Podatek rolny w Polsce – ile wynosi, kto i kiedy płaci?

390

W Polsce dochody z działalności rolniczej nie podlegają podatkowi dochodowemu. Zamiast niego osoby posiadające grunty rolne opłacają podatek rolny, który działa w zupełnie inny sposób. Jakie są założenia tego rodzaju daniny? Kto płaci podatek rolny? Jakie stawki obowiązują w 2022 roku? Kiedy podatnik jest zobowiązany do uiszczenia tej opłaty? Odpowiedzi na te pytania zostaną zaprezentowane poniżej:

Podatek rolny – co to? Rolnik zakładający pozarolniczą działalność gospodarczą

Podatek rolny to rodzaj podatku nakładany na gospodarstwa rolne, działający od 1985 roku na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, poza gruntami zajętymi na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny jest generalnie jedyną należnością podatkową, która obciąża posiadłości rolne w Polsce.

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania w tym podatku jest uzależniona od powierzchni danej nieruchomości, a konkretnie oparta jest na umownej jednostce, którą jest hektar przeliczeniowy. W zależności od powierzchni posiadłości oraz rodzaju użytków rolnych podatek będzie miał różną wartość. Wskazana jednostka pokazuję różnicę rentowności danych gospodarstw, które wynikają z gospodarowania w różnych warunkach zarówno naturalnych jak i ekonomicznych.

Kto płaci podatek rolny?

Zobowiązani do zapłaty podatku rolnego są:

 • Właściciele gruntów
 • Posiadacze samoistni gruntów
 • Użytkownicy wieczyści gruntów
 • Posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 • Dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Podatnicy opłacający podatek rolny mają obowiązek składać właściwemu ze względu na położenie gruntów organowi podatkowemu informacje na temat tych gruntów. Mają być one sporządzone na właściwych formularzach określonych według wzoru poprzez uchwałę rady gminy. Dokumenty te można złożyć przez Internet.

Na złożenie omawianej deklaracji podatnicy mają 14 dni od wystąpienia okoliczności, które uzasadniają powstanie obowiązku lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania. Obowiązek podatkowy powstaje natomiast z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub nastąpiło objęcie gruntów w posiadanie. Obowiązek ten wygasa natomiast ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności go uzasadniające.

Wysokość podatku rolnego Rolnik trzymający banknoty

Podatek rolny ma dwie stawki. Od 1 hektara przeliczeniowego gruntów będących częścią gospodarstwa rolnego podatek zawiera się w równowartości pieniężnej 2,5 kwintala żyta. Natomiast od 1 hektara innych gruntów jest to równowartość pieniężna 5 kwintali żyta.

Co istotne, gospodarstwo rolne to obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 hektar, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej.

Wysokość stawki hektara przeliczeniowego w złotówkach ustala się według średniej skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Stawkę tę ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego najpóźniej do 20 października każdego roku. W sytuacji relatywnie wysokich cen żyta rady gmin powszechnie korzystają ze swojego przywileju obniżenia obowiązujących cen.

Stawki w 2022

W 2022 roku stawki podatku rolnego wynoszą:

 • 153,70 PLN za 1 hektar przeliczeniowy gruntów będących częścią gospodarstwa rolnego
 • 307,40 PLN za 1 hektar przeliczeniowy innych gruntów.

Gdzie i kiedy należy opłacić podatek rolny?

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala się w drodze decyzji wydawanej przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

Podatek jest płatny w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku rolnego nie przekracza 100 złotych, jest on płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek rolny można opłacić:

 • Przelewem na rachunek organu podatkowego
 • Gotówką w kasie
 • W przypadku osób fizycznych, pobór podatku może nastąpić również w drodze inkasa.

Osoby prawne są zobowiązane do złożenia do 15 stycznia deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy, w której obliczają one wysokość podatku. Następnie podatnicy ci wpłacają w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny w takich samych terminach jak osoby fizyczne.

Kto jest zwolniony z podatku rolnego?

Jak w każdym podatku, również i w podatku rolnym występują ulgi i zwolnienia. Są one uregulowane w art. 12, art. 13, art. 13b-13e ustawy o podatku rolnym. Na ich mocy z opłacania podatku rolnego zwalnia się:

 • Użytki rolne klasy V, VI i VI oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych
 • Grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 hektarów
 • Grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach
 • Grunty położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyjątkiem będących w posiadaniu podmiotów innych niż działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe w rozumieniu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
 • Uczelnie – zwolnienie nie dotyczy gruntów przekazanych w posiadanie podmiotom innym niż uczelnie
 • Publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową
 • Instytuty badawcze oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych
 • Prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.

Ulga inwestycyjna Napis "ulga podatkowa"

Podatnikom przysługuje także ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

 • Budowę lub modernizację budynków inwentarskich, które służą do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów, które służą ochronie środowiska
 • Zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych, urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę i urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

Co ważne, ulga inwestycyjna przysługuje tylko, jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Warto dodać, że Rada Gminy może wprowadzić uchwałą zwolnienia i ulgi inne niż określone w ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments