Do kiedy rozliczyć PIT-y w 2023? Co można odliczyć?

Udostępnij

Od 15 lutego 2023 roku można rozliczyć PIT za 2022 rok. Każdy z nas – pracujący na etacie lub na podstawie umów cywilnoprawnych, jest zobowiązany do złożenia tego zeznania rocznego z tytułu podatku dochodowego.

Gdy już jednak usiądziemy do rozliczania deklaracji podatkowej, nie można zapominać, że ustawa przewiduje szereg ulg i odliczeń, z których wielu z nas może skorzystać. Co roku jednak prezentują się one nieco inaczej.

Jakie zmiany zaszły tym razem? Do kiedy możemy złożyć deklarację podatkową za ubiegły rok i co możemy w niej odliczyć? Przekonamy się poniżej:

Rozliczenie PIT w 2023 roku – kluczowe terminy PIT 37

Wstępnie przygotowane przez Ministerstwo Finansów rozliczenie podatkowe PIT-37, czyli tak zwany “Twój e-PIT za 2022 rok”, otrzymać mogliśmy od 15 lutego 2023 roku. Takie zestawienie zawiera informację o wszystkich dochodach podatnika w 2022 roku.

Informację tę otrzymuje zarówno Urząd Skarbowy, jak i podatnik od płatnika. Otrzymując wstępnie wyliczonego PIT-a mamy wgląd w nasze rozliczenie, ale nie możemy już zmienić wysokości naliczonego podatku.

Następnie, do 2 maja każdy z nas – pracujący na etacie lub na podstawie umów cywilnoprawnych – jest zobowiązany do zweryfikowania złożenia tego zeznania rocznego z tytułu podatku dochodowego.

W tym okresie naszym działaniem, poza uzupełnieniem ewentualnych brakujących informacji, jest przede wszystkim dokonanie wszelkich starań, aby skorzystać z jak największej liczby ulg i odliczeń, które będą nam przysługiwać i finalnie zmniejszą kwotę płaconego przez nas podatku.

A jak wiadomo rok 2022 obfitował w niespotykane do tej pory zmiany w zakresie prawa podatkowego. Co więcej, zmiany te dotknęły ogromną rzeszę podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdecydowanie najważniejsza z nich to:

Wyższa kwota wolna od podatku

Za sprawą znowelizowanych przepisów Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku podatnicy mają prawo skorzystać z kwoty wolnej od podatku kilkakrotnie wyższej niż ta, która obowiązywała do końca 2021 roku.

Kwota wolna została podniesiona i wynosi aktualnie 30 tysięcy złotych. Oznacza to, że dokładnie tyle może w skali roku zarobić podatnik, by nie zapłacić ani grosza podatku. Daje to kwotę około 2 500 PLN miesięcznie.

Co ważne, kwota wolna obowiązuje jednak wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej. Warto również pamiętać, iż nawet jeśli ta wartość nie została przekroczona, wciąż mamy obowiązek złożenia zeznania podatkowego.

Warto również dodać, że w przypadku małżonków wspólnie rozliczających podatek, kwota wolna od podatku się sumuje i łącznie wynosi 60 tysięcy złotych. Mało tego – także dla rodzica samotnie wychowującego dziecko kwota wolna od podatku wynosi 60 000 złotych, gdy rozliczy się wspólnie z dzieckiem.

Obniżenie stawki PIT do 12% i podniesienie II progu podatkowego PIT 11

Po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku – do wysokości 120 tysięcy PLN (przekroczenia pierwszego progu podatkowego) – podatnik będzie już musiał zapłacić podatek. Jego wysokość została jednak w ubiegłym roku obniżona do 12%.

Warto przy tym zauważyć, że drugi próg podatkowy także został podniesiony. Wcześniej wynosił on 85 528 złotych. Teraz natomiast dopiero po przekroczeniu kwoty 120 tysięcy złotych, trafimy do drugiego progu podatkowego. Wtedy nadwyżka powyżej tej kwoty zostanie opodatkowana stawką 32%.

Najważniejsze ulgi podatkowe w 2023

Po przedstawieniu najważniejszych zmian w PIT wprowadzonych przez Polski Ład, przejdźmy do ulg podatkowych, które będziemy mogli odliczyć już w najbliższej deklaracji. Zacznijmy od:

Ulga dla młodych

Podatnicy przed ukończeniem 26 roku życia, którzy otrzymali:

 • Przychody ze stosunku pracy, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11
 • Przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11.

Mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku, o ile łączna wysokość ich rocznych przychodów nie przekracza 85 528 złotych. Nadwyżka ponad tę kwotę już podlega jednak opodatkowaniu.

Ulga 4+ dla rodzin wielodzietnych

Podatnicy wychowujący czwórkę lub większą ilość dzieci, mają prawo skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przychodu do 85 528 złotych rocznie.

Zwolnienie dotyczy rodziców i opiekunów, a zatem każda z takich osób pełniąc swoją rolę w stosunku do dziecka ma prawo do skorzystania z niego niezależnie – małżeństwo z czwórką dzieci ma zatem łącznie 171 056 złotych przychodu bez podatku.

Zwolnienie przysługuje w całej i stałej wartości rocznie – nie dzieli się go w stosunku do okresu, w którym pełni się rolę rodzica lub opiekuna czwartego dziecka w danym roku. Wystarczy zatem, aby zostać nim w ostatnich dniach roku, aby przysługiwało prawo do pełnej kwoty zwolnienia.

Co istotne, ulga dla rodzin wielodzietnych przysługuje na dzieci do 18. roku życia lub do 26 lat, jeśli nadal się uczą i w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż 16 061.28 PLN).

Ulga dla pracujących seniorów PIT-0

Regulacje Polskiego Ładu wprowadziły zwolnienie analogiczne do obowiązującej od kilku lat ulgi dla młodych – jednak tym razem ustawodawca postanowił umożliwić rozliczenie PIT-0 pracującym seniorom.

Z nowego sposobu rozliczenia skorzystają osoby, które pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie będą otrzymywać emerytury lub renty rodzinnej kontynuując swoją aktywność zawodową.

Podobnie, jak w przypadku ulgi dla młodych i ulgi 4+, jest to zwolnienie objęte limitem przychodów do wysokości 85 528 złotych.

Ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia (lub do 26 lat, jeśli nadal się uczy i w poprzednim roku nie uzyskało dochodów wyższych niż 16 061.28 PLN), w stosunku do którego w ciągu roku podatnik:

 • Wykonywał władzę rodzicielską
 • Pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało
 • Sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Jedno dziecko

Ulga przysługuje na każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał czynności o których mowa powyżej, i jest zależna od ilości małoletnich dzieci. W przypadku jednego miesięczna wartość ulgi wynosi 92,67 PLN, pod warunkiem, że:

 • Dochody podatnika pozostającego przez cały rok w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekraczają 112 tysięcy złotych w całym roku
 • Dochody podatnika niepozostającego w związku małżeńskim nie przekraczają w roku kwoty 56 tysięcy złotych, z wyjątkiem osób samotnie wychowujących dziecko, dla których ten limit także wynosi 112 tysięcy PLN.

Dwoje lub więcej dzieci wielodzietna rodzina

W przypadku dwóch małoletnich dzieci wartość ulgi wynosi 92,67 PLN miesięcznie na każde z nich. Natomiast w przypadku większej ilości dzieci:

 • 92,67 PLN miesięcznie na pierwsze i drugie
 • 166,67 PLN miesięcznie na trzecie
 • 225 PLN na czwarte i każde kolejne.

Ulga rehabilitacyjna

Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne można odliczyć od podatku.

Ulga przysługuje, jeżeli roczne dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 16 021.28 PLN.

Wydatki nielimitowane

Za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uważa się wydatki poniesione na:

 • Adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
 • Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego
 • Zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
 • Odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym
 • Odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne
 • Odpłatny pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej
 • Zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne
 • Opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa
 • Opłacenie tłumacza języka migowego
 • Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia
 • Odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
 • Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub rehabilitacji leczniczej.

Wydatki limitowane Niepełnospraw

Mamy również grupę wydatków limitowanych, w przypadku ich poniesienia odliczymy od dochodu tylko część kwoty. Do wydatków limitowanych należą:

 • Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
 • Utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
 • Pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne.

Jeżeli poniesiono wydatek z kategorii limitowanych – w PIT można odliczyć maksymalnie 2280 złotych dla każdego z czterech rodzajów wydatków.

Wydatki na leki

Ponadto, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować leki stale lub czasowo. W tym zakresie ulga rehabilitacyjna dotyczy wyłącznie leków, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Jeżeli poniesiono wydatek z kategorii leków – w PIT można odliczyć nadwyżkę wydatków ponad 100 złotych miesięcznie.

Kiedy ulga rehabilitacyjna nie może być stosowana?

Warto podkreślić, iż wydatki, o których mowa powyżej, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, ani nie zostały sfinansowane ze środków:

 • Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Zakładowego Funduszu Aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Komu jeszcze przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Należy pamiętać, iż ulga rehabilitacyjna przysługuje również podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, takie jak:

 • Współmałżonek
 • Dzieci własne i przysposobione
 • Dzieci obce przyjęte na wychowanie
 • Pasierbowie
 • Rodzice
 • Rodzice współmałżonka
 • Rodzeństwo
 • Ojczym lub macocha
 • Zięciowie i synowe.

Ulga na Internet internet światłowodowy w Polsce

Odliczeniu od podatku podlegają również wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania Internetu, w wysokości nieprzekraczającej 760 złotych w danym roku, niezależnie od miejsca, w którym podatnik korzysta z sieci, jak i formy dostępu.

Co bardzo ważne, ulga ta przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach, jeżeli w okresie jej poprzedzającym podatnik nie korzystał z tego odliczenia. Po wykorzystaniu tej puli, ulga nie będzie więcej przysługiwała. Może ona zostać odliczona przez podatników rozliczających się na PIT-37 lub PIT-36. Wykazuje się ją w załączniku PIT/O.

Ulga z tytułu oszczędzania na IKZE

Podatnik ma także prawo do odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w danym roku, do wysokości określonej w przepisach. Aktualnie wynosi ona 7106.40 PLN. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT-37, PIT-36 oraz PIT-36L poprzez wypełnienie załącznika PIT/O.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga polega na odliczeniu od przychodów wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Przysługuje ona podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego i dokonał w nim takich działań, jak:

 • Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych
 • Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków
 • Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych
 • Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.Rozbudowa

Wysokość ulgi termomodernizacyjnej

Z ulgi nie można skorzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Co ważne, obowiązuje ona każdego podatnika osobno, czyli małżonkowie mogą skorzystać z ulgi do 106 tysięcy złotych.

Jeśli podatnik nie zrealizuje swojego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzyletnim od końca roku rozpoczęcia remontu, będzie on zobowiązany do zwrotu ulgi, co oznacza doliczenie kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu do dochodu za rok, w którym upłynął termin.

Ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna dotyczy osób, które uzyskują przychód w kraju objętym niekorzystną umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. Polega ona na zwolnieniu podatnika z obowiązku uregulowania różnicy między podatkiem należnym za granicą i w Polsce.

W przeszłości kwota ulgi abolicyjnej nie była limitowana. Natomiast w przypadku przychodów za 2022 rok jej wysokość jest ograniczona zaledwie do 1360 złotych. W praktyce nalicza się ulgę od zarobków wynoszących maksymalnie zaledwie niewiele ponad 11 300 PLN, a wszystko powyżej nie jest już objęte ulgą.

Kiedy limit ulgi abolicyjnej nie obowiązuje?

Co ważne, limitu nie stosuje się do osób pracujących lub wykonujących usługi poza terytorium lądowym państw – czyli stewardess, rybaków, pilotów czy marynarzy wspomniana maksymalna kwota nie obowiązuje.

Ponadto, limit ten nie dotyczy dochodów osiąganych z następujących źródeł:

 • Stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT
 • Z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwanych wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej)
 • Na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych).emigracja zarobkowa

Ulga na powrót

Ulga na powrót stanowi preferencję podatkową dedykowaną osobom fizycznym, które zdecydowały się na powrót do ojczyzny i stałe zamieszkanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ten rodzaj zwolnienia ma stanowić zachętę do powrotu obywateli Polski z emigracji i pozostanie w kraju.

Ulga na powrót jest zwolnieniem limitowanym czasowo (przysługującym na okres czterech lat) oraz kwotowo – wolne od opodatkowania pozostają wszystkie przychody do 85 528 złotych.

Odliczenie darowizny

Część darowizn może zostać odliczona w zeznaniu rocznym. Mowa tu o darowiznach na:

 • Działalność pożytku publicznego
 • Cele kultu religijnego
 • Krwiodawstwo (ulga za przekazanie krwi)
 • Cele charytatywno-opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych
 • Cele kształcenia zawodowego
 • Rzecz organów prowadzących placówki oświatowe – w postaci laptopów lub tabletów,
  walkę z pandemią COVID-19, spośród których wyróżniamy darowizny pieniężne, darowizny sprzętu komputerowego.

Co ważne odliczenia można dokonać w wysokości dokonanej darowizny, lecz nie więcej niż 6% dochodu. Wyjątkiem są darowizny na walkę z pandemią COVID-19 oraz darowizny laptopów i tabletów na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe – tutaj możliwe jest odliczenie do 100% dochodu podatnika.

Ulga za dojazd do pracy

Ulga za dojazd do pracy to ciekawe rozwiązanie dla osób pracujących w oparciu o umowę o pracę, pozwalające wliczyć dodatkowe koszty dojazdu do kosztu uzyskania przychodu. W przypadku wielu pracowników koszt uzyskania przychodu w tym przypadku wynosi 250 złotych miesięcznie, co ma zrekompensować opłaty za paliwo.

Jeżeli jednak podatnik dojeżdża do pracy z innej miejscowości komunikacją publiczną, ma on prawo odliczenia co miesiąc kosztów w wysokości 300 złotych miesięcznie. Do środków komunikacji ustawodawca zaliczył autobusy, pociągi, komunikację miejską oraz promy.

Ulga na zabytki

Ulga na zabytki, wprowadzona w ramach Polskiego Ładu, uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania: Piękny, zabytkowy dwór

 • Wpłat na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej przeznaczony na remonty budynku wpisanego do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków
 • Wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane poprawiające stan zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków. Właściciel lub współwłaściciel takiego zabytku nieruchomego musi posiadać sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie tych prac albo pisemne zalecenia konserwatorskie
 • Wydatków na nabycie zabytku nieruchomego lub udziału w takim zabytku pod warunkiem, że podatnik poniósł na nieruchomość wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Ten rodzaj odliczenia dotyczy tylko zabytków wpisanych do wojewódzkich rejestrów zabytków.

Ustawodawca wskazał również, że wydatki na prace przy nieruchomości zabytkowej oraz uzupełnienie funduszu remontowego pomniejszają podstawę obliczenia podatku PIT w 50% – bez limitu kwotowego.

Natomiast, w przypadku kupna nieruchomości objętej później pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub budowlanymi, obowiązuje limit odliczenia wynoszący 500 złotych za metr kwadratowy, którego maksymalna suma nie może przekroczyć 500 tysięcy złotych.

Ulga na lokowanie środków i inwestowanie

Wprowadzona przez Polski Ład ulga na lokowanie środków i inwestowanie polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku 50% wydatków (do wysokości 250 tysięcy złotych w roku podatkowym) poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub spółce kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna:

 • Posiada co najmniej 5% udziałów (akcji)
 • Będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika.Mieszek z napisem "jestem inwestorem"

Ulga na lokowanie środków i inwestowanie wymaga zawarcia umowy na co najmniej dwa lata z alternatywną spółką inwestycyjną (z formalnym wymogiem, aby wspólnik w tym podmiocie nabył udziały za środki unijne dla Venture Capital), która nie jest dla podatnika podmiotem powiązanym.

Ulga – składka na związki zawodowe

Ulga – składka na związki zawodowe oferuje możliwość odliczenia od dochodu z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 złotych. Ulga dotyczy wyłącznie składek członkowskich, w efekcie z ulgi skorzystać może wyłącznie osoba będąca na moment dokonania wpłaty – członkiem związku zawodowego.

Odliczenie dopuszczalne jest w przypadku przekazania wpłaty w każdej wartości do 500 złotych. Limit 500 PLN powoduje, że składki wyższe nie są już odliczane a podatnik w deklaracji wpisuje ich maksymalny limit.

Strata podatkowa

W przypadku, gdy koszty uzyskania przychodu przekraczają w danym roku sumę przychodów, podatnik wykazuje w deklaracji podatkowej stratę podatkową. Kwota ta nie przepada, lecz staje się podstawą odliczenia w latach kolejnych. Jest ona w latach kolejnych rozliczana w ramach źródła przychodu, z którego powstała.

Jeżeli podatnik w deklaracji rocznej wykaże stratę podatkową, jej rozliczenie może nastąpić przez pięć kolejnych lat. Jeśli po tym czasie podatnik nadal nie rozliczy straty, część której nie ujął dotychczas nie będzie już w przyszłości mogła zostać odliczona w zeznaniu za lata następne.

W każdym z pięciu lat podatnik może rozliczyć wyłącznie do 50% wykazanej wcześniej straty. Oznacza to, że podatnik stratę będzie rozliczał najkrócej przez dwa lata, a najdłużej przez lat 5 po roku jej wykazania.

Jeśli w jednym z lat odliczono mniej niż 50% straty, to w latach następnych limit nie zmienia się – oznacza to, że w kolejnych latach nadal można odliczyć nie więcej niż 50% kwoty wykazanej wcześniej straty. Napis "zysk i strata"

Strata rozliczana jest wyłącznie w ramach źródła przychodów. Oznacza to, że jeśli podatnik posiada kilka alternatywnych dróg zarobkowania, i z jednego z nich uzyska dochód, a z drugiego stratę, to kwot tych nie może łączyć ze sobą. Dodajmy, że na takiej samej zasadzie w roku podatkowym podatnik rozlicza poniesione koszty uzyskania – tylko w ramach źródła przychodów.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również