Biała lista podatników VAT – co to takiego?

418

Biała lista podatników VATWraz z początkiem września 2019 roku do dyspozycji przedsiębiorców oddana została tak zwana biała lista podatników VAT. Ma ona na celu pomagać firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Wykaz ten zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Jak działa biała lista podatników VAT? Wszystkie najważniejsze informacje na jej temat zostaną zaprezentowane poniżej.

Czym jest biała lista podatników VAT?

Biała lista podatników VAT, znana także jako wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, jest ogólnodostępną i darmową bazą danych, zawierającą informacje o podmiotach, które zostały przez naczelnika urzędu skarbowego zarejestrowane jako podatnicy VAT bądź zostali oni przez niego wykreśleni lub przywróceni do rejestru VAT.

Wykaz prowadzony jest w formie elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Umożliwia on weryfikację statusu kontrahenta na wybrany dzień, licząc do pięciu lat wstecz; potwierdzenie jego rachunku numeru bankowego; a nawet, jeśli kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznanie podstawy prawnej tych decyzji. Wykaz podatników VAT jest więc swego rodzaju oficjalną, rządową wyszukiwarką tych informacji.

Udostępnienie białej listy podatników wraz z informacją dotyczącą rachunków bankowych w formie online pozwala więc zarówno na automatyczne sprawdzenie wiarygodności kontrahenta, jak również ma na celu ułatwienie oraz przyśpieszenie dokonywania przez podatników płatności za towary i usługi.

Białą listę podatników można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Co więcej, przedsiębiorca nie musi robić nic, aby jego dane znalazły się w wykazie. Wszystkie potrzebne informacje szef KAS pobierze z dostępnych rejestrów publicznych. Jeśli te informacje będą niepoprawne, można do niego wystąpić z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie.

Od kiedy funkcjonuje biała lista podatników VAT? Od września 2019 roku, jak zostało wspomniane wcześniej. Jaka ustawa odpowiada za białą listę podatników VAT? Ustawa o podatku od towarów i usług, art. 96b Z kolei, wraz z początkiem 2020 korzystanie z niej stało się obowiązkowe, ponieważ uruchomione zostały sankcje podatkowe za jej niestosowanie, a konkretnie wpłacanie pieniędzy na rachunek inny niż ten znajdujący się w białej księdze podatników.

Biała lista podatników VAT – zakres informacji

Wiemy już czym jest biała lista podatników VAT MF (Ministerstwa Finansów), w jakim celu została wprowadzona, od kiedy obowiązuje oraz gdzie możemy uzyskać do niej dostęp. Natomiast, jakie dane ten wykaz zawiera? Wszystkie zaprezentowane poniżej:

 • Nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy
 • Numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany
 • Status podmiotu, zarówno w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT, jak i zarejestrowanego jako “podatnik VAT czynny” albo “podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona
 • Numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany
 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany
 • Adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną
 • Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej
 • Imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej
 • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej
 • Daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
 • Podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT
 • Numery rachunków rozliczeniowych w banku lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR)

Biała lista podatników VAT – numery rachunków

Dla przedsiębiorców bardzo ważną informacją, którą znajdą na białej liście podatników VAT, są numery firmowych rachunków bankowych. Są to po prostu rachunki rozliczeniowe. Są one publikowane tylko w przypadku zarejestrowanych podatników VAT lub podatników VAT, którzy zostali przywróceni do rejestru. Z kolei jeśli odmówiono przedsiębiorcy rejestracji jako podatnika VAT lub został on wykreślony, to dane zostaną uwidocznione w wykazie, ale nie obejmą informacji o rachunku rozliczeniowym.

Na białej liście podatników VAT nie znajdziemy więc danych firm (w tym numerów rachunków), które nie są podatnikami VAT, nawet jeżeli korzystają z konta firmowego, tych podmiotów wykaz po prostu nie obejmuje. Należy pamiętać, iż w białej księdze VAT nie są publikowane prywatne rachunki bankowe – popularne konta bankowe ROR, które przedsiębiorcy czasami wykorzystują w swoich firmach. Nie są to rachunki rozliczeniowe dedykowane prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli więc używamy takiego rachunku, to nasz kontrahent nie znajdzie go w wykazie.

Aktualizacja rachunku znajdującego się na białej liście podatników VAT

W przypadku gdy podatnik posiada rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK i chce, aby pojawił się on w wykazie, bądź nie został on w nim zamieszczony, powinien:

 • Zaktualizować wniosek CEIDG-1 w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą
 • Poinformować właściwy urząd skarbowy o tym rachunku na odpowiednim formularzu NIP

Co zrobić, jeśli na białej liście podatników VAT nie ma rachunku naszej firmy?

Jeśli jesteś podatnikiem VAT i masz rachunek bankowy, ale nie możesz znaleźć się na białej liście, to zwróć uwagę na trzy poniższe sytuacje:

Po pierwsze, sprawdź czy posiadasz rachunek firmowy. Jeśli nie jesteś pewien czy rachunek, którego używasz w firmie, jest rachunkiem rozliczeniowym założonym do działalności gospodarczej, potwierdź to w swoim banku.

Po drugie, czy zgłosiłeś używany przez Twoją firmę rachunek rozliczeniowy do urzędu skarbowego? Jeśli nie, musisz to zrobić. Dokonuje się tego poprzez wypełnienie wniosku CEIDG-1 w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą; lub za pomocą odpowiedniego formularza NIP.

Po trzecie, warto sprawdzić czy bank przekazał numer Twojego rachunku firmowego do Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR). Instytucje finansowe przekazują tę informację automatycznie, jeśli jednak powyższe dwa kroki zostały poprawnie wykonane, najlepiej to wyjaśnić.

Sankcje za korzystanie z rachunku, który nie znajduje się na białej liście podatników VAT

Jak zostało wcześniej wspomniane, od 1 stycznia 2020 roku, jeśli zapłacimy swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tys. zł na inny rachunek, niż podany w wykazie:

 • Nie będziemy mieli możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty
 • Będziemy ponosić ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji

Istnieje możliwość uwolnienia się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujemy o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments