Dotacje unijne i dofinansowania dla gospodarstw domowych

Udostępnij

Polskie gospodarstwa domowe mogą dziś skorzystać z wielu programów dofinansowań, które mają na celu wsparcie polskich rodzin w zakresie poprawy efektywności energetycznej swoich domów i mieszkań, korzystania z odnawialnych źródeł energii czy też oszczędzania wody.

Poniżej prezentujemy listę programów rządowych dla osób, które w tym roku planują modernizację swoich nieruchomości. Zacznijmy od:

Moje Ciepło pompa ciepła

Program Moje Ciepło jest odpowiedzią na aktualne potrzeby indywidualnych inwestorów, którzy starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii.

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Budżet programu Moje Ciepło wynosi 600 milionów złotych, co pozwoli dofinansować montaż pomp w 57 tysięcy domach. Środki te pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego, który zasilają na poziomie unijnym wpływy ze sprzedaży praw do emisji CO2.

Dofinansowanie do pomp ciepła

Współfinansowaniu inwestycji w ramach programu Moje Ciepło podlega:

 • Zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem
 • Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem
 • Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem

Dofinansowanie do inwestycji wynosi w tym programie maksymalnie 21 tysięcy złotych (w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła) i pokrywa 45% kosztów i posiadania Karty Dużej Rodziny. Podstawowy poziom dofinansowanie wynosi natomiast 30%.

Dotacja do pompy ciepła typu powietrze-woda lub do pompy typu powietrze-powietrze jest ustalona maksymalnie na 7 tysięcy złotych.

Moje Ciepło – warunki

Ważnym wymogiem jest spełnienie kryteriów posiadania nowego domu o odpowiednich standardach energetycznych. Maksymalna wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej to 55 kilowatogodzin na metr kwadratowy. Schemat działania pom

Dofinansowaniu podlegają pompy ciepła kupione od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku lub wyczerpania środków tej edycji programu. Dotację z programu Moje Ciepło można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło odbywa się w trybie ciągłym do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli środków, której wysokość wynosi 600 milionów złotych.

Moje Ciepło – wniosek

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej przez rządowy Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępny, na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Wszystkie najważniejsze informacje na temat składania wniosku o dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło – w tym wykaz dokumentów, które musimy dołączyć do naszego wniosku – znajdziemy na oficjalnej stronie programu.

Mój Prąd 5.0

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Na realizację piątej edycji programu Mój Prąd przeznaczone zostanie 500 milionów złotych.

Program Mój Prąd – dla kogo?

Z dotacji w programie Mój Prąd 5.0 mogą skorzystać trzy grupy wnioskodawców. Po pierwsze są to osoby rozliczające się z wyprodukowanego prądu w systemie net-billing, które nie skorzystały dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji PV.

Drugą grupą są osoby rozliczające się w „starym” systemie rozliczeń prosumentów, czyli net-meteringu, które do tej pory nie korzystały z dotacji do paneli PV, pod warunkiem przejścia na net-billing. Panele słoneczne

Trzecia grupa dotyczy osób rozliczających się w starym systemie, które już skorzystały z dofinansowania do paneli. W tej ostatniej grupie trzeba jednak spełnić trzy warunki:

 • Instalacja PV, na którą otrzymano wsparcie, została przyłączona i opłacona po 1 lutym 2020
 • Trzeba przejść z net-meteringu na net-billing
 • Trzeba uwzględnić we wniosku o dofinansowanie dodatkowe urządzenie wskazane w programie Mój Prąd

Co ważne, w programie Mój Prąd nie są brane pod uwagę dochody osiągane przez wnioskodawców, co oznacza, że wysokość dofinansowania nie jest uzależniona od dochodu beneficjenta.

Ubiegający się o dotacje muszą w pierwszej kolejności przeprowadzić inwestycję, czyli za nią zapłacić i mieć podłączoną instalację PV do sieci elektroenergetycznej. Dopiero potem można złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wsparcie finansowe.

Beneficjentami programu Mój Prąd 5.0 mogą się stać też osoby, które zainwestowały w panele fotowoltaiczne już wcześniej i nie starały się o dofinansowanie. Koszty kwalifikowane w programie są bowiem liczone od 1 lutego 2020 roku.

Dofinansowanie do fotowoltaiki

W przypadku pierwszej i drugiej grupy wnioskodawców dotacja do samych paneli PV wyniesie do 6 tysięcy złotych. Jeśli jednak zdecydują się oni rozszerzyć inwestycję o magazyny energii i/lub ciepła, to dotacja do paneli wzrasta do 7 tysięcy PLN.

W przypadku trzeciej grupy wnioskodawców, którzy już skorzystali z dofinansowania do paneli, dofinansowanie w postaci do PV wynosi do 3 tysięcy złotych. Ponadto, program przewiduje również dotacje do elementów dodatkowych.

W przypadku magazynów ciepła jest to do 5 tysięcy złotych, a magazynów energii – do 16 tysięcy PLN. Decydując się na system zarządzania energią można zaś otrzymać do 3 tysięcy złotych. Wybierając gruntową pompę ciepła będzie można otrzymać do 28,5 tysiąca PLN.

Jeśli zdecydujemy się na pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej, będzie to do 19,4 tysiąca złotych. Dla pozostałych pomp powietrze/woda dotacje wynoszą zaś do 12,6 tysiąca PLN, a dla pomp powietrze/powietrze – do 4400 złotych. W przypadku kolektorów słonecznych dotacje wyniosą do 3500 PLN. instalacja fotowoltaiczna

Intensywność dofinansowania dla wszystkich tych urządzeń określono na poziomie do 50% kosztów kwalifikowanych. Przy najszerszej inwestycji maksymalna dotacja, jaką będzie można otrzymać, to 58 tysięcy złotych.

Mój Prąd – wniosek

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w wersji elektronicznej przez rządowy Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Według informacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozpatrzenie wniosku czeka się 210 dni licząc od poprawnego złożenia wniosku w GWD. W przypadku konieczności uzupełnienia danych czas ten wydłuża się do 270 dni.

Wszystkie najważniejsze informacje na temat składania wniosku o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd znajdziemy na oficjalnej stronie programu.

Moja Woda

Program Moja Woda skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny – z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z poprzednich edycjach programu Moja Woda.

Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Celem bezpośrednim programu Moja Woda jest łagodzenie skutków suszy oraz ograniczenie skutków występowania opadów nawalnych. Na realizację tego programu rząd przeznaczył 230 milionów złotych.

Dofinansowanie do zbiornika na deszczówkę 2023

W najnowszej, trzeciej odsłonie programu Moja Woda beneficjenci będą mogli otrzymać dotacje do 6 tysięcy złotych, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące złotych.

Dotacje będzie można otrzymać do zakupu, dostawy, montażu, budowy, rozbudowy, uruchomienia następujących instalacji:

 • Do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości – z dachów, chodników, podjazdów
 • Do magazynowania wód opadowych w zbiornikach o sumarycznej pojemność minimum 2 metrów sześciennych
 • Do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie
 • Do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń
 • Do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej Dwa duż

Dotacje będą mogły uzyskać inwestycje, które zostaną zakończone nie później niż 30 czerwca 2024 roku. Trzecia edycja programu Moja Woda potrwa do wyczerpania budżetu programu.

Moja Woda – wniosek

Aby otrzymać dotację, należy złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) wniosek o wsparcie wraz dokumentami potwierdzającymi wydatek oraz potwierdzającymi wykonanie instalacji (protokół wykonania lub oświadczenie o samodzielnej realizacji).

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 • Założyć konto na Portalu Beneficjenta na stronie odpowiedniego dla nas Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie – adresy poszczególnych WFOŚiGW znajdują się pod tym linkiem
 • Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie
 • Przesłać zapisaną wersję elektroniczną za pomocą skrzynki podawczej PDF na swoim koncie na Portalu Beneficjenta

Następnie wystarczy wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:

 • W wersji papierowej – do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej LUB
 • W wersji elektronicznej – za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Ciepłe Mieszkanie

Program Ciepłe Mieszkanie jest uzupełnieniem programu Czyste Powietrze, który skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych. Końcowymi beneficjentami programu Ciepłe Mieszkanie są właściciele lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, którzy mogą się starać o dofinansowanie do termomodernizacji.

Operatorem programu Ciepłe Mieszkanie są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które na program otrzymują środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazują następnie środki do gmin, które podpisują umowy z beneficjentami końcowymi, czyli właścicielami lokali mieszkalnych.

W ramach pierwszego naboru do programu Ciepłe Mieszkanie, który rozpoczął się w lipcu 2022 roku, wartość umów podpisanych z gminami wyniosła blisko 740 milionów złotych.

Termomodernizacja – dofinansowanie Dom

Zjawisko smogu dotyczy bowiem nie tylko zabudowy jednorodzinnej, ale i również budynków wielorodzinnych.

Dzięki dofinansowaniu przysługującemu w ramach tego programu Ciepłe Mieszkanie można wymienić między innymi przestarzałe, wysokoemisyjne, a tym samym nieekologiczne piece na kotły gazowe, kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne i pompy ciepła.

Ponadto, z dotacji można lokal podłączyć do efektywnego zbiorczego źródła ciepła w budynku, czy do sieci ciepłowniczej. Co więcej, dofinansowywana jest także modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Wymiana okien – dofinansowanie

Mało tego – Co więcej, w ramach drugiej edycji programu Ciepłe Mieszkanie dofinansowywana jest także wymiana okien i drzwi.

Ponadto, w drugiej edycji “Ciepłego Mieszkania” dołożono część czwartą programu, w której wprowadzono dwa rodzaje przedsięwzięć. Pierwsze dotyczące kompleksowej wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w tym ocieplenia przegród budowlanych oraz montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Drugi rodzaj przedsięwzięcia dotyczy termomodernizacji budynku bez wymiany źródła (lub źródeł) ciepła oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo w części czwartej programu dodano gruntowe pompy ciepła, co dodatkowo pozwoli na promowanie pomp ciepła wśród beneficjentów końcowych, jakimi są właśnie wspólnoty mieszkaniowe.

Ciepłe Mieszkanie – progi dochodowe

Program Ciepłe Mieszkanie jest podzielony na trzy części, które odpowiadają dochodom beneficjenta. Każda z nich ma inny poziom dofinansowania: pierwszy – najniższy, a trzeci – najwyższy. O tym, do której części kwalifikuje się beneficjent, rozstrzygają progi dochodowe. Jakie źródło ogrzewania wybrać do nowego domu?

W nowej edycji programu próg dochodowy w pierwszej części wyniesie 135 tysięcy złotych rocznie, a w drugiej – 1894 PLN miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 2651 PLN w gospodarstwie jednoosobowym.

W trzeciej części, która uprawnia do najwyższych dotacji, progi wynoszą natomiast: 1090 złotych na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz 1526 PLN w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

Ciepłe Mieszkanie – ile można otrzymać?

Dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie maksymalnie może wynieść około 40 tysięcy złotych (do 90% kosztów inwestycji) na jeden lokal mieszkalny. Drugi nabór wniosków w programie zostanie uruchomiony pod koniec września. Jego budżet wyniesie 1 miliard złotych.

Co istotne, właściciele nieruchomości nie będą składać wniosków bezpośrednio do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , które są operatorami programu.

To gminy mają bowiem wnioskować o środki do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następnie uruchamiać programy wsparcia dla mieszkańców. Dopiero, gdy do tego dojdzie właściciele mieszkań będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie do swojego urzędu gminy.

O terminach składania wniosków przez beneficjentów końcowych gminy będą informować we własnym zakresie, zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych.

Potrzebujesz więcej informacji – skorzystaj z pomocy Doradcy Energetycznego

Jak zatem widzimy, planując modernizację naszego domu lub mieszkania powinniśmy mieć na uwadze fakt, że możemy obecnie skorzystać z rządowego wsparcia w ramach wielu programów dofinansowań dla polskich gospodarstw domowych.

W zasadzie, możliwości dziś jest tak wiele, że wnioskowanie o wsparcie w ramach poszczególnych programów może nam się wydawać bardzo skomplikowane. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Doradca finansowy z klientem

Z pomocą nam tutaj przychodzą Doradcy Energetyczni działający w ramach projektu “Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Aby umówić się na bezpłatną konsultację z Doradcą Energetycznym, wystarczy wejść na rządową stronę poświęconą doradztwu energetycznemu, przejść do zakładki kontakt, wybrać województwo, w którym mieszkamy i skontaktować się z wybranym Doradcą Energetycznym.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również