Główne ograniczenia w prowadzeniu działalności jako mała instytucja płatnicza

206

Mała instytucja płatnicza (MIP) to popularna forma świadczenia usług płatniczych w Polsce. Małą instytucją płatniczą może zostać nawet osoba fizyczna. Ponadto na małe instytucje płatnicze nie zostały nałożone wysokie wymagania kapitałowe, jak ma to miejsce w przypadku krajowych instytucji płatniczych (nawet 125 000 EUR).

Postępowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego w przedmiocie uzyskania wpisu do rejestru małych instytucji płatniczych jest prostsze i szybsze w porównaniu z postępowaniem w przedmiocie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Ułatwienia w prowadzeniu działalności jako MIP wiążą się z określonymi ograniczeniami nałożonymi przez ustawodawcę. W niniejszym artykule przybliżymy najważniejsze utrudnienia, z którymi muszą mierzyć się MIP.

Ograniczenie terytorialne

MIP może świadczyć usługi płatnicze wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z rygorystycznym stanowiskiem KNF, usługa płatnicza świadczona przez MIP nie może przekraczać granicy Polski np. poprzez realizację przelewu transgranicznego. Dostawca usług płatniczych odbiorcy (drugiej strony transakcji) również musi prowadzić działalność na terytorium Polski. Ponadto MIP nie może prowadzić działalności w formie oddziału lub za pośrednictwem agenta w innym państwie członkowskim.

Limit średniej wartości przeprowadzanych transakcji

Średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonanych przez MIP nie może przekraczać kwoty stanowiącej równowartość 1 500 000 euro miesięcznie. Z tym ograniczeniem wiąże się obowiązek posiadania odpowiednich rozwiązań organizacyjnych, które pozwolą MIP na wyliczenie całkowitej miesięcznej kwoty wykonywanych transakcji płatniczych (np. wdrożenie cyklicznych raportów wyliczających wartość). MIP powinien zatem na bieżąco analizować, czy wartość zrealizowanych transakcji nie zbliża się do określonego przepisami limitu. MIP jest zobowiązany informować KNF o wartości przeprowadzanych transakcji, co w przypadku przekroczenia ww. pułapu wiąże się z obowiązkiem uzyskania zezwolenia na dalsze świadczenia usług jako krajowa instytucja płatnicza albo dostosowania skali prowadzonej działalności.

Limit środków przechowywanych na rachunku płatniczym

MIP może świadczyć dla swoich klientów usługę polegającą na prowadzeniu rachunków płatniczych. Po zasileniu rachunku płatniczego środkami pieniężnymi klient będzie mógł dokonywać płatności. Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych, łączna wysokość środków przyjętych dla jednego użytkownika w każdym czasie nie może przekroczyć równowartości w walucie polskiej 2000 euro. Z tego ograniczenia wynika, iż MIP ma obowiązek na bieżąco weryfikować czy przechowuje dla swoich klientów środki w odpowiedniej wysokości. Przekroczenia limitu powinny wiązać się z odmową realizacji usługi czy zwrotu środków. Warto zaznaczyć, iż takie ograniczenie nie występuje w przypadku świadczenia usługi przekazu pieniężnego.

Ograniczenia co do zakresu świadczonych usług płatniczych

MIP nie może świadczyć usługi inicjowania płatności (PIS) oraz usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS). Usługa inicjowania transakcji płatniczej oznacza usługę polegającą na zainicjowaniu zlecenia płatniczego przez dostawcę świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej (PISP) na wniosek użytkownika z rachunku płatniczego użytkownika prowadzonego przez innego dostawcę (np. bank). Natomiast usługa dostępu do informacji o rachunku oznacza usługę on-line polegającą na dostarczaniu skonsolidowanych informacji dotyczących rachunku płatniczego użytkownika prowadzonego u innego dostawcy (np. bank). W celu świadczenia tego typu usług należy rozważyć prowadzenie działalności w charakterze np. krajowej instytucji płatniczej.

Radca Prawny / Partner w Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci Sp.p.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments