Oświadczenie Zarządu Spółki Gaming Factory SA

481

W związku z zawieszeniem w dniu 31 lipca 2020 r. obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami oraz prawami do akcji spółki Gaming Factory S.A. („Spółka”), na podstawie żądania zgłoszonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Gaming Factory S.A. wyjaśnia:

1/ Zgodnie z § 79 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie w dniu określonym przez emitenta, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku
obrotowego, którego dotyczy.

2/ Spółka podlega przepisom ww. Rozporządzenia od dnia złożenia wniosku o dopuszczenie akcji oraz praw do akcji Spółki do obrotu na GPW, tj. od 10 lipca 2020 r.

Powyższe podstawy nie nakładały na Spółkę obowiązku publikacji raportów kwartalnych za I kw. 2020 r.

3/ Z kolei w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (dot. COVID-19) zdecydowano się przejściowo odciążyć podmioty nadzorowane przez KNF w wypełnianiu obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych.

Wspominane zmiany obejmą zmiany niektórych terminów dotyczących m.in. spółek publicznych, domów maklerskich, TFI, funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń, w tym m.in. terminy dotyczące Spółek publicznych.

W szczególności zgodnie z § 21. 1. termin określony w § 79 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zakresie raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za kwartały rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w
dniu 1 maja 2020 r., przedłuża się o 60 dni.

Na podstawie ww. Rozporządzania przedłużono pierwotny termin o kolejne 60 dni, przy czym według stanowiska spółki Gaming Factory S.A. dotyczy to emitentów dla których obowiązywał pierwotny termin.

Mając na uwadze stanowisko KNF spółka Gaming Factory S.A. zdecydowała się przygotować raport kwartalny za I kw. 2020 i opublikować go niezwłocznie, tj. 3 sierpnia 2020 r. Po publikacji ww. raportu ustaną przesłanki obecnego zawieszenia notowań. Spółka wskazuje, że odwieszenie notowań leży w gestii KNF, które zwróci się do GPW z żądaniem odwieszenia notowań akcji i praw do akcji Spółki.

Poprzedni artykułKNF skierowała do GPW wniosek o zawieszenia obrotu akcjami Gaming Factory
Następny artykułIslandzcy muzycy domagają się pomocy ze strony rządu
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments