Ulgi podatkowe w 2020 – na czym możemy skorzystać?

385

ulgi podatkowe w 2020 rokuKażda osoba prowadząca własną działalność lub pracująca niezależnie czy na etacie czy na podstawie umów cywilnoprawnych, jest zobowiązania do składania zeznań rocznych z tytułu podatku dochodowego. Nie wolno przy tym zapominać, że ustawa przewiduje różnorodne ulgi i odliczenia, z których wielu z nas może skorzystać. Sprawdź, z jakie przysługują Ci ulgi podatkowe w 2020 roku.

Na początek sytuacje które umożliwiają całkowite zwolnienie z płacenia podatku.

Kwota wolna od podatku

Omawiając ulgi podatkowe w 2020 roku zacznijmy od kwoty wolnej od podatku. W 2020 roku kwota wolna od podatku wynosi 8000 tysięcy złotych. Jeśli nasz dochód nie przekroczył tej kwoty, nie odprowadzamy podatku.

Obowiązuje ona jednak wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane wg skali podatkowej.

Warto pamiętać, iż nawet jeśli ta wartość nie została przekroczona, wciąż mamy obowiązek złożenia zeznania podatkowego.

Ulgi podatkowe w 2020 roku – ulga dla młodych

Podatnicy przed ukończeniem 26 roku życia, którzy otrzymali:

 • Przychody ze stosunku pracy, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11
 • Przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11

Mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku, o ile łączna wysokość ich rocznych przychodów nie przekracza 85 528 złotych. Nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu.

Ulga na dzieci

Ulga prorodzinna przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w ciągu roku podatnik:

 • Wykonywał władzę rodzicielską
 • Pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało
 • Sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą

Ulga przysługuje na każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał czynności o których mowa powyżej, i jest zależna od ilości małoletnich dzieci. W przypadku jednego miesięczna wartość ulgi wynosi 92,67 PLN, pod warunkiem, że:

 • Dochody podatnika pozostającego przez cały rok w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekraczają 112 tysięcy złotych w całym roku
 • Dochody podatnika niepozostającego w związku małżeńskim nie przekraczają w roku kwoty 56 tysięcy złotych, z wyjątkiem osób samotnie wychowujących dziecko, dla których ten limit także wynosi 112 tysięcy PLN.

W przypadku dwóch małoletnich dzieci wartość ulgi wynosi 92,67 złotych miesięcznie na każde z nich. Natomiast w przypadku większej ilości dzieci:

 • 92,67 PLN miesięcznie na pierwsze i drugie
 • 166,67 PLN miesięcznie na trzecie
 • 225 PLN na czwarte i każde kolejne

Obniżenie o składki zdrowotne ZUS

Skoro omawiamy ulgi podatkowe w 2020 roku, podatek można także pomniejszyć o zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Osoby pracujące na etacie lub w oparciu o umowy cywilnoprawne wykazują kwotę składek zdrowotnych podlegających odliczeniu, czyli dokładnie 7,75% podstawy wymiaru składki, na podstawie PIT-11. Dokonuje się takiego odliczenia bezpośrednio w składanym zeznaniu rocznym PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L.

Ulga rehabilitacyjna

Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne można odliczyć od podatku.

Za wyżej wymienione uważa się wydatki poniesione na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł,
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
 • leki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo,
 • odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
  używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub rehabilitacji leczniczej

Warto podkreślić, iż wydatki, o których mowa powyżej, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane ze środków:

 • Zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • Zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Należy pamiętać, iż ulga rehabilitacyjna przysługuje również podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, takie jak:

 • Współmałżonek
 • Dzieci własne i przysposobione
 • Dzieci obce przyjęte na wychowanie
 • Pasierbowie
 • Rodzice
 • Rodzice współmałżonka
 • Rodzeństwo
 • Ojczym lub macocha
 • Zięciowie i synowe

Jeżeli dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 13 200 złotych.

Odliczenie darowizny a ulgi podatkowe w 2020 roku

Część darowizn może zostać odliczona w zeznaniu rocznym. Mowa tu o darowiznach na:

 • Działalność pożytku publicznego
 • Na cele kultu religijnego
 • Krwiodawstwo
 • Cele kształcenia zawodowego

Co ważne odliczenia można dokonać w wysokości dokonanej darowizny, lecz nie więcej niż 6% dochodu.

Ulgi podatkowe w 2020 roku – ulga na internet

Odliczeniu od podatku podlegają również wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania internetu, w wysokości nieprzekraczającej 760 złotych w danym roku, niezależnie od miejsca, w którym podatnik korzysta z sieci, jak i formy dostępu.

Ulga przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach, jeżeli w okresie je poprzedzającym podatnik nie korzystał z tego odliczenia. Może ona zostać odliczona przez podatników rozliczających się na PIT-37 lub PIT-36. Wykazuje się ją w załączniku PIT/O.

Ulga z tytułu oszczędzania na IKZE

Podatnik ma także prawo do odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w danym roku, do wysokości określonej w przepisach. Aktualnie wynosi ona 6272,40 PLN. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT-37, PIT-36 oraz PIT-36L poprzez wypełnienie załącznika PIT/O.

Ulgi podatkowe w 2020 roku – ulga termomodernizacyjna

Ulga polega na odliczeniu od przychodów wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Przysługuje ona podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego i dokonał w nim takich działań, jak:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

Z ulgi nie można skorzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Jeśli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzyletnim, jest on obowiązany do zwrotu ulgi, co oznacza doliczenie kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu do dochodu za rok, w którym upłynął termin.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments