Zmiany w rozliczeniu PIT 2021

Udostępnij

PIT 2021Rok 2021 niesie liczne zmiany w przepisach dla podatników i płatników PIT, zarówno z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika. Zachowanie dobrej orientacji w gąszczu nowych i zmienionych regulacji nie jest łatwe, w szczególności ze względu na liczne ich źródła, począwszy od ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a kończąc na ustawach z końca listopada nowelizujących ustawy o PIT i CIT. Co ważne, nie chodzi tutaj wyłącznie o zmiany w PIT 2021, które mają ułatwić podatnikom funkcjonowanie. Jakie są najważniejsze z nich? Co musimy wiedzieć? Przekonamy się poniżej. Zacznijmy jednak od podstawowej kwestii, czyli tegorocznych terminów rozliczania.

Rozliczenie PIT 2021 – do kiedy?

Jak w tym roku wygląda kwestia: “PIT 2021 terminy”? Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT podatnicy, których dochody są opodatkowane wg tej ustawy, mają obowiązek składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Z kolei pracodawcy, którzy w 2020 roku zatrudniają osoby fizyczne lub wypłacają im wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy należności z praw majątkowych – po zakończeniu roku mają obowiązek sporządzić imienne informacje o wysokości dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR). Jeżeli za dany rok pracodawca składa więcej niż jeden PIT-11, który dotyczy przychodów danego pracownika i nie jest korektą poprzedniego, nie trzeba uwzględniać w nim kwot wykazanych w poprzednio przesłanych PIT-11 (ponieważ nie sumuje się ich). W takiej sytuacji w PIT-11 trzeba podać tylko kolejny numer formularza, który składasz za ten rok (w polu nr 5 PIT-11).

Jeżeli przesłane przez pracodawcę w trakcie roku podatkowego PIT-11 zawierają kompletne dane niezbędne do sporządzenia zeznania podatkowego – nie trzeba przesyłać PIT-11 po zakończeniu roku. PIT-11, PIT-R oraz PIT 4R, PIT 8AR trzeba sporządzić i wysłać do urzędu skarbowego (wyłącznie w formie elektronicznej) do 31 stycznia następnego roku. Jako, że w 2021 roku 31 stycznia wypada w niedzielę, to termin przesuwa się (zgodnie z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej) na poniedziałek 1 lutego 2021. Pracownikowi trzeba wysłać PIT-11 i PIT-R do końca lutego następnego roku. Jako, że w 2021 roku ostatni dzień lutego (28) wypada w niedzielę, to termin przesuwa się (zgodnie z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej) na poniedziałek 1 marca 2021. Wskazane terminy nie dotyczą płatników (pracodawców), którzy kończą prowadzenie działalności. W takim przypadku formularze trzeba złożyć do dnia zaprzestania działalności.

Zmiany w PIT na 2021 rok

Zacznijmy od zdecydowanie negatywnej zmiany, czyli ograniczenia ulgi abolicyjnej. Jak większość Polaków pracujących za granicą doskonale wie, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje ograniczenie w korzystaniu z ulgi abolicyjnej dla osób pracujących za granicą. Zgodnie z treścią art. 27g ustawy zostanie zmniejszony limit odliczenia ulgi. Kwota wolna od podatku będzie wynosiła 8000 złotych, odliczyć będzie można jedynie 1360 PLN. Ograniczenie ulgi spowoduje wzrost obciążeń polskich rezydentów pracujących za granicą i rozliczających podatek w oparciu o metodę proporcjonalnego odliczenia. Nowelizacja przewiduje również, że ulga nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do osób wykonujących pracę lub usługi poza terytorium lądowym państw (choćby marynarzy). Zmiany w uldze abolicyjnej wprowadza ustawa z dnia 28 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, podpisana przez prezydenta w dniu 29 listopada 2020 i opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2020 roku (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2123).

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej obwieścił także stawki karty podatkowej na 2021 rok. Stawki wzrosną o 3,6% w porównaniu do obowiązujących w 2020 roku – proporcjonalnie do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jak wiadomo ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tam znajdują się regulacje dotyczące karty podatkowej) przewiduje waloryzację stawek podatkowych w przypadku wzrostu tych cen. W tym samym obwieszczeniu zostały wskazane: kwota, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy – obowiązujące w 2021 roku.

Przejdźmy teraz do zmian raczej ułatwiających funkcjonowanie w kwestii PIT 2021. Po pierwsze przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami mogą o 6 miesięcy później przekazać do urzędu pobrane od pracowników zaliczki i zryczałtowany podatek za październik, listopad i grudzień 2020. Poprawi to płynność finansową przedsiębiorców, w kieszeniach których zostanie 278 milionów złotych.

Co więcej, zgodnie z podpisaną w dniu 28 listopada 2020 roku ustawą o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, rozszerzeniu ulegnie grupa podatników mogących stosować opodatkowanie w formie ryczałtu. Prawo do korzystania z ryczałtu zyskają przedstawiciele wolnych zawodów. Ustawodawca dokonał rozszerzenia definicji “wolnego zawodu”, dodano do tej kategorii między innymi adwokatów, notariuszy, radców prawnych, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, brokerów reasekuracyjnych i ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych czy też rzeczników patentowych. Obok rozszerzenia katalogu wolnych zawodów obniżono także niektóre stawki podatkowe dla ryczałtu:

  • Stawką 17% (zamiast dotychczasowej 20%) opodatkowane będą przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów
  • Stawką 15% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług, które dotychczas w większości opodatkowane były stawką 17%, w tym usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów;
  • Stawką 8,5% i 12,5% opodatkowane będą przychody z tytułu wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w przypadku przychodów przekraczających 100 tysięcy złotych
  • Stawką 8,5% będą opodatkowane przychody ze świadczenia usług, które nie zostały przyporządkowane do innych stawek ryczałtu. Od 2021 roku ryczałt od przychodów będą mogli płacić również wynajmujący nieruchomości w ramach działalności gospodarczej, a wysokości ryczałtu dla większości usług najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem ulegną ujednoliceniu (8,5% i 12,5%, gdy przychody przekroczą 100 tysięcy złotych)

Bardzo istotne dla wielu osób poniżej 26 roku życia są także zmiany w przepisach ulgi dla młodych. Je także wprowadza ustawa z dnia 28 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, podpisana przez Prezydenta w dniu 29 listopada 2020 i opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2020 roku. Zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy, zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają przychody:

  • Ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy
  • Z umów-zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8
  • Z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244)
  • Z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, o którym mowa w art. 121a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Od 1 stycznia 2021 roku zakres przychodów uprawniających do korzystania z ulgi dla młodych zostanie poszerzony. Z ulgi będą mogły korzystać osoby osiągające przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej oraz z tytułu odbywania stażu uczniowskiego. Nowe przepisy mają zastosowanie do przychodów osiąganych od 1 stycznia 2021 roku

Dodatkowo, nowe formularze PIT w 2021 roku pozwalają odliczyć darowiznę na przeciwdziałanie COVID-19. Zgodnie z opublikowanym w piątek projektem rozporządzenia Ministerstwa Finansów, zostaną zmienione dotychczasowe wzory zeznań podatkowych. Zmiana dotyczy zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/O, PIT/Z, PIT/WZ oraz PIT/SE.

PIT 2021 – kwota wolna od podatku

Tak jak do tej pory, również w bieżącym roku ostatecznego ustalenia kwoty zmniejszającej podatek do zastosowania za rok podatkowy podatnik dokona dopiero po zakończeniu roku w rozliczeniu podatku za 2021 rok. W przypadku osób o dochodach rocznych w wysokości nieprzekraczającej 8000 złotych, kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1360 zł – dzięki temu osoby te w ogóle nie zapłacą podatku. Taka wartość kwoty wolnej obowiązuje od 2018 roku i konsekwentnie nie jest podnoszona.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również