przyczyną zawieszenia jest utrata płynności finansowej, a tym samym brak środków na opłacanie stałych kosztów, składek oraz podatków. Jednak zdarzają się również decyzje o zawieszeniu także z innych powodów, takich jak sezonowość prowadzonego biznesu oraz brak zleceń umożliwiających uzyskanie wystarczającego zysku. Ponadto wśród przyczyn tego zjawiska wymieniane są także choroby właścicieli, wyjazdy za granicę lub po prostu pewne zdarzenia losowe. Jest to więc stosunkowo skuteczne i dogodne rozwiązanie w szerokim zakresie przypadków.

W jaki sposób można więc zawiesić działalność, na jaki okres czasu maksymalnie ono obowiązuje, jakie są skutki takiego działania oraz jak następnie wznowić biznes? Na te wszystkie pytania, odpowiedzi, wraz z wieloma istotnymi dodatkowymi zagadnieniami dotyczącymi tego tematu, zostaną udzielone poniżej.

Na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie oznacza po prostu przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej. Najważniejsza korzyść w okresie w zawieszenia to zwolnienie ze składek ZUS czy podatków dochodowych – za okres zawieszenia nie wpłaca się zaliczek, ryczałtu czy karty podatkowej. Nie trzeba także składać deklaracji ZUS ani VAT. Przedsiębiorca nie może jednak osiągać przychodów w związku z działalnością.

Działalność gospodarczą zawiesić można z dowolnego powodu i na dowolnie długi okres (również bezterminowo), nie krótszy jednak niż 30 dni – tyle wynosi minimalny okres zawieszenia działalności. Data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ale można przy tym wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku.

Prowadzoną działalność gospodarczą zawiesić może przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Co więcej, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym również ma prawo zawiesić działalność gospodarczą. W przypadku wspólników spółek cywilnych, jawnych czy partnerskich zawieszenie działalności gospodarczej przez jednego ze wspólników jest skuteczne tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zostanie ono dokonane także przez pozostałych wspólników.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Wiemy już na czym polega zawieszenie działalności gospodarczej, kto może tego dokonać oraz na jak długi okres czasu ono obowiązuje. Czas więc przedstawić w jaki sposób można tego dokonać. Działalność prowadzoną w formie jednoosobowej zawiesza się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Informacja o zawieszeniu zostanie przekazana do ZUS lub KRUS, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się ze złożeniem wniosku CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej – wniosek ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do ewidencji i aby dotyczył zawieszenia, należy zaznaczyć krzyżyk w rubryce 01.3. W przypadku, kiedy osoba zgłaszająca zawieszenie działalności gospodarczej jest wspólnikiem istniejących już spółek cywilnych, ma również obowiązek wypełnienia załącznika CEIDG-SC. Przepisy nie ograniczają już możliwości zawieszenia działalności przed okresem złożenia wniosku o zawieszenie. Wniosek należy wypełnić na maszynie lub odręcznie drukowanymi literami, bez poprawek i skreśleń.

Istnieje kilka sposobów na złożenie wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności. Można to zrobić:

 • Osobiście w Urzędzie Gminy
 • Przez pełnomocnika, należy jednak pamiętać o opłacie za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Zwolnione z opłat jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom) lub zstępnemu (dzieciom, wnukom)
 • Listownie, należy wówczas notarialnie poświadczyć podpis, a dokument go poświadczający dołączyć do wniosku
 • Przez internet (online), przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek oraz czas jego złożenia

Wnioskodawca składając wniosek bezpośrednio w urzędzie gminy musi posiadać dowód osobisty (do wglądu). Przy wniosku w postaci elektronicznej dostarczenie dokumentu tożsamości nie jest wymagane.

Jeśli okaże się, że wniosek o wpis do CEIDG został błędnie wypełniony, wnioskodawca zostanie poproszony o skorygowanie błędnych informacji lub uzupełnienie brakujących danych. Gdy wniosek został złożony on-line, wówczas system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku. Jeśli natomiast został złożony w urzędzie gminy, wnioskodawca w terminie 7 dni od wezwania ma obowiązek osobistego poprawienia wniosku.

Po przyjęciu prawidłowo wypełnionego wniosku organ ewidencyjny wydaje kopię wniosku (potwierdzoną datą) z informacją o zawieszeniu działalności gospodarczej. Dodatkowo w ciągu 3 dni od dokonania wpisu o zawieszeniu urząd gminy ma obowiązek przesłania danych z wniosku wraz z jego oryginałem do właściwego urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz ZUS lub KRUS.

Zalety zawieszenia działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej jest korzystne dla przedsiębiorcy przede wszystkim ze względu na występujące w tym okresie ulgi finansowe i udogodnienia podatkowe. Przedsiębiorca zaprzestaje opłacania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Poza tym nie musi składać pliku JPK_V7.

W okresie zawieszenia przedsiębiorca zostaje również wyrejestrowany z ZUS, co skutkuje brakiem konieczności opłacania składek. Należy jednak pamiętać, że:

 • Po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne traci się prawo do świadczeń zdrowotnych. Warto więc skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub z ubezpieczenia zdrowotnego swoich członków rodziny
 • Okres zawieszenia działalności nie jest wliczany do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury

Kolejną zaletą zawieszenia działalności gospodarczej jest brak utraty statusu aktywnego przedsiębiorcy w tym okresie.

Skutki zawieszenia działalności gospodarczej

Podczas zawieszenia działalności gospodarczej podatnikowi przysługuje szereg praw, ale ciążą na nim również pewne obowiązki. Zostały one określone w art. 25. ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, który wskazuje:

 • Możliwość wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (można więc choćby wynajmować lokal do prowadzenia działalności)
 • Możliwość przyjmowania należności lub obowiązek regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Możliwość do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia
 • Prawo albo obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej
 • Wykonywanie wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa
 • Możliwość osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej
 • Możliwość poddania kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą
 • Brak obowiązku zamykania ksiąg handlowych lub podatkowych oraz likwidowania innych atrybutów utożsamianych z działalnością, takich jak choćby konto firmowe

Czego z kolei nie wolno? Jak nietrudno się domyślić podczas zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej oraz uzyskiwać z tego tytuł przychodów. Dodatkowo nie ma prawa do wykonywania na podstawie umowy zlecenia lub dzieło tych samych usług, które wchodzą w zakres usług świadczonych w ramach zawieszonej działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia podatnik nie ma również prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych. Wynika to z faktu, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych amortyzacji nie podlegają składniki majątku nieużywane w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej. W tej sytuacji zaprzestania odpisów dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność.

Wznowienie zawieszonej działalności gospodarczej

Wznowienie zawieszonej działalności wymaga złożenia stosownego wniosku do organu rejestrowego, osobiście lub drogą elektroniczną (strona CEIDG). W ciągu 7 dni przedsiębiorca musi udać się do Urzędu Gminy, aby potwierdzić tożsamość. Przedsiębiorca zostanie odnaleziony w rejestrze CEIDG po kodzie złożonego wniosku. Przedsiębiorca otrzyma wydrukowany wniosek od urzędnika do podpisania.

W przepisach prawach nie ma zakazu stosowania kolejnych zawieszeń względem już wcześniej zawieszanej działalności gospodarczej. Zawieszona już raz działalność gospodarcza może być zawieszona kolejny raz w przyszłości.

Skutki niewznowienia działalności gospodarczej, która została zawieszona

Przedsiębiorca posiada obowiązek wznowienia swojej działalności po upływie określonego we wniosku czasu. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi swojej działalności ponosi skutki związane z wyrejestrowaniem z CEIDG oraz KRS. Wykreślenie następuje automatycznie po upłynięciu danego okresu – system automatycznie wykreśla przedsiębiorcę z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Czy można zawiesić działalność wstecz?

Jak zostało wspomniane wcześniej data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), ale można przy tym wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku. Tak więc owszem, możliwe jest ustalenie zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, mimo niewykreślenia jej z ewidencji działalności gospodarczej. Co więcej, samo niedopełnienie obowiązku wyrejestrowania, przy faktycznym zaprzestaniu prowadzenia działalności, nie może powodować obowiązku opłacania składek ZUS i zdrowotnych w okresie nieprowadzenia działalności.

Konsekwencje prowadzenia działalności gospodarczej w czasie zawieszenia

Zdarza się, że przedsiębiorca zgłasza zawieszenie firmy, dzięki czemu oszczędza na podatkach i składkach ZUS, lecz nadal przyjmuje klientów, zwłaszcza stałych, od których normalnie pobiera opłaty za wykonane usługi. Tym samym osiąga dochody i to nieopodatkowane. Zwiększa się więc liczba podatników działających w szarej strefie. Taka sytuacja najczęściej występuje w sektorze usług i oznacza spadek wpływów budżetowych.

Eksperci potwierdzają takie przypadki i wskazują, że do podejmowania takich działań skłaniają obowiązujące przepisy. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej podatnik, który zawiesi prowadzenie firmy, ma prawo w okresie zawieszenia dokonywać czynności, które pozwolą na zachowanie lub zabezpieczenie źródeł przychodów. Jednak pozorne zawieszenie firmy jest nadużyciem, za które grożą kary.

Zdaniem specjalistów przedsiębiorca może w okresie wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności, regulować zobowiązania, zbywać środki trwałe i wyposażenie. Jednak w trakcie zawieszenia działalności podatnicy wykonujący usługi mogą zostać poddani kontroli. Przedsiębiorca przyłapany choćby na wykonywaniu zleceń związanych ze swoim biznesem może być ukarany karą grzywny lub nawet pozbawienia wolności.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments