Sejm za ustawą okołobudżetową na 2021, zakładającą m.in dokapitalizowanie PFR

pis

czy warto głosowaćSejm przyjął ustawę okołobudżetową na rok 2021, wprowadzając do niej poprawki, zakładające m.in. przeznaczanie środków z Funduszu Reprywatyzacji na nabywanie przez Skarb Państwa udziału w spółkach także w roku 2021 oraz dokapitalizowanie Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) kwotą 6,6 mld zł.

Za ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 wraz z przyjętymi wcześniej poprawkami głosowało 233 posłów, 217 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Jedna z poprawek pozwala na emisję obligacji na rzecz PFR i dokapitalizowanie go w przyszłym roku kwotą 6,6 mld zł. Inna zakłada, że środki z Funduszu Reprywatyzacji będą mogły także i w roku przyszłym być przeznaczane na zakup przez Skarb Państwa udziałów w spółkach.

Wcześniej w trakcie prac Komisji Finansów Publicznych wprowadzono zapis, polegający na przedłużeniu na 2021 r. obowiązywania przepisów uelastycznienia zarządzania samorządowymi finansami w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących samorządy terytorialne, na wzór tych obowiązujących w tym roku ze względu na pandemię.

Ustawa okołobudżetowa jest nierozerwalnie związana z projektem ustawy budżetowej na 2021 rok. Zawiera regulacje, które mają pomóc w realizacji budżetu.

Ustawa okołobudżetowej zakłada, że przyszłym roku utrzymanie podstawy do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (ZFSS) na obecnym poziomie oraz m.in. zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej prezesa ZUS.

Planowane jest wprowadzenie czasowego mechanizmu finansowania wybranych szkół wyższych i instytucji prowadzących najistotniejsze badania naukowe. Minister właściwy do spraw budżetu na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ma przekazać na ten cel w przyszłym roku skarbowe papiery wartościowe o wartości 496,7 mln zł.

Kolejną zmianą jest „zamrożenie” podstawy do naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych (ZFSS) dla sfery budżetowej oraz na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych.

W przypadku sfery budżetowej (jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych) wydatki na ZFŚS mają charakter obligatoryjny i w odniesieniu do państwowych jednostek budżetowych obciążają budżet państwa. „Zamrożenie” odpisów ma zapobiec wzrostowi wydatków budżetu państwa.

W roku 2021 wysokość odpisu ma być ustalana na podstawie wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), które wynosi 4,13 tys. zł, analogicznie, jak w tym roku. Przyjmując tę kwotę, odpis podstawowy na jednego pracownika (37,5% podstawy) wyniesie ok. 1,55 tys. zł. Ma to spowodować oszczędności w odpisach pracowników, zatrudnionych w jednostkach budżetowych na poziomie ok. 30 mln zł, nauczycieli – ok. 467 mln zł, sędziów – 184 mln zł oraz mundurowych (łącznie z emerytami MS) – 11,1 mln zł.

Szacunkowe oszczędności dla budżetu państwa z tytułu zmiany zasad dotyczących tworzenia funduszu nagród dla administracji publicznej w roku 2021 mają wynieść ok. 694 mln zł. Wprowadzenie możliwości finansowania, w roku 2021 zadań związanych z informatyzacją państwa ze środków Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) to oszczędność rzędu ok. 100 mln zł.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments