Własna szkoła nauki jazdy – czy to się opłaca?

995

We współczesnym świecie mało kto wyobraża sobie życie bez samochodu. Co więcej, dla wielu młodych ludzi zdobycie prawa jazdy wiąże się z osobistym sukcesem oraz ogromną satysfakcją. Aby jednak o prawo jazdy można było się w ogóle ubiegać, najpierw należy ukończyć odpowiednie szkolenie. Kursy dla osób starających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami przeprowadza ośrodek szkolenia kierowców zwanym potocznie szkołą nauki jazdy.

Z powodu tak dużego popytu na uzyskiwanie prawa jazdy, założenie własnej szkoły nauki jazdy na pierwszy rzut oka wydaje się być świetnym pomysłem na biznes. Czy naprawdę tak to wygląda w praktyce? Kto może założyć taką działalność? Jakie wymagania trzeba spełnić? Na co należy zwrócić szczególną uwagę, aby mieć szansę powodzenia? Na te wszystkie pytania odpowiedzi zostaną zaprezentowane poniżej:

Własna szkoła nauki jazdy – regulacje prawne

Prowadzenie szkoły jazdy jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej oraz wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Organem prowadzącym wyżej wymienionych rejestr jest starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Szkoła jazdy może prowadzić szkolenia kierowców na terenie powiatu, w którym została wpisana do rejestru przedsiębiorców lub na terenie powiatu sąsiedniego. Uzyskanie tego wpisu wiąże się z wydatkiem w wysokości 500 złotych.

Jeżeli część ośrodka znajduje się na terenie innego powiatu starosta dokonujący wpisu ośrodka do rejestru przedsiębiorców informuje starostę odpowiedniego powiatu o fakcie dokonania wpisu oraz przesyła informacje na temat lokalizacji i infrastruktury.

Kto może prowadzić własną szkołę jazdy?

Co najważniejsze, aby móc prowadzić ośrodek szkolenia kierowców:

  • Nie można być prawomocnie skazanym za przestępstwo, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów
  • Trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia oraz trzyletnią udokumentowaną praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców lub zatrudniać co najmniej jednego instruktora spełniające wyżej wymienione wymagania.

Jak zostać instruktorem? Instruktor wita się z nową kursantką

Jak zatem zdobyć uprawnienia instruktora? W pierwszej kolejności wymagane jest minimum średnie wykształcenie oraz posiadanie prawa jazdy co najmniej od trzech lat – w tej kategorii, w której pragniemy szkolić kursantów. Instruktorem nie może natomiast być osoba skazana wyrokiem lub orzeczeniem sądu za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Następnie należy ukończyć kurs kwalifikacyjny, a potem zdać egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę oraz postarać się o wpis do ewidencji instruktorów. To nie koniec wymogów – potrzebne jest jeszcze odpowiednie orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdem.

Pozostałe niezbędne działania

Osoba, prowadząca działalność w zakresie nauki jazdy, powinna dodatkowo:

  • Prowadzić dokumentację każdego kursu
  • Umożliwić osobie upoważnionej przez starostę przeprowadzenie kontroli wymaganej dokumentacji, kontroli prowadzonych zajęć oraz uczestnictwo w tych zajęciach
  • Składać staroście dokumenty, zawierające informację o przeprowadzonych kursach.

Dodatkowo, ośrodek szkolenia kierowców powinien dysponować pomieszczeniem biurowym, ogrzewaną salą szkoleniową (o powierzchni minimum 25 metrów kwadratowych dla grupy liczącej maksymalnie 20 osób), placem manewrowym oraz – co oczywiste – pojazdem przeznaczonym do nauki jazdy. Dokładne wytyczne dotyczące warunków lokalowych, ich składu powierzchni oraz wyposażenia ośrodka szkolenia kierowców zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

Co istotne, przepisy prawa nie narzucają aby elementy wyżej wymienionej infrastruktury były własnością prowadzącego naukę jazdy. Właściciel szkoły jazdy musi jedynie posiadać jakikolwiek tytuł prawny, pozwalający zapewnić mu dostęp do w/w pomieszczeń lub ruchomości.

Dowolność w zakresie formy działalności

Co więcej, szkołę nauki jazdy można prowadzić w niemal każdej formie. Dopuszczalna jest zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza jak i spółka cywilna, jawna, akcyjna, komandytowa, komandytowo-akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wyjątek stanowi tutaj spółka partnerska, którą co do zasady mogą utworzyć jedynie wolne zawody.

Jak zatem widzimy wstępne wymagania od strony prawnej nie są zbyt wygórowane. Jednak, zanim podejmiemy decyzję o otwarciu własnej szkoły nauki jazdy, powinniśmy przeprowadzić rozeznanie rynku. Bowiem, choć kandydatów na kierowców nie brakuje, to konkurencja wśród ośrodków szkoleniowych bywa naprawdę spora, a rynek ten w niektórych miastach wydaje się nawet być przesycony.

Jak założyć szkołę nauki jazdy?

Rejestracja w CEIDG lub KRS

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców w formie jednoosobowej działalność gospodarczej lub spółki cywilnej firmę należy zarejestrować w CEIDG, natomiast w przypadku wyboru jednej z pozostałych form działalności spółkę należy zarejestrować w KRS.

Numer PKD ośrodka szkolenie kierowców to 85.53.Z – czyli pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu. Po złożeniu wniosku uzyskuje się wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, który jest jednoznaczny z uzyskaniem NIP oraz numeru REGON. Uzyskanie takiego wpisu jest bezpłatne.

Formularz VAT-R

Co do zasady osoba, prowadząca działalność gospodarczą, która zamierza dokonywać sprzedaży towarów lub usług objętych opodatkowaniem VAT, musi najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie danej sprzedaży złożyć formularz VAT-R. Druk służy do rejestracji przedsiębiorcy jako czynnego lub zwolnionego podatnika podatku od towarów i usług. Wypełniony formularz należy dostarczyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Co ważne, z interpretacji Ministra Finansów wynika, że kursy prawa jazdy na kategorię B, C oraz CE zaliczyć można jako usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego podlegających zwolnieniu z podatku VAT na mocy art. 43 ust.1 pkt. 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Zwolnione z podatku VAT nie są natomiast szkolenia obejmujące motocyklistów (kat. A), gdyż nie mogą one służyć działalności zawodowej.

Dodatkowo prowadzenie szkoły jazdy może wiązać się z obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej – oczywiście po przekroczeniu 20 tysięcy złotych obrotu.

Formularz w ZUSie

W kolejnym etapie, jeśli ośrodek szkolenia kierowców prowadzony będzie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jednoosobowej spółki z o.o. lub spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej w ZUS-ie należy złożyć formularz ZUS ZZA lub ZUS ZUA. Pierwszy jest zgłoszeniem jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego – gdy wykonywana działalność jest jedynym źródłem dochodów; a drugi do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego – gdy jest się dodatkowo zatrudnionym na umowę o pracę, w której zarabia się powyżej minimalnej krajowej.

Natomiast prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców w formie wieloosobowej spółki z o.o., spółki komandytowo-akcyjnej lub akcyjnej nie stanowi tytułu do żadnych ubezpieczeń w ZUS. Spółki te, same w sobie, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Są one natomiast płatnikami składek w przypadku zatrudniania pracowników.

Własna szkoła nauki jazdy – niezbędne wydatki Zajęcia praktyczne w szkole nauki jazdy

Wydatki na start

Największe wydatki dotyczą oczywiście sali szkoleniowej, placu manewrowego i samochodu, który trzeba jeszcze przystosować do nauki jazdy. Jednak nie musimy kupować go za gotówkę, zawsze możemy skorzystać z leasingu. Odpowiednie pomieszczenia oraz plac także można wynajmować. Zakładając ośrodek szkoleniowy, musimy także kupić materiały biurowe – komputery, telewizor, rzutnik multimedialny, odtwarzacz DVD oraz multimedialne materiały szkoleniowe i testy.

Koszty bieżącej działalności

Do tego dochodzą koszty bieżącej działalności. Co więcej, jeśli osobiście nie posiadamy uprawnień instruktora, będziemy musieli go zatrudnić. Do miesięcznych kosztów należy także doliczyć eksploatację auta i paliwo.

Szacuje się zatem, że wydatki na start dla małej szkoły nauki jazdy z jednym instruktorem i autem, wyniosą minimum 45 tysięcy złotych, a średnie miesięczne koszty działalności wynoszą około 8 tysięcy PLN.

Nie zapominaj o marketingu

Warto pamiętać także o przeznaczeniu pewnego budżetu na reklamę, szczególnie na początku działalności. Dziś, aby przyciągać pierwszych klientów, firma absolutnie musi być obecna w mediach społecznościowych. Strona szkoły nauki jazdy na Facebooku czy jej profil na Instagramie wydaje się więc koniecznością. Co więcej, w tych kanałach trzeba udostępniać regularnie treści, które mogą zainteresować przyszłych kandydatów na kierowców.

Warto także posiadać rozbudowaną stronę internetową szkoły jazdy. Bardzo popularny w dzisiejszych czasach jest internetowy system zapisów na szkolenia. Dodatkowym atutem jest prowadzony w witrynie przejrzysty kalendarz konkretnego instruktora, aby kursanci mogli umówić się na jazdy w ten sposób, w dogodnych dla siebie terminach.

Warto także pomyśleć o różnego rodzaju ofertach specjalnych, wyróżniających naszą szkołę jazdy, takich jak zaoferowanie rozłożenia opłat za kurs na raty, czy pierwszej godziny dodatkowych jazd doszkalających gratis.

Własna szkoła nauki jazdy – dochody

Choć w tym biznesie raczej nie ma sezonowości, najwięcej klientów zapisuje się na kurs prawa jazdy wiosną i latem. Najmniej zimą, ponieważ nie wszyscy chcą się uczyć prowadzić auto w trudniejszych warunkach. Niektóre szkoły właśnie wtedy organizują specjalne jazdy doszkalające poprawiające umiejętności kierowców, z których korzysta z roku na rok coraz więcej chętnych.

Nie zmienia to faktu, iż według szacunków małe szkoły nauki jazdy początkowo szkolą średnio osiem osób miesięcznie, a ich klienci decydują się w takim czasie także na około 150 dodatkowych godzin jazd doszkalających. Uwzględniając powyższe źródła przychodu, można miesięcznie zarobić 21 tysięcy złotych. Jak zatem widzimy, potencjalnie mamy tutaj do czynienia z naprawdę dochodowym biznesem – nawet po odliczeniu stałych kosztów.

Czy zatem założenie własnej szkoły nauki jazdy się opłaca? Grafika prezentująca szkołę jazdy

Z całą pewnością własna szkoła jazdy może okazać się świetnym pomysłem na biznes. Co więcej, jest to działalność praktycznie dla każdego, liczba formalności jest minimalna, a koszty na start nie wydają się być zbyt wygórowane. Kluczem do sukcesu jest zatem odpowiedni research oraz zadbanie o marketing. Jeśli dobrze zrealizujemy te dwa punkty, chętni na naszą usługę jak najbardziej powinni się znaleźć – nawet pomimo sporej konkurencji.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments