Bank Handlowy miał 114,67 mln zł zysku netto, 60,2 mld zł aktywów w III kw.

City Handlowy

City HandlowyBank Handlowy odnotował 114,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 113,67 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

„W III kwartale 2020 roku grupa osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 114,7 mln zł, co oznacza nieznaczny wzrost o 1 mln zł (tj. 0,9%) w stosunku do III kwartału 2019 roku. Na wyższy zysk netto wpłynął niższy wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych o 116,5 mln zł, częściowo skompensowane przez niższe przychody (głównie wynik odsetkowy z powodu spadku stóp procentowych w Polsce, czego efektem była obniżka stopy bazowej o 140 punktów bazowych w okresie od marca do maja bieżącego roku)” – czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 213,73 mln zł wobec 291,63 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 137,22 mln zł wobec 141,69 mln zł rok wcześniej.

Bank podał, że przychody odsetkowe w III kwartale 2020 roku były niższe o 37,7% r/r i wyniosły 225,1 mln zł. Odsetki od należności od klientów stanowiące główne źródło przychodów odsetkowych, osiągnęły poziom 132,2 mln zł i były niższe o 111,4 mln zł (tj. 45,7%) w stosunku do III kwartału 2019 roku. Największy nominalny spadek tych przychodów dotyczył przede wszystkim segmentu bankowości detalicznej w związku z obniżeniem maksymalnej stopy procentowej z 10% do 7,2%. Jednocześnie grupa rozpoznała w przychodach odsetkowych rezerwę w wysokości 17,1 mln zł dotyczącą zwrotu prowizji w przypadku przedterminowej spłaty pożyczek przedpłaconych w 2020 roku oraz spodziewanych przyszłych przedpłat w związku z wcześniejszą spłatą kredytów konsumpcyjnych. W efekcie wspomnianych obniżek stóp procentowych, grupa dostosowała swoją bazę kosztów odsetkowych płaconych od depozytów, które w III kwartale 2020 roku spadły o 58,5 mln zł (tj. 83,3%) i wyniosły 11,3 mln zł.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w kwocie 137,2 mln zł wobec 141,7 mln zł w III kwartale 2019 roku – spadek o 4,5 mln zł (tj. 3,2%).

„Powyższy spadek dotyczył przede wszystkim wyniku w segmencie Bankowości Detalicznej, który zanotował spadek o 3,8 mln zł (tj. 6,1%). Niższa mobilność klientów indywidualnych w związku z ograniczeniami wywołanymi pandemią COVID-19 wpłynęła negatywnie na przychody z tyt. FX na kartach płatniczych. Z drugiej strony w ujęciu III kwartał do II kwartału 2020 roku, w efekcie działań dostosowawczych wprowadzonych przez bank i wyższej aktywności klientów, wynik z tytułu opłat i prowizji w segmencie bankowości detalicznej wzrósł o 17 mln zł (tj. 41,1%). W segmencie bankowości instytucjonalnej, wpływ pandemii COVID-19 miał negatywny wpływ na niższe przychody z tytułu kart korporacyjnych (spadek wolumenu w segmencie podróży służbowych) w obszarze bankowości transakcyjnej, który z drugiej strony został w większości skompensowany przez mocne wyniki na działalności brokerskiej” – czytamy także.

Pozostałe dochody operacyjne wyniosły 89,3 mln zł wobec 119,6 mln zł w III kwartale 2019 roku co oznacza spadek o 30,3 mln zł (tj. 25,4%), z powodu niższego wyniku z tytułu sprzedaży inwestycyjnych dłużnych papierów wartościowych.

Koszty działania i ogólnego zarządu wraz z amortyzacją wyniosły 71 mln zł wobec 276,1 mln zł w III kwartale 2019 roku, co oznacza spadek o 5,1 mln zł (tj. 1,9%), z powodu niższych premii pracowniczych w segmencie bankowości detalicznej oraz niższych wydatków na reklamę i marketing. Z drugiej strony, konsekwentnie realizowano projekty technologiczne, umożliwiające obsługę klientów oraz zwiększenie bezpieczeństwa w kanałach zdalnych w oparciu o procesy biometryczne. Zatrudnienie w grupie w omawianym okresie spadło o 109 etaty.

Bank podał, że wynik z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe wyniósł 25,3 mln zł (pozytywny wpływ) wobec -91,2 mln zł w III kwartale 2019 roku.

„W przypadku bankowości instytucjonalnej, głównym powodem rozwiązania odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych była redukcja zaangażowania z tytułu należności kredytowych znajdujących w etapie 3. Jednocześnie Grupa odzwierciedliła poprawę jakości grupy klientów znajdujących się w etapie 2, co skutkowało ich przeniesieniem do etapu 1. Natomiast w przypadku bankowości detalicznej po rozpoznaniu kosztów z tyt. oczekiwanych strat kredytowych w pierwszym półroczu 2020, wynik z tego tytułu w III kwartale był względnie stabilny porównując do III kwartału 2019 (Grupa nie zaobserwowała pogorszenia jakości portfela)” – czytamy także.

Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 62% w III kw. br. wobec 50% w III kw. 2019 r.

Aktywa razem banku wyniosły 60,2 mld zł na koniec III kw. 2020 r. wobec 51,98 mld zł na koniec 2019 r.

Bank podał, że wartość należności od klientów na koniec III kwartału 2020 roku wyniosła 22,7 mld zł i była niższa o 1,1 mld zł (tj. 4,5%) w stosunku do końca 2019 roku.

Wartość kredytów netto w segmencie bankowości instytucjonalnej, będąca sumą należności od podmiotów sektora finansowanego i od podmiotów sektora niefinansowego – klienci instytucjonalni, wyniosła 15,4 mld zł, co oznacza spadek o 1 mld zł (tj. 6%) w porównaniu do końca 2019 roku.

„Spadek wolumenów kredytowych dotyczył niższego popytu na kredyt (głównie na kredyty w rachunku bieżącym) zwłaszcza ze strony klientów bankowości przedsiębiorstw, na działalność których istotny wpływ miała pandemia COVID-19 (spadek przychodów z tyt. sprzedaży przedsiębiorstw, z drugiej strony ich płynność była wspierana przez rządowe programy pomocowe)” – wyjaśniono.

Wolumen kredytów netto udzielonych klientom indywidualnym spadł wobec stanu na koniec grudnia 2019 roku o 90 mln zł (tj. 1,2%) i wyniósł 7,3 mld zł. Bank podał, że za spadek wolumenów kredytowych odpowiadały należności niezabezpieczone (w związku ze słabszym popytem klientów na pożyczki gotówkowe, wywołanym pandemią COVID-19 – niepewność klientów co do ich sytuacji finansowej). Z drugiej strony kredyty hipoteczne odnotowały wzrost w wysokości 244 mln zł (tj. 13%) w stosunku do końca 2019 roku.

Wartość zobowiązań wobec klientów na koniec III kwartału 2020 roku wyniosła 45,6 mld zł i była wyższa o 5,8 mld zł (tj. 14,6%) w porównaniu do końca 2019 roku.

„Największy udział w tym wzroście miały zobowiązania wobec klientów instytucjonalnych, które były wyższe o 4,7 mld zł (tj. 18,2%) w stosunku do końca ubiegłego roku. Powyższy wzrost wynikał z pozyskiwania nowych mandatów na obsługę bankową lub rozszerzenia bieżącej współpracy przede wszystkim klientów globalnych oraz ze zwiększonego salda depozytów posiadanych przez klientów bankowości przedsiębiorstw (dotyczy głównie rachunków bieżących w związku z otrzymanym wsparciem w ramach rządowych programów pomocowych w celu łagodzenia skutków występowania pandemii COVID-19)” – podano w raporcie.

Jednocześnie, zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły o 0,9 mld zł (tj. 6,9%) w stosunku do końca 2019 roku, w wyniku wzrostu wolumenów rachunków bieżących (liczba klientów ze zdefiniowanej grupy docelowej wzrosła o 4% w stosunku do końca 2019 roku) oraz na całkowitą zmianę pozycji wpłynęła również deprecjacja złotego.

Wskaźnik kredytów nieobsługiwanych (NPL) wyniósł 3,7% na koniec III kw. wobec 3,4% na koniec 2019 r.

W I-III kw. 2020 r. bank miał 230,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 306,29 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 223,32 mln zł wobec 304,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie – najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 51,98 mld zł na koniec 2019 r.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments