Podatek od nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach. Wszystko, co musisz o nim wiedzieć

648

Jeśli budujesz dom, kupujesz mieszkanie, działkę czy garaż lub jesteś ich właścicielem, musisz opłacać podatek od nieruchomości. Jest on jednym z podatków lokalnych, co oznacza, że składki opłaca się na rzecz gminy, na której terenie znajduje się opodatkowany obiekt. Jak rozliczać się z podatku? Jakie dokumenty wypełnić i w jakim terminie? Kiedy opłacać podatek? Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania i dowiedz się, jak wypełnić deklarację online.

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Oprócz właścicieli nieruchomości czy gruntów podatek od nieruchomości opłacają również posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści i posiadacze zależni. Nie płacą go natomiast:

 • osoby, które posiadają budynki gospodarcze wykorzystywane do działalności leśnej lub rybackiej, tworzące gospodarstwo rolne i wykorzystywane tylko w ten sposób (czy przeznaczone na specjalną produkcję rolną np. uprawę w szklarniach),
 • emeryci,
 • inwalidzi I albo II grupy,
 • osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub niezdolni do pracy.

Co jest opodatkowane?

Grunty, budynki lub ich części oraz budowle, lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Z pierwszym dniem kolejnego miesiąca po nabyciu czy rozpoczęciu użytkowania nieruchomości.

Przykład: jeśli mieszkanie zostało kupione 1, 16 czy 29 września 2021 roku, obowiązek podatkowy powstał 1 października 2021.

Jeżeli natomiast obowiązek podatkowy jest związany z nowopowstającym budynkiem lub budowlą (albo ich częścią), to powstaje dopiero 1 stycznia tuż po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub budowli przed ich ostatecznym wykończeniem.

Przykład: jeśli zakończenie budowy następuje między 1 stycznia a 31 grudnia 2021 roku, obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia 2022 roku.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jakie formalności musisz wypełnić, jeśli jesteś podatnikiem podatku od nieruchomości?

Właściciel, posiadacz czy użytkownik nieruchomości powinien po pierwsze poinformować gminę o nabyciu lub rozpoczęciu użytkowania mieszkania, domu, garażu czy działki, a potem o każdej zmianie prawnej i technicznej, która ma wpływ na wysokość należnego podatku.

Aby wypełnić obowiązek podatkowy, należy złożyć odpowiednią deklarację do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, a potem opłacać składki w wyznaczonych terminach.

Jakie dokumenty i kiedy należy złożyć?

Osoby fizyczne składają informację o gruntach IN-1 (potoczne zwaną deklaracją IN-1), a osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) składają deklarację DN-1.

Do deklaracji IN-1 należy dołączyć załączniki:

 • ZIN-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
 • ZIN-2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania,
 • ZIN-3 – dane pozostałych podatników.

Do deklaracji DN-1 trzeba dołączyć załączniki:

 • ZDN-1 – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu,
 • ZDN-2 – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Odpowiedni dokument należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania. Wyjątek dotyczy osób prawnych i jednostek organizacyjnych – jeśli obowiązek podatkowy powstał w styczniu, deklarację DN-1 należy złożyć do 31 stycznia danego roku.

Ważne! Co jest podstawą opodatkowania?

Podstawą opodatkowania jest:

 • powierzchnia gruntu (w metrach kw. lub hektarach),
 • powierzchnia użytkowa budynku lub jego części (metrach kw.),
 • wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji (dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).

Ostateczną wysokość stawek podatku od nieruchomości ustalają samorządy (rady gmin). Stawki mogą być od siebie różne np. w zależności od lokalizacji czy stanu technicznego budynków.

Kto oblicza wysokość należnego podatku?

Osoby fizyczne nie muszą samodzielnie wyliczać podatku od nieruchomości. Zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych ten obowiązek leży po stronie gminy. Urzędy dostarczają właścicielom nieruchomości czy gruntów decyzje o wysokości podatku za dany rok. Jest ona obliczana na podstawie wypełnionej wcześniej deklaracji IN-1.

Inaczej jest w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych – w tym wypadku podatnicy wypełniają deklarację DN-1 i samodzielnie obliczają wysokość podatku.

Jak złożyć deklarację DN-1 lub IN-1?

Wzory formularzy określa rozporządzenie Ministra Finansów. Nie musisz jednak wypełniać samodzielnie skomplikowanych druków. Możesz skorzystać z elektronicznych formularzy i wypełnić oraz złożyć deklarację online. Jak przebiega proces?

E-deklaracja podatku od nieruchomości pozwala Ci wypełnić dokumenty szybko, bezbłędnie i bezpiecznie. Wystarczy, że będziesz odpowiadać na kolejno zadawane pytania i uzupełnisz wszystkie informacje, a na koniec system wygeneruje dokument gotowy do złożenia w Urzędzie. Deklarację DN-1 lub IN-1 możesz złożyć w Urzędzie lub przesłać online.

Kiedy i jak opłacać podatek od nieruchomości?

Jeśli jesteś osobą fizyczną, podatek opłacasz w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej opłacają podatek w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek możesz opłacać przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie (w przypadku osób fizycznych podatek może być też pobrany na drodze inkasa).

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments