Co można odliczyć, czyli ulgi podatkowe w 2021 roku

ulgi podatkowe 2021

ulgi podatkowe 2021Każda osoba prowadząca własną działalność lub pracująca niezależnie czy na etacie, czy na podstawie umów cywilnoprawnych, jest zobowiązania do składania zeznań rocznych z tytułu podatku dochodowego. Nie wolno przy tym zapominać, że ustawa przewiduje szereg ulg i odliczeń, z których wielu z nas może skorzystać. Mamy już luty, więc już niebawem wszyscy będziemy rozliczać nasze podatki dochodowe za przychody w minionych 12 miesiącach. Sprawdź, które ulgi podatkowe 2021 roku Ci przysługują. Dowiemy się poniżej, zacznijmy od sytuacji, które umożliwiają całkowite zwolnienie z płacenia podatku.

Ulgi podatkowe 2021 – kwota wolna od podatku

W 2021 roku kwota wolna od podatku wynosi 8 tysięcy złotych. Jeśli nasz dochód w 2020 nie przekroczył tej kwoty, nie odprowadzamy podatku. Obowiązuje ona jednak wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane wg skali podatkowej. Warto pamiętać, iż nawet jeśli ta wartość nie została przekroczona, wciąż mamy obowiązek złożenia zeznania podatkowego.

Ulgi podatkowe 2021 – ulga dla młodych

Podatnicy przed ukończeniem 26 roku życia, którzy otrzymali:

 • Przychody ze stosunku pracy, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11
 • Przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11

Mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku, o ile łączna wysokość ich rocznych przychodów nie przekracza 85 528 złotych. Nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu.

Ulgi podatkowe 2021 – na dziecko

Ulga prorodzinna przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w ciągu roku podatnik:

 • Wykonywał władzę rodzicielską
 • Pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało
 • Sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą

Ulga przysługuje na każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał czynności o których mowa powyżej, i jest zależna od ilości małoletnich dzieci. W przypadku jednego miesięczna wartość ulgi wynosi 92,67 PLN, pod warunkiem, że:

 • Dochody podatnika pozostającego przez cały rok w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekraczają 112 tysięcy złotych w całym roku
 • Dochody podatnika niepozostającego w związku małżeńskim nie przekraczają w roku kwoty 56 tysięcy złotych, z wyjątkiem osób samotnie wychowujących dziecko, dla których ten limit także wynosi 112 tysięcy PLN.

W przypadku dwóch małoletnich dzieci wartość ulgi wynosi 92,67 złotych miesięcznie na każde z nich. Natomiast w przypadku większej ilości dzieci:

 • 92,67 PLN miesięcznie na pierwsze i drugie
 • 166,67 PLN miesięcznie na trzecie
 • 225 PLN na czwarte i każde kolejne

Ulgi podatkowe 2021 – rehabilitacyjne

Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne można odliczyć od podatku. Za wyżej wymienione uważa się wydatki poniesione na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 złotych,
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 złotych,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
 • leki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 złotych, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo,
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 złotych,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub rehabilitacji leczniczej

Warto podkreślić, iż wydatki, o których mowa powyżej, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane ze środków:

 • Zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • Zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Należy pamiętać, iż ulga rehabilitacyjna przysługuje również podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, takie jak:

 • Współmałżonek
 • Dzieci własne i przysposobione
 • Dzieci obce przyjęte na wychowanie
 • Pasierbowie
 • Rodzice
 • Rodzice współmałżonka
 • Rodzeństwo
 • Ojczym lub macocha
 • Zięciowie i synowe

Jeżeli dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 13 200 złotych.

Ulgi podatkowe 2021 na internet

Odliczeniu od podatku podlegają również wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania internetu, w wysokości nieprzekraczającej 760 złotych w danym roku, niezależnie od miejsca, w którym podatnik korzysta z sieci, jak i formy dostępu.

Ulga na internet przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach, jeżeli w okresie je poprzedzającym podatnik nie korzystał z tego odliczenia. Może ona zostać odliczona przez podatników rozliczających się na PIT-37 lub PIT-36. Wykazuje się ją w załączniku PIT/O.

Ulgi podatkowe 2021 – ulga z tytułu oszczędzania na IKZE

Podatnik ma także prawo do odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w danym roku, do wysokości określonej w przepisach. Aktualnie wynosi ona 6272,40 PLN. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT-37, PIT-36 oraz PIT-36L poprzez wypełnienie załącznika PIT/O.

Ulgi podatkowe 2021 – termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od przychodów wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Przysługuje ona podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego i dokonał w nim takich działań, jak:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

Z ulgi nie można skorzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Jeśli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzyletnim, jest on obowiązany do zwrotu ulgi, co oznacza doliczenie kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu do dochodu za rok, w którym upłynął termin.

Ulgi podatkowe 2021 – ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna dotyczy osób, które uzyskują przychód w kraju objętym niekorzystną umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. Polega ona na zwolnieniu podatnika z obowiązku uregulowania różnicy między podatkiem należnym za granicą i w Polsce. Takie działanie ma na celu ujednolicenie zasad podatkowych oraz wyrównanie sytuacji emigrantów.

Aktualnie, zgodnie z art. 27g ustawy o podatku dochodowym, ulga abolicyjna przysługuje w przypadku dochodów:

 • Osiąganych poza terytorium Polski ze źródeł takich jak: stosunek pracy, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy, działalność gospodarcza oraz działalność wykonywana osobiście
 • Z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi

Dzięki zastosowaniu ulgi abolicyjnej ostateczna wysokość podatku płaconego w Polsce od dochodu uzyskanego za granicą jest, niezależnie od metody jaką powinien zastosować podatnik, taka sama jak przy zastosowaniu sposobu wyłączenia z progresją. Oznacza to, że dochód uzyskany za granicą nie jest bezpośrednio opodatkowany w Polsce.

Ulgę mogli stosować podatnicy bez względu na wysokość przychodów osiąganych ze źródeł nią objętych. Ulga abolicyjna oznacza, że w aktualnie Polsce nie wlicza się do podstawy opodatkowania dochodu osiągniętego za granicą. Jest on jednak uwzględniany w kalkulacji tzw. efektywnej stawki podatkowej.

Niestety 2021 rok jest ostatnim, w którym ulga abolicyjna może zostać rozliczona w tak szerokim zakresie. Za rok zostanie ona znacząco ograniczona. W praktyce będzie ona działać wyłącznie, jeśli roczne zarobki Polaka pracującego za granicą wynoszą maksymalnie 8 tysięcy PLN.

Korzyść wynikająca z zastosowania ulgi będzie zatem znikoma, a przewidywany niekorzystny wpływ na wzrost obciążeń podatkowych polskich rezydentów uzyskujących dochody z krajów objętych metodą zaliczenia proporcjonalnego bardzo bliski ostatecznego efektu, gdyby ulgę zlikwidowano całkowicie.

Ulgi podatkowe 2021 – B+R

Ulga na działalność badawczo-rozwojową stanowi doskonałe narzędzie podatkowe do wspierania innowacyjnej działalności przedsiębiorców. Ulga umożliwia odliczenie 50% kosztów zatrudnienia pracowników, którzy realizowali prace stricte związane z działalnością badawczo-rozwojową, i 50% (dla małych i średnich firm) oraz 30% (dla dużych firm) pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Ponadto ulga została rozwinięta w za pomocą ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dzięki temu koszty kwalifikowane, które zostały poniesione przez przedsiębiorców w 2020 roku na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, podatnicy mogą odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki.

Ulgi podatkowe w ramach praw nabytych

W przeszłości na gruncie podatku PIT obowiązywało wiele ulg podatkowych, które zostały uchylone przez ustawodawcę. Kierując się jednak konstytucyjną zasadą praw nabytych, podatnicy, którzy spełniali warunki do skorzystania z ulgi, mają prawo do dalszego odliczania odpowiednich kwot pomimo faktu, że obecnie przepisy te już nie obowiązują. Taką sytuację określamy jako ulgi na zasadzie praw nabytych.

Odliczenia mogą przybrać dwie formy. Będzie to albo odliczenie od dochodu (który następnie stanowi podstawę opodatkowania podatkiem) albo odliczenie od już obliczonego podatku. Do pierwszej grupy należą:

 • Ulga na budowę nieruchomości w celach najmu, czyli wydatkowanie środków na wzniesienie własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem, oraz wydatków na zakup terenu budowlanego pod wzniesienie tego budynku (dawny art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT)
 • Wydatki na nabycie nowych technologii – do wysokości 50% kwoty wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii przez podatników prowadzących działalność gospodarczą. Przez nową technologię należało rozumieć wiedzę technologiczną w postaci WNiP, w szczególności rezultaty i wyniki badań. Co więcej, warunkiem skorzystania z ulgi było, aby nabyta technologia umożliwiała wytwarzanie nowych lub udoskonalenie istniejących wyrobów lub usług (dawny art. 26c ustawy PIT)
 • Ulga odsetkowa – w ramach regulowania odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego zawartego po 1 stycznia 2002 do 31 grudnia 2006, kredytu (pożyczki) zawartego na spłatę kredytu mieszkaniowego lub każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zawartego na regulowanie kredytu (pożyczki), o którym mowa (dawny art. 26b ustawy PIT)

Jakie z kolei podatnicy mogą odliczać ulgi od podatku w zakresie praw nabytych?

 • Duża ulga budowlana, czyli. środki wydatkowane na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na zakup nieruchomości, budowę budynku mieszkalnego, wkład budowlany, modernizację i remont budynku mieszkalnego, przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia do zamieszkania, wykończenie lokalu mieszkalnego albo wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej (dawny art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy PIT)
 • Ulga z tytułu systematycznego oszczędzania – 30% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 6% kwoty stanowiącej przemnożenie 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy (dawny art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy PIT)
 • Ulga aktywizacyjna, czyli wydatki na składki ZUS faktycznie opłacone przez podatnika, na podstawie umowy aktywizacyjnej zawartej z osobą bezrobotną przed 1 stycznia 2007 r. Ulga przysługiwała osobie prowadzącej gospodarstwo domowe, która zawarła umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym i poniosła z tego tytułu wydatki z własnych środków na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne. Odliczenie przysługiwało pod warunkiem, że zawarta umowa aktywizacyjna została zarejestrowana w PUP, a okoliczność jej podpisania została potwierdzona zaświadczeniem (dawny art. 27e ustawy PIT)
 • Ulga z tytułu wyszkolenia uczniów – ulga ta przysługiwała osobom fizycznym będącym przedsiębiorcami, w tym również spółkom cywilnym i prawa handlowego, z wyjątkiem spółki partnerskiej, mającym prawo do szkolenia uczniów i pracowników w celu przygotowania do zawodu. Ulga przysługiwała, jeżeli szkolenie ukończyło się pozytywnym wynikiem egzaminu (dawny art. 27c ustawy PIT)

Odliczenie darowizny

Część darowizn może zostać odliczona w zeznaniu rocznym. Mowa tu o darowiznach na:

 • Działalność pożytku publicznego
 • Cele kultu religijnego
 • Krwiodawstwo
 • Cele charytatywno-opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych
 • Cele kształcenia zawodowego
 • Rzecz organów prowadzących placówki oświatowe – w postaci laptopów lub tabletów
 • Walkę z pandemią COVID-19, spośród których wyróżniamy darowizny pieniężne, darowizny sprzętu komputerowego oraz oddawanie osocza

Co ważne odliczenia można dokonać w wysokości dokonanej darowizny, lecz nie więcej niż 6% dochodu.

Strata podatkowa

W przypadku, gdy koszty uzyskania przychodu przekraczają w danym roku sumę przychodów, podatnik wykazuje w deklaracji podatkowej stratę podatkową. Kwota ta nie przepada, lecz staje się podstawą odliczenia w latach kolejnych. Jest ona w latach kolejnych rozliczana w ramach źródła przychodu, z którego powstała.

Jeżeli podatnik w deklaracji rocznej wykaże stratę podatkową, jej rozliczenie może nastąpić przez pięć kolejnych lat. Jeśli po tym czasie podatnik nadal nie rozliczy straty, część której nie ujął dotychczas nie będzie już w przyszłości mogła zostać odliczona w zeznaniu za lata następne. W każdym z pięciu lat podatnik może rozliczyć wyłącznie do 50% wykazanej wcześniej straty.

Oznacza to, że podatnik stratę będzie rozliczał najkrócej przez dwa lata, a najdłużej przez lat 5 po roku jej wykazania. Jeśli w jednym z lat odliczono mniej niż 50% straty, to w latach następnych limit nie zmienia się – oznacza to, że w kolejnych latach nadal można odliczyć nie więcej niż 50% kwoty wykazanej wcześniej straty.

Strata rozliczana jest wyłącznie w ramach źródła przychodów. Oznacza to, że jeśli podatnik posiada kilka alternatywnych dróg zarobkowania, i z jednego z nich uzyska dochód, a z drugiego stratę, to kwot tych nie może łączyć ze sobą. Dodajmy, że na takiej samej zasadzie w roku podatkowym podatnik rozlicza poniesione koszty uzyskania – tylko w ramach źródła przychodów.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments