Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

172

Nie wszystko w życiu da się przewidzieć. Nagła utrata pracy, bankructwo przedsiębiorstwa i wiele innych sytuacji losowych może sprawić, że właściwie z dnia na dzień zostaniemy pozbawieni źródła utrzymania. Jak w sytuacji drastycznego obniżenia miesięcznych dochodów można sobie poradzić ze spłatą kredytu mieszkaniowego? Z takim dylematem każdego dnia spotyka się tysiące kredytobiorców. Sytuacja jest szczególnie trudna, gdy bank nie umożliwia kredytobiorcy skorzystania z opcji odroczenia płatności rat.

Jednak nawet z tak niekomfortowych scenariuszy istnieją wyjścia. Jeśli problem dotyczy spłaty kredytu mieszkaniowego, kredytobiorca może postarać się o uzyskanie pomocy w ramach wsparcia oferowanego przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Na czym polega to rozwiązanie? Jakie są warunki dotyczące skorzystania z tego wsparcia? Co jeszcze trzeba wiedzieć na temat Funduszu Wsparcia Kredytobiorców? Przekonamy się poniżej:

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – co to? Mężczyzna jest spychany w przepaść przez monetę symbolizującą kredyt

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i stworzony został z myślą o kredytobiorcach, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, przez co mają problem ze spłatą zaciągniętego zobowiązania. Jest to specjalny program, który ma za zadanie wspierać spłatę kredytów mieszkaniowych. Jednak aby uzyskać wsparcie od BGK z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, należy spełnić szereg restrykcyjnych warunków, dlatego nie każdy może na taką pomoc liczyć.

Podstawa prawna

Początkowo funkcjonowanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców regulowała Ustawa z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. W lipcu 2019 Prezydent Andrzej Duda podpisał jednak nowelizację ustawy o wsparciu kredytobiorców, która pozostaje w mocy. Mowa o Ustawie z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw.

Co zmieniła nowelizacja ustawy?

Głównym celem nowelizacji projektu ustawy była zmiana mechanizmu zapewnienia wsparcia finansowego kredytobiorcom. Nowelizacja wprowadziła bowiem zupełnie nowy instrument wspierający, czyli pożyczkę na spłatę zadłużenia. Jak owa pożyczka działa w praktyce? Jeśli kredytobiorca zdecyduje się sprzedać kredytowaną nieruchomość, a środki w ten sposób uzyskane nie pokryją całego zobowiązania, może on uzyskać zwrotną nieoprocentowaną pożyczkę na spłatę zadłużenia. Wysokość takiej pożyczki może wynieść maksymalnie 72 tysiące złotych.

Nowelizacja ustawy podwyższyła także kwoty dochodów uprawniające do otrzymania wsparcia. Przewiduje również wydłużenie okresu pomocy z 18 do 36 miesięcy oraz zwiększenie wysokości maksymalnego wsparcia z 1500 do 2 tysięcy złotych miesięcznie. Dodatkowo na uzasadniony wniosek kredytobiorcy lub kredytodawcy, część lub całość pozostałych do zwrotu środków może zostać umorzona.

Kto może skorzystać z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców? Mężczyzna, któremu brakuje oszczędności na spłatę kredytu

Aby uzyskać pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, kredytobiorca musi spełnić jeden z poniższych warunków:

  • W dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca ma status bezrobotnego
  • Miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przez kredytobiorcę przekraczają 50% (przed nowelizacją Ustawy było to 60%)
  • Miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza dwukrotnie podwyższonych wynikających z ustawy o pomocy społecznej, kwot dochodów na jednego członka rodziny lub na osobę samotnie gospodarującą, które umożliwiają otrzymanie wsparcia.

Jak wygląda wsparcie?

Kredytobiorca spełniający któryś z powyższych warunków może otrzymywać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców comiesięczną pomoc w postaci równowartości rat kapitałowych i odsetkowych spłacanego kredytu mieszkaniowego. Wysokość takiego wsparcia może wynieść maksymalnie 2 tysiące złotych miesięcznie.

Pomoc kredytobiorcy udzielana jest maksymalnie przez 36 miesięcy. Okres wypłaty wsparcia może jednak zostać skrócony, jeśli wystąpią okoliczności wykluczające korzystanie z pomocy. Dodatkowo w sytuacji, gdy kredytobiorca sprzeda mieszkanie objęte wsparcie, ma obowiązek oddać otrzymane w ramach pomocy z Funduszu środki w ciągu 30 dni od daty sprzedaży.

Kiedy trzeba zacząć spłacać środki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Po upływie 36 miesięcy następują dwa lata karencji i kredytobiorca rozpoczyna zwrot otrzymanego z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Spłata następuje w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Kredytobiorca ma obowiązek zwrócić otrzymane środki w ciągu 12 lat (144 raty).

Co jeśli nie dokonamy zwrotu?

W przypadku uchybienia terminowi zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, Bank Gospodarstwa Krajowego wzywa pisemnie kredytobiorcę do dokonania płatności, wyznaczając termin jej dokonania nie dłuższy niż 30 dni. Na podkreślenie zasługuje tu fakt, że Ustawa o wsparciu kredytobiorców przewiduje maksymalny, a nie minimalny okres na spłatę zadłużenia, jaki może zostać wskazany w wezwaniu.

Oznacza to, że okres ten może być krótszy niż 30 dni. W konsekwencji niedokonania płatności w terminie określonym w wezwaniu kredytobiorca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu przyznanego wsparcia lub przyznanej pożyczki na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi począwszy od dnia wymagalności pierwszej raty zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

Należy zwrócić uwagę również, że kredytobiorca otrzymuje tylko jedno wezwanie do zapłaty, a w przypadku niedokonania spłaty zaległości w zakreślonym w nim terminie, cała pozostała do spłaty kwota wsparcia lub pożyczki zostaje postawiona w stan natychmiastowej wymagalności. Co więcej, kwota ta jest powiększona o odsetki w wysokości odsetek ustawowych (aktualnie – 7,75% w skali roku) naliczonych od kwoty zwrotu od dnia wymagalności pierwszej raty. Oznacza to, że naliczone zostaną odsetki wsteczne, także od rat, które spłacone zostały w terminie.

Kto nie uzyska pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Wsparcia z Funduszu nie uzyska kredytobiorca, który sam wypowiedział umowę o pracę lub utracił ją z własnej winy. W przypadku, gdy kredyt był objęty ubezpieczeniem z tytułu utraty pracy, można się starać o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, ale dopiero po upływie okresu, w którym wypłacane jest świadczenie wynikające z tego ubezpieczenia. Na pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie mogą także liczyć kredytobiorcy, którzy są właścicielami innego mieszkania czy domu. Nie dostaną jej również osoby, które mają prawo do mieszkania lub domu spółdzielczego albo są najemcami innej nieruchomości.

Co w sytuacji, gdy kredyt został zaciągnięty przed kilka osób? Pomoc może uzyskać wtedy wyłącznie jedna z nich. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wsparcie dla jednego z kredytobiorców nie jest już udzielane, a czas jego wypłaty nie przekroczył 17 miesięcy. Oznacza to, że łączny czas pomocy dla osób spłacających kredyt hipoteczny nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Jak wnioskować o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców? Mężczyzna pozbywa się długu

Wniosek o pomoc udzielaną w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców należy złożyć w banku, w którym zaciągnięty został kredyt hipoteczny. Banki nie mają obowiązku reklamowania oferty Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, dlatego w praktyce bardzo rzadko informują one swoich klientów o jego istnieniu. W Internecie i w prasie można spotkać wiele informacji o tym, jak banki “zniechęcają” do korzystania z wsparcia Funduszu. Wymagają coraz to nowych dokumentów, swobodnie interpretują wysokość dochodów, szukając dziury w całym.

Dlaczego tak to działa? Banki nie są zainteresowane dużą liczbą decyzji pozytywnych, bowiem środki niewykorzystane przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców wracają do banków, które wpłaciły do niego pieniądze. Wysokość składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców określono na podstawie informacji przekazanych przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), proporcjonalnie do wielkości posiadanego przez dany bank portfela kredytów mieszkaniowych, których opóźnienie w spłacie przekracza 90 dni.

Nie zmienia to jednak faktu, że wsparcie i pożyczka przyznawane są na podstawie umowy zawartej między bankiem a kredytobiorcą, a bank kredytujący otrzymuje pieniądze z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców na spłatę zobowiązania zaciągniętego przez wnioskującego o pomoc. Z tego powodu ma on obowiązek udzielić tej pomocy.

Co trzeba zawrzeć we wniosku?

Kredytobiorca, który chce otrzymać wsparcie, promesę lub pożyczkę na spłatę zadłużenia, musi złożyć stosowny wniosek. Powinny się w nim znaleźć takie informacje jak:

  • Imię i nazwisko
  • Adres miejsca zamieszkania
  • Numer PESEL
  • Numer dowodu osobistego (lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)
  • Numer identyfikacyjny umowy kredytowej.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments