Ulga na złe długi – jak działa i komu przysługuje?

283

Ustawa o podatkach przewiduje rozwiązania dla podatników mających trudności z terminowym uregulowaniem należności wynikających z zakupu. Ulga za złe długi stanowi rozwiązanie mające na celu redukcję zatorów płatniczych. To inicjatywa Ministerstwa Finansów odpowiadająca na konieczność uiszczenia opłaty od towarów i usług pomimo braku zapłaty przez kontrahenta.

Na czym dokładnie polega ulga na złe długi? Komu przysługuje i na jakich warunkach? W jaki sposób można ją rozliczyć? Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące ulgi na złe długi zostaną zaprezentowane poniżej:

Ulga na złe długi – co to jest? Mężczyzna uwol

Ulga na złe długi, to bardzo korzystne rozwiązanie dla tych podatników, którzy na swojej drodze spotkali nierzetelnych kontrahentów. Większość podatników płaci podatek w wysokości wynikającej z wystawionych faktur, a nie faktycznie otrzymanych należności. Dla wielu oznacza to konieczność odprowadzenia do urzędu podatku VAT należnego nawet w sytuacji gdy nie otrzymali oni zapłaty (w tym podatku VAT) od kontrahenta.

Ulga na złe długi pozwala zaś na skorygowanie podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego VAT w przypadku nieotrzymania zapłaty od kontrahenta. Za nieuregulowaną należność uznaje się taką, która w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności nie została rozliczona.

Warto dodać, że to rozwiązanie – i tak już korzystne dla podatników – zostało w październiku ubiegłego roku dodatkowo zliberalizowane, aby ułatwić korzystanie z ulgi i zwiększyć skalę jej stosowania.

Zmiany od października 2021

Najważniejsza zmiana

Od października 2021 roku, wierzyciel który nie otrzymał zapłaty nie musi już badać sytuacji prawnej dłużnika, ani na moment sprzedaży ani na moment dokonania korekty. Nie musi zatem weryfikować czy dłużnik nie upadł, nie toczy się wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne czy likwidacyjne. Co więcej, wystarczy aby to wierzyciel był na dzień dokonania korekty czynnym podatnikiem VAT.

Zmiany w tym zakresie należy uznać za wyjątkowo korzystne dla podatników, ponieważ konieczność badania sytuacji prawnej dłużnika nie tylko powodowała istotne ograniczenia po stronie wierzyciela, ale mogła również zaważyć na utracie prawa do ulgi.

Mogło się bowiem okazać, że chociaż spełnione były wszelkie warunki do skorzystania z ulgi, prawo do skorzystania z ulgi na złe długi nam nie przysługiwało, bowiem w okresie trzech miesięcy zalegania z płatnością dłużnik podjął działania zmierzające do zakończenia działalności i na przykład wszczął postępowanie likwidacyjne. Nieuwzględnienie takiej okoliczności i skorzystanie z ulgi mogło narazić nas na poważne konsekwencje.

Dodatkowe, korzystne zmiany

W uzupełnieniu tych udogodnień, wydłużono również o rok okres jaki może upłynąć od wystawienia faktury do dnia dokonania korekty – konkretnie z dwóch do trzech lat. Dodano także możliwość skorzystania z ulgi przy świadczeniu na rzecz osób nieprowadzących działalności.

Jak skorzystać z ulgi na złe długi? Napis "ulga podatkowa"

W przypadku VAT

Zgodnie z brzemieniem art. 89a ust. 1 ustawy o VAT skorzystanie ze zmniejszenia kwoty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju możliwe jest w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Aby jednak do tego doszło, musi minąć 90 dni od terminu zapłaty określonego na fakturze lub umowie. Korekta podatku może wystąpić na całości wierzytelności, jak również na części przypadającej kwoty wierzytelności, która nie została uregulowana, a nieściągalność została uprawdopodobniona.

Po wyżej opisanych zmianach skorzystanie z ulgi na złe długi w VAT po stronie wierzyciela możliwe jest w przypadku dostawy na rzecz podatnika VAT czynnego – jeśli na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, wierzyciel jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny.

Kiedy można skorzystać?

Jak już zostało wspomniane z ulgi skorzystać można w przypadku dostawy na rzecz podmiotu niezarejestrowanego jako podatnik VAT, w trzech poniższych przypadkach:

  1. Wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego.
  2. Wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym.
  3. Wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

Gdzie dokonać korekty zeznania?

Zadaniem wierzyciela, który zdecyduje się na skorzystanie z ulgi na złe długi, pozostaje poinformowanie o tym fakcie właściwy urząd skarbowy. Informacje o zastosowaniu ulgi wykazywane są w pliku JPK_V7 z oznaczeniem pola “KorektaPodstawyOpodt”. Dzięki takiej adnotacji organ skarbowy będzie mógł łatwiej skontrolować, czy dłużnik odpowiednio skorygował swój podatek VAT.

Jeśli podatnik skorzystał z ulgi na złe długi, a dłużnik uregulował należność, względem której zastosowano ulgę, w dacie uregulowania należności trzeba dokonać zapisu “przywracającego” wierzytelność w rejestrze VAT sprzedaży i tym samym w pliku JPK_V7.

Od stycznia 2022 roku w pliku JPK_V7 konieczne jest wykazywanie terminu płatności w zapisach księgowych kosztowych i przychodowych, dzięki czemu organ podatkowy będzie mógł realnie oszacować, kiedy minął termin 90 dni i tym samym zweryfikować, czy obligatoryjna jest ulga na złe długi u dłużnika.

W przypadku podstawy opodatkowania ulgi podatkowe w 2020 roku

W przypadku podatku dochodowego wierzyciel, który nie otrzymał należności w okresie do 90 dni od momentu upływu terminu płatności, ma możliwość rościć sobie prawo do pomniejszenia podstawy obliczenia podatku o wartość tej należności lub jej części, aby pokryć poniesioną stratę. Jakiejkolwiek korekty podatku dokonuje się w specjalnym zeznaniu składanym za cały rok podatkowy.

Warunki korzystania z ulgi w przypadku PIT są takie same jak w przypadku VAT z uwzględnieniem następujących kwestii:

  • W związku z powstałymi należnościami przynajmniej u jednej ze stron przychody bądź koszty ich uzyskania są określane bez względu na okres ich ujęcia
  • Transakcja zawarta w ramach działalności gospodarczej wierzyciela oraz dłużnika musi być zarejestrowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • Ulga za złe długi nie przysługuje wówczas, gdy wierzytelności nie podlegają odliczeniu od podstawy obliczenia podatku oraz nie zwiększają straty

Kiedy i gdzie dokonać rozliczenia?

Rozliczenia ulgi za złe długi w przypadku podatku dochodowego można dokonać poprzez złożenie stosownej deklaracji podatkowej PIT lub CIT. Termin złożenia deklaracji, a także spłaty jest identyczny i wynika z corocznego zeznania podatkowego.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments