Dzień Inwestora Indywidualnego

Komu i kiedy przysługuje zwrot podatku VAT

Udostępnij

zwrot podatku VATPodatek VAT skonstruowany jest w taki sposób, że na każdym z etapów obrotu (poza nabyciem usługi lub towaru przez ostatecznego konsumenta) podatnikom przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług od podatku należnego z tytułu sprzedaży. Z tego powodu podatnik VAT jest zobowiązany prowadzić rejestry zakupu i sprzedaży VAT, a następnie na ich podstawie sporządzać jednolity plik kontrolny JPK_V7. W tym rozliczeniu (kwartalnym lub miesięcznym) wykazuje podatek należny i naliczony. Mogą się wtedy zdarzyć dwie sytuacje.

Pierwsza zakłada, iż podatek należny okazał się wyższy niż naliczony. Wtedy trzeba zapłacić różnicę najpóźniej do 25 dnia miesiąca, który następuje po okresie, za jaki się rozlicza. Jeśli jednak mamy do czynienia z odwrotną sytuacją, czyli naliczony VAT jest wyższy niż należny, to mamy do czynienia z nadwyżką. Wtedy mamy prawo poprosić o zwrot podatku VAT. Jak działa takie odzyskiwanie VATu? Dowiemy się poniżej.

Co to jest zwrot podatku VAT?

We wstępie zostało wyjaśnione jakie scenariusze mogą wystąpić w przypadku rozliczania podatku VAT. Warto przy tym uściślić, że podatek naliczony oznacza podatek z tytułu zakupu, a podatek należny – z tytułu sprzedaży. Jeżeli ten pierwszy okazuje się wyższy niż ten drugi, to tak naprawdę funkcjonują dwie możliwości.

Pierwsza to przeniesienie kwoty nadwyżki na następny okres rozliczeniowy – w razie gdyby w następnym okresie podatek należny był wyższy niż naliczony, to nadwyżka z poprzedniego jednolitego pliku kontrolnego JPK_V7 będzie pomniejszać powstałe zobowiązanie podatkowe. Jeśli w kolejnym okresie podatek naliczony był ponownie wyższy niż należny to w kolejnym pliku JPK_V7 nadwyżki się kumulują.

Z drugiej strony, jak zostało wspomniane we wstępie, podatnik może zadeklarować chęć uzyskania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym. Bezpośredni zwrot jest prawem podatnika, z którego może, ale nie musi skorzystać. Podatnik ma również prawo żądać zwrotu jedynie części nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, natomiast pozostałą część wykazać jako kwotę do przeniesienia – wszystko zależy od tego, jak oceni on prognozy VAT za następne okresy. Zwrot VAT otrzymujemy na specjalny rachunek VAT lub po prostu na wskazane konto bankowe.

Kiedy otrzymamy zwrot podatku VAT?

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik sam może decydować, w jakim terminie ma otrzymać zwrot podatku VAT. Ustawodawca przewiduje 3 terminy do wyboru:

 • Termin podstawowy: 60 dni od dnia złożenia pliku JPK_V7. Przy określaniu tego terminu zwrotu nie ma znaczenia ani rodzaj dokonywanych zakupów (towary handlowe czy środki trwałe), ani też stawka podatkowa sprzedawanych towarów i usług. Termin ten dotyczy również tych podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi poza terytorium kraju (transakcja nie jest opodatkowana w Polsce). W przypadku wątpliwości co do zasadności zwrotu, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, przy podstawowym okresie zwrotu 60 dni organ podatkowy ma prawo przedłużyć termin zwrotu. Przedłuża go zawsze w formie postanowienia
 • Termin przedłużony: 180 dni od dnia złożenia JPK_V7. Jeśli podatnik za dany okres rozliczeniowy nie wykaże żadnej sprzedaży (nawet nieopodatkowanej), a jedynie zakupy (czyli nie wystąpi podatek należny, a jedynie naliczony), to Urząd Skarbowy ma prawo przedłużyć termin zwrotu podatku VAT do 180 dni
 • Termin skrócony: 25 dni od dnia złożenia JPK_V7. Podatnik ma prawo do starania się o zwrot na własny rachunek bankowy w tym terminie, pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki wskazane w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Termin ten obowiązuje również dla zwrotu podatku VAT na rachunek VAT (w tym przypadku wskazanych w wyżej wymienionym artykule warunków nie ma podatnik obowiązku spełnić)

Co ciekawe mikroprzedsiębiorcom z branży budowlanej przysługuje dodatkowy, jeszcze krótszy termin zwrotu podatku VAT. Wynosi on 15 dni.

Zwrot VAT skrócony do 25 dni – warunki?

Wiemy już co to znaczy i jak wygląda zwrot podatku VAT. Jednak jakie warunki należy spełnić, aby przyspieszyć zwrot podatku VAT i otrzymać go w terminie 25 dni? Wynikają one z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT i kształtują się w następujący sposób:

 1. Kwoty podatku naliczonego, wykazane w JPK_V7, z wyłączeniem kwoty przeniesienia nadwyżki VAT od zakupów z poprzedniego okresu, wynikają z:
  • Faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach
  • Faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 tysięcy złotych
  • Dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 i zostały przez podatnika zapłacone
  • Importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w pliku JPK_V7 została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji
 2. Kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa powyżej, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3 tysięcy złotych.
 3. Podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
 4. Podatnik przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
  • Był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
  • Składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje

Warto również dodać, że termin 180 dni może także zostać skrócony, tylko do standardowych 60 dni, pod warunkiem że podatnik oprócz pisemnego wniosku o zwrot podatku VAT złoży w Urzędzie Skarbowym zabezpieczenie majątkowe w wysokości odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu.

Zwrot VAT a sprawdzanie poprawności przez organ podatkowy

Naczelnik urzędu skarbowego, zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 ustawy, może przedłużyć termin zwrotu podatku VAT. Nastąpi to w przypadku dodatkowego zweryfikowania złożonej deklaracji, choćby gdy podane są błędne dane lub gdy kwota podatku naliczonego wskazanego przez podatnika jest znacznie wyższa niż w poprzednich okresach rozliczeniowych.

Weryfikacja dokonywana jest w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej:

 • Organ podatkowy może wezwać podatnika w wyznaczonym terminie do udzielenia niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość prawdziwości danych w niej zawartych
 • Organ podatkowy może wezwać podatnika do przedłożenia faktur potwierdzających nabycie towarów czy usług, które uwzględnił w deklaracji

Urząd Skarbowy nie może jednak przedłużyć 60-dniowego terminu zwrotu, jeśli prawnie do końca tego terminu nie podjął żadnych czynności, a w ostatnim dniu upływu terminu przedłuża termin zwrotu, w celu sprawdzenia rzetelności złożonej deklaracji. Dokładny termin zakończenia czynności sprawdzających nigdy nie jest znany, jednak organ podatkowy jest zobowiązany do przedstawienia podatnikowi przynajmniej ich orientacyjnego terminu. Jeśli w czasie tych czynności okaże się, że zwrot podatku VAT zadeklarowany przez podatnika był zasadny, wówczas organ podatkowy musi wypłacić mu należną kwotę wraz z odsetkami opłaty prolongacyjnej (stosowanej także w przypadku odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty).

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również