Zwrot podatku VAT dla osoby fizycznej – kiedy przysługuje i jak się ubiegać?

148

Podatek VAT skonstruowany jest w taki sposób, że na każdym z etapów obrotu (za wyjątkiem nabycia usługi/towaru przez ostatecznego konsumenta) podatnikom przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług od podatku należnego z tytułu sprzedaży.

Dotyczy to jednak tylko czynnych podatników VAT, czyli osób wykonujących czynności opodatkowane, zarejestrowanych do VAT i opłacające podatek od towarów i usług – zatem przede wszystkim przedsiębiorców.

Co natomiast z osobami fizycznymi? Mogą one w niektórych przypadkach uzyskać zwrot podatku VAT, gdy dokonały pewnych, konkretnych zakupów? Okazuje się, że tak, o czym przekonamy się poniżej. Pierwszy, najczęściej praktykowany dziś zakup, podczas którego można liczyć na zwrot podatku od towarów i usług to:

Zwrot podatku VAT od transakcji zakupu apartamentu Szkło powiększające słowo VAT

Podatek VAT od transakcji zakupu apartamentu odliczyć w całości może zarówno klient kupujący lokal na firmę oraz osoba fizyczna. Trzeba jednak spełnić kilka warunków. Przede wszystkim zwrot podatku VAT możliwy jest w odniesieniu do lokali użytkowych. To podstawowy warunek, zatem apartament nie może być wykorzystywany do zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych, ale wyłącznie zarobkowo.

Lokal użytkowy a mieszkanie

Lokal użytkowy definiowany jest, jako jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielonych stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. Co do zasady lokale użytkowe przeznaczone są do realizacji celów użytkowych, czyli na przykład do wynajmu nieruchomości na cele zarobkowe.

Z kolej mieszkanie to zespół pomieszczeń, mających odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Jak zatem widać przytoczone definicje są bardzo zbliżone do siebie, to co rozróżnia lokal użytkowy od mieszkania jest cel, w jakim lokal ten jest wykorzystywany.

Jak uzyskać zwrot VAT?

Procedura uzyskania zwrotu podatku VAT od transakcji zakupu lokalu użytkowego nie jest skomplikowana i mieści się w dwóch krokach. W pierwszej kolejności należy zarejestrować się we właściwym urzędzie skarbowym, jako czynny podatnik VAT, czyli złożyć formularza VAT-R. Co ważne, trzeba zrobić to jeszcze przed wpłatą zaliczki, a najlepiej przed podpisaniem umowy przedwstępnej zakupu lokalu. Samo zgłoszenie się, jako czynny podatnik VAT jest bezpłatne. jak korzystać z wykazu podatników VAT

W formularzu VAT-R trzeba podać numer NIP. Osoby, które go nie mają, muszą najpierw złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania formularz NIP-7. Dopiero po uzyskaniu numeru mogą złożyć formularz VAT-R. Najem musi być także rozliczany na podstawie faktury wystawionej przez osobę fizyczną z VAT-em. Stawka VAT na usługi związane z zakwaterowaniem wynosi 8%, a w pozostałych przypadkach wynosi 23%.

Po zakupie lokalu należy złożyć deklarację VAT-7 oraz jednolity plik kontrolny JPK-VAT, w których zostanie wykazana wartość podatku należnego i naliczonego. Zwykle składa się deklaracje w okresach miesięcznych, ale przepisy umożliwiają także wybór kwartalnej metody rozliczeń z urzędem, jednak jest ona dostępna dopiero po 12 miesiącach od momentu rejestracji.

Dwa warianty

Na tym etapie do wyboru są dwie możliwości. Właściciel lokalu może w deklaracji podatkowej przenieść nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym na kolejne okresy rozliczeniowe lub złożyć wniosek o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego przy zakupie lokalu.

Podstawowy termin zwrotu podatku VAT to 180 dni od dnia złożenia deklaracji VAT za dany okres, w której został wykazany wniosek o zwrot VAT. Na pisemny wniosek podatnika, możliwe jest przyspieszenie terminu zwrotu do 60 dni, jeżeli złoży on w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w wysokości kwoty żądanego zwrotu podatku.

Zwrot VAT dla podróżnych spoza UE

Zakup apartamentu nie stanowi jedynej transakcji, za którą kupujący może otrzymać zwrot podatku VAT w naszym kraju. Także podróżni będący osobami fizycznymi spoza Unii Europejskiej mogą otrzymać zwrot VAT zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium Polski.

Podróżny może być więc turystą zwiedzającym nasz kraj i przy okazji dokonującym na jego terenie zakupów. Może też przebywać w Polsce w innym charakterze. To, w jakim celu dana osoba przybyła do naszego kraju nie ma wpływu na możliwość skorzystania z uprawnienia do otrzymania zwrotu. TAX FREE

Nie stanowi również przeszkody do jego otrzymania posiadanie przez daną osobę podwójnego obywatelstwa – na przykład polskiego i innego kraju trzeciego, jeżeli tylko miejsce stałego zamieszkania będzie w kraju znajdującym się poza Unią Europejską. Co ważne, według zapisu art. 126 ust 2 ustawy o VAT stałe miejsce zamieszkania, ustala się na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Kiedy przysługuje zwrot VAT za takie zakupy?

Jakie warunki musi spełnić podróżny, aby otrzymać zwrot VAT? Pierwszy podstawowy warunek, wynikający z art. 126 ust. 1 ustawy o VAT, dotyczy tego, by nabyte przez podróżnego towary w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym podróżnego.

Powyższe oznacza, iż nie podlega zwrotowi VAT od towarów nabytych przez uprawnioną osobę, ale wywożonych przez inną osobę, lub wysyłanych pocztą czy kurierem. Ponadto, zakupiony towar nie może podlegać żadnemu przetworzeniu ani nie może być poddany innemu działaniu, w wyniku którego zmieniłby się jego stan lub charakter.

Towar nie musi być natomiast wywożony w tym samym, oryginalnym opakowaniu, w którym został nabyty. Co istotne, zwrot podatku nie przysługuje od zakupionych w Polsce usług oraz paliw silnikowych, o czym stanowi art. 126 ust. 3 ustawy o VAT.

Mało tego, podróżny musi także dokonać wywozu towaru nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakupił towar (art. 128 ust. 1). Oznacza to, iż jeśli towar został zakupiony w styczniu, wywóz musi nastąpić najpóźniej 30 kwietnia.

Co więcej, opuszczając kraj podróżny musi uzyskać potwierdzenie wywozu towaru od służby celno-skarbowej. W tym celu musi on zgłosić wywożony towar na granicy oraz przedstawić funkcjonariuszowi służby celno-skarbowej dokument imienny, zwany powszechnie dokumentem TAX FREE, który został wystawiony przez sprzedawcę. Funkcjonariusz urzędu celno-skarbowego potwierdza na nim wywóz towarów.

Jak podróżny może ubiegać się o zwrot VAT? Zwrot podatku

W celu otrzymania zwrotu VAT podróżny zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o VAT jest zobligowany przedstawić dokument TAX FREE. Do dokumentu sprzedaży musi być przymocowany paragon z kasy fiskalnej sprzedawcy. Na dokumencie tym powinna widnieć kwota podatku zapłaconego przy zakupie danego towaru.

Co istotne, podróżny może żądać zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów, jeżeli kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, wynosi minimum 200 złotych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments