Nietrafiony prezent, czyli wszystko co musisz wiedzieć o zwrocie towarów niewadliwych

786

zwrot towarówDokonywane przez nas zakupy nie zawsze są przemyślane. Zdarza nam się nabyć jakiś produkt pod wpływem impulsu lub daru przekonywania sprzedawcy, prawda? Dodatkowo, zbliżają się święta, więc to najpopularniejszy czas w roku na poszukiwanie prezentów, które mają wywołać radość wśród najbliższych. Często jednak zdarza się, iż pomimo szczerych chęci, podarunek okazuje się zupełnie nietrafiony. Czy w takich sytuacjach zwrot towarów jest możliwy? Czy od strony prawnej zawieranie transakcji kupna produktu w internecie wygląda inaczej niż w przypadku tradycyjnych stacjonarnych zakupów? Dowiemy się poniżej.

Reklamacja a zwrot towarów

Na początku należy odróżnić pojęcie zwrotu towaru i reklamacji, gdyż są to odrębne uprawnienia konsumenta. Prawo do reklamacji towaru wynika z przepisów prawa, a jego celem jest zwrot lub naprawa zakupionego wadliwego (uszkodzonego) przedmiotu. Natomiast zwrot towaru bez reklamacji polega na oddaniu nabytej rzeczy wolnej od jakichkolwiek wad.

Zasady rękojmi

Zakupiony towar można reklamować na podstawie rękojmi bądź w ramach gwarancji. Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z ustawy. Odpowiedzialność ta oparta jest na zasadzie ryzyka, co oznacza że nie można się z niej zwolnić ani jej ograniczyć. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne lub prawne sprzedanej rzeczy.

Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanej rzeczy z umową. W szczególności może opierać się na braku cech, o których sprzedawca zapewniał, lub które wynikają z przeznaczenia przedmiotu, bądź na niekompletności wydanej rzeczy. Odpowiedzialność powstaje, gdy wada istniała przed wydaniem rzeczy lub powstała po wydaniu, ale z przyczyn tkwiących w sprzedanym przedmiocie. Natomiast wada prawna występuje, gdy sprzedany towar był na przykład własnością innej niż sprzedający osoby bądź był obciążony hipoteką.

Co zrobić w przypadku zauważenia wady? Konsument, który stwierdzi, że zakupiony przedmiot ma wady, może żądać jej usunięcia, obniżenia ceny lub naprawy. Może także odstąpić od umowy lub wymienić rzecz na taką, która nie posiada wad. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi w przypadku rzeczy wynosi 2 lata, a w przypadku nieruchomości (np. budynku) 5 lat od czasu wydania. Forma zareklamowania rzeczy z tytułu rękojmi jest dowolna, zakup najczęściej potwierdzony jest paragonem lub wydrukiem z historii konta bankowego. W ramach rękojmi obowiązuje termin 14-dniowy na rozpatrzenie reklamacji.

Zwrot na gwarancję

Reklamacja może być złożona także na podstawie gwarancji. Gwarancja, inaczej niż przy rękojmi, może być udzielona przy zakupie, jednak nie jest obowiązkiem sprzedawcy. Zakres gwarancji jest szerszy, obejmuje wady fizyczne oraz zapewnienie o jakości produktu, a jej okres może ustalić sprzedający. Zgłaszający reklamację może żądać wymiany towaru na nowy, naprawy lub zwrotu zapłaconej ceny.

Zwrot towarów niewadliwych

Nas jednak w tym artykule interesuje zwrot towarów niewadliwych, czyli oddanie zakupionych produktów wolnych od jakichkolwiek usterek czy defektów. Tę kwestię reguluje Kodeks cywilny, a w szczególności Ustawa o prawach konsumenta. Wyjaśnia ona również, że każdy kupujący jest konsumentem (nawet gdy jest przedsiębiorcą, jeżeli nabywa towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą), a sprzedającym przedsiębiorca. Jednak podstawa prawna zwrotu towarów wygląda zupełnie inaczej w przypadku zakupów stacjonarnych, a tych na odległość (w tym w sklepach internetowych), opisane więc zostaną oba warianty.

Zwrot towarów niewadliwych w sklepie stacjonarnym

Na samym początku należy zapytać – czy można zwrócić towar bez podania przyczyny w sklepie stacjonarnym? Niestety, Kodeks cywilny nie nakłada na sprzedawcę obowiązku zwrotu bądź wymiany produktu pozbawionego wad. Ryzyko zakupu nietrafionego prezentu leży więc po stronie klienta.

Jednak z powodu ogromnej konkurencji na rynku, sklepy szukają różnych sposobów do przekonania konsumenta, aby kupować produkty właśnie u nich. Stosunkowo powszechną praktyką jest więc dopuszczenie możliwości zwrotu niewadliwego i nienaruszonego towaru w określonym terminie, po okazaniu dowodu zakupu.

Ile czasu na zwrot towaru obowiązuje w takiej sytuacji?

Tutaj również nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ przedsiębiorcy ustalają je indywidualnie. Tak więc podsumowując, według przepisów Kodeksu cywilnego sprzedawca stacjonarny nie ma obowiązku przyjąć zwrot towarów pozbawionych wad. Natomiast sklepy stacjonarne często stosują własną politykę sprzedażową i tworzą regulamin na podstawie którego informują, że zwrot lub wymiana towaru na towar jest u nich dopuszczalna w określonym w tym regulaminie terminie.

Przed zapłaceniem za zakupy zrobione pod wpływem impulsu lub nabyciem prezentów warto więc się w 100% upewnić czy dany sklep oferuje taką korzystną politykę zwrotów oraz jaki mamy na nie czas. Należy również pamiętać, aby zachować dowód zakupu oraz, że produkt, który zamierzamy oddać bez podania przyczyny musi być w stanie nienaruszonym (w przypadku ubrań obowiązkowo musi posiadać metkę). Zwrot towaru bez paragonu lub faktury z reguły nigdy nie jest możliwy.

Zwrot towarów zakupionych przez internet

Ustawa o prawach konsumenta przewiduje znacznie korzystniejsze rozwiązanie dla umów zawartych na odległość. Towar zakupiony przez Internet lub poza lokalem przedsiębiorstwa konsument może zwrócić pod warunkiem, że w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a następnie odeśle go do sprzedawcy. Obie czynności nie muszą zostać dokonane jednocześnie, więc najważniejsze, aby w ciągu tych dwóch tygodni odstąpić od umowy, a na odesłanie towaru mamy kolejne 14 dni.

Zwrot towarów zakupionych przez Internet nie musi zostać w żaden sposób uzasadniony, a ponadto nie może zostać uzależniony od tego, czy towar kupiono w regularnej cenie, czy też był przeceniony. Nie można również zapominać, że konsument, który dokonał zakupu w sklepie internetowym, a następnie odebrał zakupiony towar osobiście, zachowuje prawo do odstąpienia od umowy, co oznacza, iż nie może być w tym zakresie traktowany jak klient sklepu stacjonarnego. Klient, który natomiast zarezerwował produkt przez Internet, a następnie zakupił go w sklepie stacjonarnym (dopiero po jego obejrzeniu), nie jest traktowany jako osoba, która zakupiła towar na odległość.

Co w szczególności istotne, jeżeli sprzedawca nie poinformuje konsumenta o prawie do odstąpienia od zawartej umowy, termin na dokonanie takiej czynności wydłuża się o 12 miesięcy od dnia upływu terminu 14 dni. Jeżeli natomiast konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem tego 12-miesięcznego okresu, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie.

Odstąpienie od umowy – obowiązki konsumenta

Odstąpienie od umowy powoduje, że umowa jest traktowana za nigdy niezawartą. Skuteczne złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy rodzi konieczność wzajemnego zwrotu świadczeń. Oznacza to, że konsument jako kupujący ma obowiązek zwrócić sprzedawcy nabyty towar, a sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej ceny.

Ustawa o prawach konsumenta wskazuje, że konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności ich poniesienia. Ustawodawca nie określił przy tym sposobu, w jaki konsument ma zwrócić nabytą rzecz. Sprzedawca nie powinien zatem oponować, gdy konsument chce zwrócić rzecz osobiście, przesłać ją pocztą lub za pośrednictwem kuriera. Może się również zdarzyć, że to sam sprzedawca lub wskazana przez niego osoba trzecia, taka jak kurier, odbierze rzecz od konsumenta. Taki sposób rozwiązania kwestii zwrotu nabytego towaru coraz częściej wybierają duże sklepy internetowe.

Odstąpienie od umowy – obowiązki sprzedawcy

Z kolei sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyłączeniem kosztów poniesionych przez konsumenta w związku ze skorzystaniem z najtańszej formy zwrotu towaru.

Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Taki przepis ma na celu zabezpieczenie interesów samego sprzedającego, który zwracając cenę w wymaganym terminie, nie miałby gwarancji, że konsument odeśle mu nabytą rzecz.

Przedsiębiorca powinien dokonać zwrotu wszystkich dokonanych przez konsumenta płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego skorzystał sam konsument. Odstąpienie od tej zasady jest dopuszczalne tylko w przypadku zgody konsumenta oraz wyboru takiej formy zwrotu, która nie wiązałaby się dla konsumenta z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Warto przy tym pamiętać, że prawo konsumenta do zwrotu towaru w przypadku zakupów dokonanych na odległość nie dotyczy wyłącznie sklepów internetowych, lecz także towarów nabytych poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli choćby podczas pokazu organizowanego przez danego sprzedawcę w hotelu czy na targach. Co więcej, klient ma prawo skorzystać z produktu w sposób pozwalający na stwierdzenie jego jakości, cech, sposobu funkcjonowania. Oznacza to, że produkt można rozpakować z oryginalnego opakowania, przymierzyć i sprawdzić jego działanie. Jeżeli jednak towar nosi ślady użytkowania wykraczające poza standardowe sprawdzenie produktu, a tym bardziej uszkodzenia, to sprzedający może wymagać od klienta pokrycia strat.

Prawo do zwrotu towaru – wyjątki

Warto zwrócić uwagę, że nie każdy towar zakupiony na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) może zostać zwrócony. Dla przykładu, prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, która po jego otwarciu nie może zostać zwrócona ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, czy też w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Podobnie jest w przypadku towarów wyprodukowanych na specjalne zamówienie konsumenta, takich jak choćby wszelkiego rodzaju personalizowane gadżety. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku gier komputerowych, filmów i muzyki, po uprzednim rozpakowaniu z oryginalnych, zapieczętowanych opakowań. Zwrot nie jest możliwy również w przypadku zakupu treści cyfrowych na nośnikach niematerialnych. Konsument nie ma także prawa zwrotu biletów.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments