Bank Pekao miał 370,85 mln zł zysku netto, 232,1 mld zł aktywów w III kw.

441

Bank Pekao odnotował 370,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 656,21 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 203,05 mln zł wobec 1 391,43 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 595,11 mln zł wobec 642,78 mln zł rok wcześniej.

„Epidemia COVID-19 spowodowała, że Bank Pekao jeszcze mocniej skoncentrował się na działaniach poprawiających efektywność. Koszty operacyjne w ujęciu rok do roku obniżyły się o 7%, a w ujęciu kwartał do kwartału spadły o kolejne 3%. Zakres redukcji i optymalizacji kosztów był szeroki i obejmował m.in.: marketing, podróże służbowe, usługi konsultingowe, centralizację działań w wielu obszarach. Optymalizowana była konsekwentnie sieć oddziałów tak, by lepiej dopasować ją do zmieniających się oczekiwań klientów i rozwoju cyfrowych kanałów sprzedaży. Nacisk został położony na zwiększenie rentowności produktów i cross-selling” – czytamy w komunikacie.

Działania te ograniczyły, ale nie zniwelowały wpływu koniunktury gospodarczej na wyniki finansowe. Wskaźnik C/I w III kwartale tego roku znalazł się na poziomie 44,2%, podano także.

„Trzeci kwartał przyniósł poprawę warunków działania, po niemal całkowitym zamrożeniu gospodarki kwartał wcześniej. Jednak warunki działania banków wciąż pozostają dalekie od tych, które znamy sprzed pandemii. My wykorzystywaliśmy ten okres na zwiększenie skali działania, ale także na jeszcze szybsze i pełne dostosowanie infrastruktury do nowej cyfrowej rzeczywistości działania. W obliczu wyzwań, jakie cały czas stawia pandemia kontynuowaliśmy ostrożną politykę kredytową i aktywnie pracowaliśmy nad dostosowaniem bazy kosztowej do wymagającego otoczenia, w jakim działa sektor bankowy. To szczególnie istotnie w kontekście nowych obostrzeń, które mogą przełożyć się na gospodarkę i sektor bankowy w najbliższych miesiącach” – powiedział p.o. prezesa Banku Pekao Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.

„Wskutek prowadzenia konserwatywnej polityki kredytowej, bank posiada dobry jakościowo i odpowiednio zabezpieczony portfel. Na przestrzeni ostatniego kwartału kontynuowane było ostrożne podejście do tworzenia rezerw kredytowych. W III kwartale odpisy kredytowe wyniosły 70 pb, z czego 37 pb stanowiły rezerwy ustanowione ostrożnościowo. Pokrycie rezerwami na koniec trzeciego kwartału wyniosło 86%, co daje 3 punkty wzrostu w stosunku do poprzedniego kwartału. Jednocześnie wskaźnik udziału kredytów niepracujących spadł kw./kw. do poziomu 5,3% O dobrej jakości portfela świadczy również powrót klientów do regularnych spłat po okresie udzielonych przez Bank Pekao wakacji kredytowych” – czytamy także w komunikacie.

Aktywa razem banku wyniosły 232,11 mld zł na koniec III kw. 2020 r. wobec 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

„Grupa odnotowała w III kwartale 2020 roku poprawę wyników z działalności komercyjnej, w tym widoczny wzrost sprzedaży kredytów konsumenckich wspierany przez kanały zdalne, wzrost finansowania w obszarze segmentów mikro oraz MŚP, a także w obszarze leasingu i faktoringu. Nastąpiło odbicie w zakresie sprzedaży funduszy inwestycyjnych zarówno w ujęciu netto jak i brutto. Wszystkie działania przełożyły się na wzrost sumy bilansowej o 16,8% r/r do poziomu 232 mld zł, w tym zanotowano wzrost zobowiązań wobec klientów o 18,8% r/r oraz wzrost kluczowych produktów kredytowych, w tym kredytów hipotecznych o 6,6% r/r” – czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2020 r. bank miał 916,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 480,66 mln zł zysku rok wcześniej.

„Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao narastająco, po trzech kwartałach 2020, wyniósł 917 mln zł i spadł w ujęciu rok do roku o 38%. Główny wpływ na zysk miała presja na wynik odsetkowy, w konsekwencji obniżki stóp procentowych oraz kontynuacja konserwatywnie zawiązywanych przez bank odpisów kredytowych związanych z COVID-19. W ciągu 9 miesięcy 2020 roku Bank Pekao zawiązał ostrożnościowo blisko 700 mln zł dodatkowych odpisów na przyszłe potencjalne straty z tytułu COVID-19, najwięcej w sektorze” – czytamy w komunikacie.

Dochody z działalności operacyjnej grupy osiągnięte po 3 kwartałach 2020 r. wyniosły 5 920,9 mln zł i były niższe o 2,7% od dochodów osiągniętych po 3 kwartałach 2019 r., głównie z powodu negatywnego wpływu sytuacji ekonomicznej w tym obniżek stóp procentowych oraz niższej transakcyjności klientów, czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek osiągnięty po 3 kwartałach 2020 r. wyniósł 3 996,9 mln zł i był niższy o 52,5 mln zł tj. 1,3% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 3 kwartałach 2019 r., głównie z powodu negatywnego wpływu obniżek stóp procentowych. Wynik z tytułu prowizji i opłat osiągnięty w 3 kwartałach 2020 r. wyniósł 1 777,3 mln zł i był niższy o 101,7 mln zł tj. 5,4% w porównaniu z wynikiem osiągniętym w 3 kwartałach 2019 r., głównie z powodu niższej aktywności klientów w sytuacji pandemicznej co przełożyło się na niższe prowizje na działalności kartowej, funduszach inwestycyjnych oraz kredytach, wyjaśnia bank.

Koszty z działalności operacyjnej z uwzględnieniem składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny po 3 kwartałach 2020 r. wyniosły 2 974,1 mln zł i były niższe o 132,4 mln zł, tj. 4,3% niż po 3 kwartałach 2019 r. Koszty z działalności operacyjnej z wyłączeniem kosztów rezerw restrukturyzacyjnych po 3 kwartałach 2020 r. wyniosły 2 502,5 mln zł i były niższe o 3,3% r/r, znacznie poniżej inflacji oraz pomimo kosztów ponoszonych na inwestycje w transformację operacyjną i cyfryzację oraz dodatkowych kosztów ponoszonych w związku z pandemią koronawirusa. Nominalnie koszty były niższe o 35,1 mln zł tj. 1,3% w porównaniu do kosztów osiągniętych w 3 kwartałach 2019 r., podano także.

Składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny w 3 kwartałach 2020 r. wyniosły 336,9 mln zł i były niższe o 97,3 mln zł niż w 3 kwartałach 2019 r.

Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. osiągnięty w 3 kwartałach 2020 r. wyniósł 1 082,3 mln zł i był ponad dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie 2019 r. z powodu utworzenia dodatkowych odpisów związanych z pandemią wirusa COVID-19 zgodnie z zasadami MSSF9. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, związane z pandemią koronawirusa COVID-19, zostały utworzone na podstawie prognozowanego pogorszenia parametrów ryzyka portfela kredytowego w oparciu o scenariusze makroekonomiczne zakładające recesję gospodarczą w Polsce w 2020 r. i oszacowane w wysokości około 694 mln zł brutto, czytamy dalej.

Podatek od niektórych instytucji finansowych w 3 kwartałach 2020 r. wyniósł 494,9 mln zł i był wyższy o 52,0 mln zł, tj. 11,7% niż w 3 kwartałach 2019 r. ze względu na wzrost aktywów grupy.

„Grupa kapitałowa Banku Pekao S.A. utrzymywała solidną bazę kapitałową (łączny współczynnik kapitałowy TCR wyniósł 18,8% na koniec września 2020 r.) oraz bezpieczny profil płynnościowy, odzwierciedlony relacją kredytów netto do depozytów w wysokości 79,6%. Pozwala to, w powiązaniu z wysokim poziomem kapitałów na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności grupy” – zakończono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 931,84 mln zł wobec 1 566,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments