Karta podatkowa – prosta forma opodatkowania działalności

457

karta podatkowaRejestrujesz firmę w CEIDG lub zakładasz spółkę cywilną i nie wiesz jaką formę opodatkowania wybrać? Nie ma prostszej formy opodatkowania dochodów firmy niż karta podatkowa. Jednak, aby móc z niej skorzystać, należy spełnić szereg warunków. Czym jest, kto i na jakich zasadach może ją wybrać, jakie posiada zalety? Na te wszystkie pytania odpowiedzi zostaną udzielone poniżej.

Karta podatkowa – co to jest?

Karta podatkowa to uproszczona metoda wymiaru i poboru należności podatkowych bez ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku (zwłaszcza wielkości dochodu), uwzględniająca jednak rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej i ewentualnie określone kryteria (takie jak liczba mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona czy liczbę zatrudnionych osób).

Opodatkowanie w tej formie wybrać mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne osób fizycznych, których działalność polega w szczególności na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Podstawą płatności podatku jest indywidualna decyzja urzędu skarbowego, wydana na wniosek podatnika. Obowiązki dokumentacyjne ograniczają się do gromadzenia wystawionych przez podatnika dokumentów sprzedaży (faktur lub rachunków), ewidencji zatrudnienia oraz prowadzenia kart przychodów pracowników. W związku z faktem, że w decyzji określona jest wielkość podatku, podatnik nie składa deklaracji podatkowych, dokonuje jedynie miesięcznej płatności podatku, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28 grudnia.

Aby można było rozliczyć się ze świadczonych przez siebie usług w formie karty podatkowej, należy:

 • Złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie (druk PIT-16);
 • Zgłosić we wniosku prowadzenie działalności
 • Nie prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej
 • W ramach prowadzenia działalności nie korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, z wyjątkiem usług specjalistycznych
 • Małżonek podatnika nie powinien prowadzić działalności w tym samym zakresie
 • Nie wytwarzać wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym
 • Pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku nie powinna być prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Podatnicy opłacający podatek w formie karty są dodatkowo zwolnieni z podatku VAT – z tym, że ze zwolnienia tego mogą zrezygnować i wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych czynności podlegających regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku akcyzowym.

Karta podatkowa – dla kogo?

Wiemy już co to jest karta podatkowa. Natomiast kto może z niej korzystać? Zgodnie z art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, możliwe jest płacenie podatku dochodowego w postaci karty podatkowej. Uprawnieni do tego są podatnicy, którzy prowadzą działalność:

 • Usługową lub wytwórczo-usługową
 • Usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi a także kwiatami, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
 • Usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi, za wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem
 • Gastronomiczną, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
 • W zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu
 • W zakresie usług rozrywkowych
 • W zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi
 • W zakresie usług edukacyjnych
 • W wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
 • W wolnych zawodach polegających na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym także sprzedaż preparatów weterynaryjnych
 • W zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% nie jest prowadzona

Wymienione wyżej punkty dotyczą również podatników prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. W tym przypadku jednak z możliwości korzystania z karty podatkowej wyłączone są działalności:

 • W zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% nie jest prowadzona
 • W wolnych zawodach polegających na świadczeniu przez lekarzy weterynarii usług weterynaryjnych, w tym także sprzedaż preparatów weterynaryjnych
 • W zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi
 • W zakresie usług edukacyjnych, która polega na udzielaniu lekcji na godziny
 • W wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Karta podatkowa – jak rozliczać się za jej pomocą?

Aby móc rozliczać się z fiskusem za pomocą karty podatkowej, oprócz prowadzenia jednej z wyżej wymienionych działalności, podatnik musi spełnić jeszcze kilka innych warunków.

O zamiarze rozliczania podatku kartą podatkową należy zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego poprzez wypełnienie wniosku PIT-16. Czynności tej trzeba dopilnować do 20 stycznia – termin ten jest nieprzekraczalny. W następnym roku nie ma potrzeby potwierdzania swojego wyboru. Jedynie po zakończeniu roku podatkowego do dnia 31 stycznia podatnik ma obowiązek złożyć deklarację PIT-16A do właściwego urzędu skarbowego. Natomiast w sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie chciał zmienić formę opodatkowania, musi zawiadomić o tym Urząd Skarbowy. Jeśli przedsiębiorca rozpoczyna działalność w ciągu roku, także ma możliwość skorzystania z karty podatkowej, ale musi to zgłosić w formularzu CEIDG-1.

Naczelnik urzędu skarbowego, po uwzględnieniu wniosku, ustala wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej wydając w tej sprawie decyzję. W przypadku, gdy stwierdzi brak warunków, aby zastosować opodatkowanie w formie karty podatkowej, wydaje odmowną decyzję a podatnik zobowiązany jest wtedy do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatku dochodowego za zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej.

Karta podatkowa – stawki i sposób wyliczenia podatku

Na wysokość podatku składają się różne czynniki, z tego powodu podatnik nie jest w stanie ustalić go samodzielnie. W głównej mierze wpływ na nią ma przedmiot prowadzonej działalności. Pod uwagę brana jest m.in. liczba zatrudnionych pracowników, a także liczba mieszkańców miejscowości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Wysokość podatku ustalana jest odgórnie, dlatego też z początkiem nowego roku może ona ulec zmianie, o czym oczywiście poinformuje podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Karta podatkowa – zobowiązania

Wybierając kartę podatkową, podatnicy zwolnieni są z obowiązku:

 • prowadzenia ksiąg
 • składania zeznań podatkowych
 • wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

Jednakże zobowiązani są do wydawania na żądanie klientów rachunków i faktur potwierdzających sprzedaż wyrobów, towaru, bądź wykonania usługi. Powinni także zgodnie z numeracją przechowywać kopie tych dokumentów w okresie 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

Wymienione wyżej zwolnienia nie są stosowane w okresie przed doręczeniem podatnikowi decyzji (nie dłuższym jednak niż 4 miesiące), która ustala opodatkowanie w formie karty podatkowej. Dotyczy to podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej lub w roku poprzedzającym rok podatkowy opłacali podatek dochodowy w innej formie niż karta podatkowa. W przypadku, gdy podatek dochodowy został zapłacony w okresie przed doręczeniem decyzji o formie opodatkowania na zasadach karty podatkowej, zaliczany jest na poczet podatku, który wynika z tej decyzji.

Karta podatkowa rezygnacja

Wiemy już co to karta podatkowa, jak działa oraz komu przysługuje. Natomiast czy można z niej zrezygnować? Jak najbardziej, po prostu gdy przedsiębiorca będzie chciał zmienić formę opodatkowania, musi zawiadomić o tym fakcie urząd skarbowy.

Takie oświadczenie należy złożyć do 20 stycznia kolejnego roku podatkowego. Prawa do rozliczania za pomocą karty podatkowej można również zrzec się wcześniej. Jest to możliwe po otrzymaniu decyzji o wysokości podatku. Jednak nie później niż w ciągu 14 dni od doręczenia takiej decyzji.

Utrata prawa do karty podatkowej

Jeśli podatnik nie będzie stosował się do wymogów prowadzenia karty podatkowej, może zostać pozbawiony prawa do jej stosowania przez Urząd Skarbowy. Do sytuacji takiej może dojść, jeśli:

 • We wniosku zostały podane nieprawdziwe dane, co powoduje, że podatek płacony jest w niewłaściwej kwocie i formie
 • Urząd Skarbowy nie został powiadomiony w ciągu 7 dni o istotnych zmianach, które mają wpływ na kwotę i formę opodatkowania
 • Wytworzone zostaną wyroby podlegające akcyzie
 • Przekroczony zostanie dopuszczalny limit zatrudnionych pracowników

Jeśli zaistnieje sytuacja wskazana powyżej, następuje wygaśnięcie decyzji o opodatkowaniu w formie karty podatkowej. Obowiązkiem podatnika jest wtedy założenie podatkowej księgi przychodów i wydatków oraz zapłacenie podatku dochodowego za cały rok na zasadach ogólnych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments