Wkrótce możesz stracić świadczenie z ZUS – zmiany już od 1 grudnia

514
waloryzacja emerytur

Od grudnia wielu emerytów będzie musiało się mieć na baczności. ZUS zmieni bowiem limity, po przekroczeniu których można nawet stracić świadczenie. Są jednak dobre wieści. W przyszłym miesiącu zostaną one bowiem podniesione. Uzyskując dodatkowe dochody warto zatem zwrócić uwagę na nowe kwoty graniczne przychodów.

Zmniejszenie emerytury – nowy limit zarobkowy Emeryt trzymający monety euro

Osoba pobierająca z ZUS-u emeryturę czy rentę oczywiście może osiągać dodatkowe dochody. Jednakże ważne jest, aby zarobki mieściły się w odpowiednich granicach. W efekcie, niektórzy emeryci muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia.

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej.

Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu brutto w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2022 roku wyniosło 6480,47 PLN brutto miesięcznie. Oznacza to, że od 1 grudnia 2022 zarobki przekraczające 4536,50 PLN brutto miesięcznie powodują zmniejszenie wypłacanej emerytury lub renty.

Jak już jednak zostało wspomniane we wstępie, pilnować wysokości swoich dochodów muszą jedynie osoby dorabiające, które są na wcześniejszej emeryturze czy rencie.

O ile ZUS może zmniejszyć wypłacane świadczenie?

Co ważne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może maksymalnie zmniejszyć wypłacane świadczenie emerytalne o:

  • 691,94 PLN w przypadku osób pobierających wcześniejszą emeryturę albo rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
  • 518,99 PLN w przypadku osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy
  • 588,19 PLN w przypadku osoby pobierającej rentę rodzinną, będącej jedyną osobą, która jest do niej uprawniona.

Zawieszenie emerytury – nowy limit zarobkowy

W razie osiągania przychodu brutto w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.

Oznacza to, że od 1 grudnia 2022 roku zarobki przekraczające 8424,90 PLN brutto miesięcznie powodują zawieszenie wypłacanej emerytury lub renty. Oczywiście, mowa tutaj jedynie o osobach, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego i przebywają na wcześniejszej emeryturze lub rencie.

Zmniejszenie lub zawieszenie emerytury – kiedy nie obowiązuje limit zarobkowy? Senior z taczką pełną pieniędzy otrzymanych w ramach emerytury

Limity dotyczą tylko osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Emeryt, który już osiągnął powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn, może dorabiać bez żadnych limitów i nie martwić się tym, że ZUS zawiesi lub zmniejszy kwotę wypłacanych mu świadczeń.

Do swojego świadczenia mogą zatem dorabiać bez ograniczeń osoby, które:

  • Otrzymują emeryturę i osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli mają więcej niż 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Wyjątek od tej zasady stanowią emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1250,88 PLN brutto. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to będzie ona wypłacana w niższej kwocie, czyli bez dopłaty do minimum
  • Pobierają rentę dla inwalidów wojennych albo inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową
  • Dostają rentę rodzinną, która przysługuje po osobie uprawnionej do renty dla inwalidów wojennych lub rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową
  • Pobierają rentę rodzinną, której kwota jest wyższa od emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.
ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments