UOKiK – czym jest i jakie spełnia zadania?

Udostępnij

UOKiKKażdy z nas jest konsumentem i z tego tytułu w sytuacji naruszenia naszych praw, możemy skorzystać z pomocy różnych instytucji. Jedną z najważniejszych jest UOKiK. Na czym działanie tego urzędu polega? W jaki sposób wpływa on na nasze życie i funkcjonowanie państwa? Dowiemy się poniżej.

UOKiK – podstawowe informacje

UOKiK to skrót od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak więc sama nazwa wskazuje, realizuje on rządową politykę antymonopolową. Czyli konkretnie przeciwdziała ograniczaniu konkurencji i antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców. Ma także chronić konsumentów w interesie publicznym przed praktykami przedsiębiorców naruszających zbiorowe interesy lub zawierających niedozwolone postanowienia umowne.

Wszystkie te praktyki mogą się zakończyć nakazem zaniechania kwestionowanych działań oraz nałożeniem sankcji finansowych. Zgodnie z polskim prawem, do UOKiK należy zgłosić każdą transakcję, gdy biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył miliard euro na świecie lub 50 milionów EUR w Polsce.

Dodatkowo, UOKiK prowadzi również postępowania w sprawie bezpieczeństwa produktów oraz opiniuje projekty pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w ramach programów pomocowych i decyzji indywidualnych przed ich wysłaniem do Komisji Europejskiej.

Prezes UOKiK

Na czele UOKiK stoi Prezes Urzędu. Jest on powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Nabór przeprowadza zespół powołany przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w składzie co najmniej trzech osób, których wiedza i doświadczenie dają gwarancję wyłonienia najlepszych kandydatów.

Pierwszy urząd antymonopolowy w Polsce powstał w 1990 roku, sześć lat później zmienił on nazwę na obowiązującą. W skład UOKiK, oprócz Prezesa Urzędu wchodzi centrala w Warszawie oraz delegatury w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Obowiązki Prezesa UOKiK

Do zakresu działań Prezesa Urzędu należy:

 • Sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Wydawanie decyzji w sprawach niedozwolonych praktyk
 • Prowadzenie badań stanu koncentracji gospodarki oraz zachowań rynkowych przedsiębiorców
 • Przygotowanie projektów rządowych programów rozwoju konkurencji oraz polityki konsumenckiej
 • Współpraca z krajowymi oraz międzynarodowymi organizacjami, do których zakresu działań należy ochrona konkurencji i konsumentów
 • Opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów
 • Przedkładanie Radzie Ministrów okresowych sprawozdań z realizacji rządowych programów rozwoju konkurencji i polityki konsumenckiej
 • Opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów
 • Gromadzenie i upowszechnianie orzecznictwa w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w szczególności przez zamieszczanie decyzji Prezesa Urzędu na stronie internetowej UOKiK
 • Monitorowanie systemu nadzoru rynku
 • Zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych
 • Możliwość wyrażania istotnego poglądu w sprawie dotyczącej ochrony konsumentów przed sądem powszechnym
 • Możliwość korzystania z instytucji “tajemniczego klienta”, która pozwala na uzyskanie dowodów w prowadzonym postępowaniu

Jakie kary może nałożyć UOKiK?

Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym, jeśli dopuścił się on, choćby nieumyślnie, któregoś z następujących czynów:

 • Naruszył zbiorowe interesy konsumentów
 • Dokonał praktyk ograniczających konkurencję
 • Zastosował we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolone klauzule
 • Dokonał koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa Urzędu

Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu decyzji w tych sprawach grozi kara w wysokości do 10 tysięcy euro. Przed zakończeniem działania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Prezes Urzędu może również wydać decyzję tymczasową. Jest to zobowiązanie przedsiębiorcy, w sprawie którego prowadzone jest postępowanie, do zaniechania określonych działań, jeśli mogą one spowodować poważne zagrożenia dla konsumentów.

Dodatkowo, Prezes UOKiK może także nakazać wycofanie z rynku wyrobu stwarzającego zagrożenie oraz nałożyć na jego producenta karę pieniężną w wysokości do 100 tysięcy złotych.

Co ciekawe Prezes Urzędu może także nałożyć karę w wysokości aż 50 milionów euro, jeśli przedsiębiorca:

 • Nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu, udzielił ich nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 • Uniemożliwiał lub utrudniał prowadzenie kontroli.
Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również