Prezydent podpisał nowelę dot. przeniesienia wypłaty świadczeń wychowaw. do ZUS

247

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zakładającą przeniesienie uprawnień do ustalania świadczeń wychowawczych i obsługi tych świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), poinformowała Kancelaria Prezydenta.

„Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw zakłada przeniesienie ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ma to na celu optymalizację procesu przyznawania i obsługi świadczenia wychowawczego, co przełoży się na redukcję kosztów jego obsługi” – czytamy w komunikacie.

W ustawie zostały wprowadzone zmiany w zakresie:

  • zmiany organu właściwego do obsługi świadczenia wychowawczego z wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o to świadczenie na Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • sposobu składania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez wyłączenie formy papierowego wniosku, składanego bezpośrednio w siedzibie jednostki właściwej bądź za pośrednictwem przesyłki listowej, a pozostawienie wyłącznie możliwości składania wniosku przez systemy teleinformatyczne PUE ZUS, systemy teleinformatyczne banków krajowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-­kredytowych, system teleinformatyczny utworzony przez ministra właściwego do spraw rodziny – Platforma Informacyjno-­Usługowa Empatia;
  • sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego postępowanie w sprawie o świadczenie wychowawcze będzie prowadzone wyłącznie elektronicznie (pisma, informacje i decyzje będą przekazywane stronie postępowania wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem profilu informacyjnym PUE ZUS);
  • sposobu wypłaty świadczenia wychowawczego przez rezygnację z wypłat w formie gotówkowej i przekazem pocztowym na rzecz wypłat w formie bezgotówkowej na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego;
  • uregulowania prawa do świadczeń wychowawczych na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej;
  • skrócenia terminu na ustalenie i dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z 10 lat do 2 lat.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie obowiązany do umożliwienia w swojej siedzibie, oddziale lub wyznaczonej jednostce złożenia wniosku o świadczenie i załączników do wniosku, wnoszenia innych pism w sprawie świadczenia oraz odbioru decyzji, informacji, postanowień, a także do zapewnienia pomocy przy wnoszeniu i odbiorze tych dokumentów, podano także.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. z wyjątkiem przepisów mających na celu dostosowanie się Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do nowych obowiązków nałożonych ustawą, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments