Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

579

Zasiłek celowy należy do świadczeń uregulowanych ustawą o pomocy społecznej. Jest to świadczenie o pomoc, która należy się osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej. Zasiłek celowy przyznawany jest na sfinansowanie lub dofinansowanie konkretnego celu, takiego jak wydatki związane z klęską żywiołową, która dotknęła nasz kraj, a nawet niemal całą Europę w ostatnich tygodniach. Jak otrzymać zasiłek celowy? Jakie kryteria należy spełnić? Przekonamy się poniżej:

Zasiłek celowy – co to jest?

Zasiłek celowy jest jednym ze świadczeń z pomocy społecznej. Przyznaje się go na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej. Może być on przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów:

 • Zakupu żywności
 • Zakupu leków i leczenia
 • Zakupu opału
 • Zakupu odzieży
 • Zakupu niezbędnych przedmiotów użytku domowego
 • Drobnych remontów i napraw w mieszkaniu
 • Kosztów pogrzebu
 • Wydatków powstałych w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej.

Szczególne przypadki przyznania zasiłku celowego

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również:

 • W celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego
 • Osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego
 • Osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Także osobom w trudnej sytuacji materialnej, które muszą udać się do innych miejscowości celem załatwienia istotnych spraw rodzinnych bądź zawodowych, może zostać przyznany zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego na transport publiczny.

Kto może dostać zasiłek celowy?

Aby otrzymać zasiłek celowy, należy co do zasady spełniać kryterium dochodowe. Obecnie wynosi ono:

 • Dla osoby samotnie gospodarującej – 701 złotych
 • Dla osoby w rodzinie – 528 złotych

Szczególne przypadki przyznania zasiłku celowego

Jednak zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniem losowym albo Powódź klęską żywiołową lub ekologiczną może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Dodatkowo zasiłek celowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Odmowa przyznania zasiłku celowego

Należy również pamiętać, iż niekiedy organ pomimo spełniania warunków do otrzymania świadczenia, odmawia przyznania zasiłku celowego. Jak wskazuje Naczelny Sąd Administracyjny, organy administracji przy wydawaniu decyzji w zakresie pomocy społecznej muszą mieć na względzie ograniczenia finansowe, a posiadane fundusze powinny rozdzielać sprawiedliwie, stosownie do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych osób. Organy pomocowe działają bowiem w oparciu o środki finansowe, których wysokość jest ściśle określona i w tak wyznaczonych granicach muszą realizować cele pomocy społecznej. Istniejąca od wielu lat dysproporcja pomiędzy potrzebami społeczeństwa zgłaszanymi w ramach pomocy społecznej a środkami, którymi dysponują organy administracji, nakazuje akceptację praktyki organów, która prowadzi do limitowania – w granicach obowiązującego prawa – rozmiaru przyznawanych świadczeń, z uwagi na ograniczone środki finansowe i stale rosnącą liczbę osób wymagających wsparcia. Wielkość środków, którymi dysponują organy pomocowe, jasno wskazuje, że nie jest możliwe zaspokojenie wszystkich, nawet uzasadnionych, potrzeb osób uprawnionych do świadczeń.

Ile wynosi zasiłek celowy?

Przepisy nie określają wysokości zasiłku celowego. Wpływ na kwotę świadczenia ma sytuacja materialna osoby, która wnioskuje o wsparcie oraz możliwości finansowe danej gminy. Co ważne, zasiłek celowy wypłacany jest jednorazowo.

Wniosek o zasiłek celowy

Zasiłek celowy jest udzielany na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Warto pamiętać, iż pomoc społeczna może być udzielana z urzędu. Wniosek można złożyć nie tylko pisemnie, ale również telefonicznie. Podanie kieruje się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania lub pobytu.

Termin i formę wypłaty zasiłku ustalają indywidualnie ośrodki pomocy społecznej. Realizacja świadczeń pieniężnych odbywa się zazwyczaj w formie wypłat w kasie ośrodka pomocy społecznej, w terminach określonych w decyzji. Część świadczeń pieniężnych realizowana jest w formie przekazów pocztowych bądź przelewów na konto osobiste.

Zasiłek celowy a podatek

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia z pomocy społecznej są wolne od podatku dochodowego.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments