Berg Holding: C&F ma umowę na realizację min. 4 farm fotowoltaicznych

712

Columbus&Farmy (C&F) – spółka zależna Farm Fotowoltaiki – zawarła umowę na realizację co najmniej 4 farm fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 10 MWp i nie większej niż 50 MWp każdy, podał Berg Holding – właściciel Farmy Fotowoltaiki.

Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy deweloperowi przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe netto w łącznej wysokości stanowiącej iloczyn MWp mocy przyłączonej zrealizowanych w ramach Projektu i kwoty 40 000 zł, płatne zgodnie z harmonogramem określonym w umowie, opierającym się na zakończeniu poszczególnych etapów realizacji projektów.

„Columbus & Farmy […] zawarła z osobą prawną z siedzibą w Polsce, zajmującą się profesjonalnie budową farm fotowoltaicznych umowę na realizację usług, na podstawie której deweloper postanowił przejąć na siebie wszelkie obowiązki zmierzające do kompleksowej pomocy przy realizacji określonych w umowie projektów (obejmujących zespół praw i dokumentacji obejmujący przygotowanie pod względem technicznym i formalnoprawnym inwestycji w postaci budowy farmy fotowoltaicznej na nieruchomości do etapu pozyskania ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę w pełni funkcjonalnej farmy fotowoltaicznej oraz prekwalifikacji do aukcji OZE, z czym związane będzie pozyskanie/wykonanie prawa do korzystania z nieruchomości, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, projektów architektoniczno-budowlanych i innych decyzji administracyjnych zmierzających do pozyskania ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na budowę łącznie z warunkami przyłączenia, wraz z zawarciem umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej niezbędnych do wybudowania farmy fotowoltaicznej)” – czytamy w komunikacie.

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy i rozliczenia stron, w ramach której deweloper zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w wykonywaniu usług deweloperskich w celu przygotowania i wykonania projektów co najmniej 4 farm fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 10 MWp i nie większej niż 50 MWp każda, określonych w umowie. Dla każdego projektu C&F utworzy spółki celowe (w ramach których, realizowane będą projekty), w ilości według własnego uznania, i upoważni dewelopera do wszystkich czynności niezbędnych do realizacji tych projektów, podkreślono.

W przypadku braku możliwości realizacji co najmniej 4 projektów wskazanych w umowie na jakimkolwiek etapie realizacji projektów deweloper zobowiązuje się uzupełnić listę potencjalnych projektów, bez wpływu na zmiany harmonogramu.

„Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie strony do dnia 30 października 2023 r. W przypadku, gdyby realizacja projektu była opóźniona tak dalece, że dotrzymanie 30 października 2023 r. byłoby niemożliwe, deweloper na uprzednie wezwanie C&F przedstawi w terminie 7 dni od daty doręczenia mu pisma C&F wiarygodny plan naprawczy, którego skutkiem byłoby zakończenie projektu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2023 r. W przypadku braku przedstawienia przez dewelopera planu naprawczego w terminie, o którym mowa powyżej, C&F jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym” – podsumowano.

Berg Holding – wcześniej działający jako Śląskie Kamienice – zadebiutował na NewConnect w 2017 r.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments