Danina solidarnościowa – co to jest i kogo obejmuje?

1339

danina solidarnościowa1 stycznia 2019 roku wszedł w życie nowy podatek. Jego nazwa to danina solidarnościowa. To świadczenie publiczne wprowadziła ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Dotyczy ona osób fizycznych, których dochód po uwzględnieniu przewidzianych odliczeń przekracza milion złotych, jest to więc podatek dla najbogatszych. Wpływy z daniny solidarnościowej zasilają Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, ma to być więc forma wsparcia tej grupy. Co to jest danina solidarnościowa, kogo dotyczy, ile wynosi, jak dokładnie działa, od jakich dochodów się ją płaci i jak ją obliczyć? Na te pytanie odpowiedzi zostaną udzielone poniżej.

Danina solidarnościowa – co to jest?

Danina solidarnościowa jest nowym świadczeniem uregulowanym w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowy rozdział 6a (przepisy art. 30h–30i) ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 roku. Istota daniny solidarnościowej sprowadza się do obowiązku zapłaty przez osoby fizyczne zarabiające powyżej miliona złotych zapłaty 4% podstawy obliczenia tej daniny. Zobowiązanym do zapłaty daniny jest nie tylko obywatel naszego państwa, lecz także obcokrajowiec osiągający w Polsce przychody z określonych źródeł.

Danina solidarnościowa jest niezależnym obciążeniem publicznoprawnym od podatku dochodowego. Z tego też względu osoby fizyczne nie są zwolnione z zapłaty podatku dochodowego według zasad przewidzianych dla osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą, czyli opodatkowanych według skali podatkowej lub metody liniowej.

Celem wprowadzenia daniny solidarnościowej jest więc pobór daniny od najbogatszych, który wesprze Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że danina solidarnościowa obejmuje około 25 tysięcy osób.

Danina solidarnościowa – co obejmuje, czyli jakie dochody są nią opodatkowane?

Nie wszystkie dochody osiągane przez osoby fizyczne uwzględniane są w podstawie do wyliczenia daniny solidarnościowej. Wyłączenia dotyczą dochodów z praw własności intelektualnej (czyli osób korzystających z ulgi IP Box), dywidend, ze zbycia nieruchomości, zbycia udziału w zagranicznej jednostce opodatkowanej czy nieujawnionych źródeł przychodów.

Ustawodawca wykluczył z obowiązku uiszczania daniny solidarnościowej również osoby osiągające przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jak przykładowo kartą podatkową czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wyłączono również dochody osób fizycznych podlegających ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Od dochodu od daniny można także odliczyć składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie będą też brane pod uwagę dochody osiągnięte za granicą, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, o których mowa w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei podstawa opodatkowania daniny solidarnościowej powinna zawierać:

  • Dochody opodatkowane według skali podatkowej, m.in. dochody z pracy, działalności gospodarczej, emerytur, rent, wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło, praw autorskich, itp.
  • Dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z odpłatnego zbycia udziałów i akcji oraz z tytułu objęcia udziałów i akcji za aport
  • Dochody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskane w razie wyboru stawki liniowej w wysokości 19%
  • Dochody zagranicznej spółki kontrolowanej

Co ważne, nie podlegają odliczeniu pozostałe odliczenia przewidziane w rozliczeniu rocznym osoby fizycznej, takie jak: wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, darowizny, ulga rehabilitacyjna czy strata za poprzedni rok. Warto również nadmienić, że przedsiębiorcy opłacającemu daninę solidarnościową nie będzie przysługiwało prawo do zaliczenia jej w ciężar prowadzonej działalności gospodarczej. Na mocy art. 23 ust. 1 pkt 66 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów daniny solidarnościowej.

Danina solidarnościowa – w jaki sposób i do kiedy zapłacić?

Przechodząc natomiast do wyjaśnień związanych z zapłatą daniny solidarnościowej, w pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 30h ust. 4 ustawy o PIT przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny podatnicy uwzględnią dochody wykazywane w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-40A oraz PIT-CFC, których termin złożenia upływa 30 kwietnia roku kalendarzowego. Do tego samego dnia należy więc zapłacić daninę solidarnościową.

Co więcej, w tym terminie podatnicy są obowiązani składać deklarację urzędom skarbowym o wysokości daniny solidarnościowej, według ustalonego wzoru. Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej zawiera dane umożliwiające prawidłową identyfikację osoby fizycznej i Urzędu Skarbowego, do którego kierowana jest deklaracja, oraz poprawne rozliczenie daniny solidarnościowej.

Daninę solidarnościową należy wpłacić na właściwy rachunek Urzędu Skarbowego w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych. To organ podatkowy zobowiązany będzie dokonać przelewu środków pochodzących z wpłat danin solidarnościowych na rzecz Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Danina solidarnościowa – jak obliczyć?

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 złotych sumy dochodów podlegających opodatkowaniu po ich pomniejszeniu o odliczone od dochodów kwoty składek na ubezpieczenie społeczne (w tym zagranicznych), kwoty uwzględnione w podstawie opodatkowania podatnika dywidendy otrzymanej od zagranicznej jednostki kontrolowanej oraz kwoty dochodu z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w części uwzględnionej w jego podstawie opodatkowania.

Przy ustalaniu limitu dochodu do określenia wysokości daniny solidarnościowej uwzględnia się dochody podlegające wykazaniu w rocznym obliczeniu podatku w podatku PIT-40A oraz w zeznaniach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-CFC, dla których termin złożenia upływa w okresie od 1 maja roku poprzedzającego rok kalendarzowy do 30 kwietnia roku kalendarzowego.

Tak więc wzór na podstawę opodatkowania daniny solidarnościowej jest stosunkowo prosty:

całość dochodów – kwoty do odliczenia – 1 000 000 PLN = Podstawa opodatkowania daniny solidarnościowej

Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej zaokrągla się do pełnych złotych w analogiczny sposób, jak podstawę obliczenia podatku (końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych).

Następnie należy po prostu wyliczyć 4% z tej podstawy opodatkowania (ponieważ tyle wynosi stawka opodatkowania daniny solidarnościowej) i wtedy już znamy sumę jaką mamy zapłacić.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments