Zerowy PIT dla młodych – kto może z niego skorzystać

zerowy PIT dla młodych

Młode osoby zajmują szczególne miejsce na rynku pracy. Z jednej strony przynoszą do firm nowe spojrzenie i coraz częściej również dobre wykształcenie, z drugiej – zwykle nie mogą liczyć na takie samo wynagrodzenie jak ich bardziej doświadczeni koledzy. Dodatkowo, do niedawna musieli liczyć się z dokładnie takimi samymi przepisami podatkowymi. Sytuacja jednak uległa zmianie. Jedną z nowości, które pojawiły się w ostatnich latach jest zerowy PIT do 26 roku życia. Jednak nie wszyscy młodzi mogą skorzystać z tego podatkowego przywileju. Kto i na jakich zasadach ma prawo to zrobić? Do kiedy i w jaki sposób go rozliczyć? Dowiemy się poniżej:

Zerowy PIT – co to znaczy?

Wykonywanie pracy na podstawie jakiejkolwiek umowy – o pracę, o dzieło lub zlecenie – podlega obowiązkowi podatkowemu. Podobnie jest w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Podatek jest płacony od uzyskanego dochodu – stąd też nazwa podatek dochodowy. Do 1 sierpnia 2019 roku wiek podatnika nie miał w zasadzie żadnego znaczenia przy wypełnianiu obowiązku podatkowego w związku z wykonywaną pracą. Zasada była jedna – jeśli pracujesz legalnie i uzyskujesz dochód, musisz się z niego rozliczyć w następnym roku poprzez złożenie odpowiedniego formularza do właściwego urzędu skarbowego.

Rok 2019 przyniósł jednak sporo zmian. Od 1 sierpnia, dzięki zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, został wprowadzony zerowy PIT dla młodych. Oznacza on zwolnienie podatkowe dla młodych osób, które osiągają pierwsze w swoim życiu dochody. Dzięki nowym przepisom wybrana grupa osób nie ma obowiązku składania i rozliczania deklaracji podatkowej. W ten sposób może zaoszczędzić część pieniędzy. Kto dokładnie może skorzystać z zerowego PITu dla młodych i na jakich zasadach?

Dla kogo zerowy PIT dla młodych?

Sama nazwa programu “zerowy podatek do 26 roku życia” sugeruje, że jedynym kryterium, jakie należy brać pod uwagę, jest wiek osoby podlegającej opodatkowaniu. W rzeczywistości uwzględnić należy trzy czynniki:

  • Wiek podatnika
  • Źródło dochodu
  • Wysokość dochodu

Wiek podatnika to faktycznie podstawowe kryterium. Zerowy PIT dotyczy dochodów osiągniętych przed ukończeniem dwudziestego szóstego roku życia. Jak więc wygląda zagadnienie “zerowy PIT a data urodzenia„? Oznacza to, że jeżeli przykładowo urodziny pracownik obchodzi 15 września, to od 1 stycznia do 15 września 2021 roku przysługuje mu prawo do skorzystania z PITu zerowego. Jeśli wynagrodzenie za wrzesień zostanie wysłane przez pracodawcę do dnia 15 września (włącznie z tym dniem), to także i za ten miesiąc będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podatkowego, a dopiero następne wpływy będą opodatkowane na standardowych zasadach. Jeśli jednak pieniądze zostaną wysłane chociażby dzień po urodzinach pracownika, prawo do zwolnienia podatkowego niestety przepada, a płatnik będzie musiał potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od wypłacanej pensji.

Zwolnienie podatkowe dotyczy wyłącznie pracy wykonywanej na zasadzie:

  • Stosunku pracy
  • Stosunku służbowego
  • Pracy nakładczej
  • Spółdzielczego stosunku pracy
  • Umowy zlecenia
  • Praktyki absolwenckiej lub stażu

Niestety, na żadne ulgi nie mogą liczyć młodzi przedsiębiorcy, na normalnych zasadach rozliczać się będą także osoby pobierające zasiłki (w tym zasiłek chorobowy czy macierzyński).

Ponadto, zerowy PIT dla młodych obowiązuje wyłącznie do określonego dochodu. Granica została wyznaczona na tym samym poziomie, co drugi próg podatkowy, a więc jest to równowartość 85 528 złotych. Nie liczą się przy tym koszty uzyskania przychodu, a jedynie zapisy widniejące w umowie. Powyżej tej sumy podatek będzie rozliczany w normalny sposób. Warto pamiętać, że limit 85 528 PLN jest niezależny od ilości wynagrodzeń otrzymywanych przez pracownika. Innymi słowy, jeśli dana osoba jest zatrudniona na podstawie kilku różnych umów u różnych pracodawców/ zleceniodawców, to sama musi uważać na łączną wysokość wynagrodzenia uzyskanego w danym roku podatkowym. Jeśli przekroczony zostanie limit kwotowy, zerowy PIT dla młodych nie będzie obowiązywał w pełnej wysokości.

Zerowy PIT a składka zdrowotna

Nowy sposób odprowadzania podatku do 26 roku życia wpłynie również na sposób obliczania składek zdrowotnych i ZUS. Te drugie – jeżeli będą obliczone na podstawie przychodu zwolnionego z podatku – nie będą mogły być później odliczone od dochodu, natomiast składek zdrowotnych od przychodu nie będzie można odliczać wcale. Jednocześnie w wielu przypadkach składka zdrowotna ulegnie obniżeniu. Stanie się tak, jeżeli jej kwota przewyższyłaby hipotetyczną (ponieważ się jej nie odprowadza) zaliczkę na podatek dochodowy. Wówczas zostanie obniżona do jej wysokości.

Czy trzeba składać zerowy PIT dla młodych?

Należy przy tym pamiętać o tym, że osoby chcące skorzystać z ulgi dla młodych – choć w praktyce nie zapłacą podatku dochodowego, o ile spełnią stawiane przez Ustawodawcę warunki – nadal są zobowiązane do złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej. W przypadku podatników osiągających dochód wyłącznie z tytułu umowy o pracę będzie to więc PIT-37.

Samo sporządzenie zeznania podatkowego i przesłanie go do odpowiedniego urzędu skarbowego nie powinno natomiast stanowić większego problemu. W tym celu warto skorzystać przede wszystkim z narzędzi cyfrowych, takich jak bezpłatne programy PIT albo przygotowane przez Ministerstwo Finansów systemy Twój e-PIT i e-Deklaracje. W wielu rozwiązaniach informacje zostaną automatycznie pobrane z systemu. Znajdzie się tam chociażby nadesłany przez pracodawcę PIT-11. W praktyce wystarczy więc sprawdzić, czy wprowadzone dane są poprawne i zaakceptować wniosek, a następnie pobrać urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Nawet jeżeli podatnik tego nie zrobi, deklaracja PIT zostanie wysłana automatycznie.

Do kiedy należy rozliczyć zerowy PIT dla młodych? Tak, jak każdą inną deklarację PIT-37 za ubiegły rok – do 30 kwietnia 2021.

Zerowy PIT a koszty uzyskania przychodu

W odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów obowiązuje zasada, według której dla zastosowania zryczałtowanych, określonych kwotowo, kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych wystarczy, aby podatnik świadczył pracę. Tym samym przysługują one również za okres, w którym podatnik, świadcząc pracę, nie uzyskał przychodów lub uzyskał je w kwotach niższych niż ustawowe limity, albo osiągnął przychody w całości korzystające ze zwolnienia od podatku.

Obowiązuje także reguła, że za koszty podatkowe nie uważa się kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów znajdujących się w Polsce lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł w ogóle nie podlegają opodatkowaniu albo są zwolnione od podatku dochodowego.

Przy uldze dla młodych koszty uzyskania przychodów stosuje się w wysokości nie wyższej niż kwota przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu. To oznacza, że gdy przychody z pracy (odpowiednio z umów zlecenia) są w całości objęte tym zwolnieniem, koszty uzyskania przychodów z tych źródeł wynoszą zero złotych. U podatników, którzy korzystają z tego zwolnienia, suma kosztów oraz przychodów zwolnionych od podatku nie może przekroczyć kwoty 85.528 złotych.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments