Uczelnie będą budować strzelnice? Prezydent podpisał ustawę

Udostępnij

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek ustawę o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie. Deklarowanym celem ustawy jest umożliwienie sprawnej budowy strzelnic, jako przedsięwzięć istotnych z punktu widzenia interesów państwa i kształtowania postaw patriotycznych.

Strzelnice zwolnione z przepisów budowlanych Mężczyzna na strzelnicy

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie zmienia ustawy: o gospodarce nieruchomościami i o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Nowe przepisy przewidują, że zezwolenia na budowę strzelnic, po uprzednim uzyskaniu przez uczelnię decyzji środowiskowych, będą wydawali właściwi miejscowo wojewodowie. W jaki sposób proces ten będzie się odbywał?

Otóż, przed wydaniem decyzji o zezwoleniu, wojewoda będzie występował o liczne opinie, w tym do zarządu województwa i wójta/burmistrza/prezydenta miasta oraz właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, zastępujące wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia, warunki, zgody bądź stanowiska właściwych organów.

Na wniosek inwestora uzasadniony interesem publicznym, wojewoda będzie nadawał decyzji o zezwoleniu “rygor natychmiastowej wykonalności”. Oznacza to, że zgodnie z nową ustawą, proces inwestycyjny będzie uproszczony – tak, aby uczelnia mogła go przeprowadzić „w możliwie najkrótszym terminie, z uwzględnieniem interesu jednostki, jak i określonego w ustawie interesu publicznego”.

Z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu stanie się ostateczna, nieruchomości przeznaczone na tę inwestycję będą oddawane uczelni w nieodpłatne użytkowanie, a prawa użytkowania wieczystego i hipoteki na nieruchomościach objętych decyzją będą wygasać.

Skargi o wstrzymanie zezwolenia na budowę nie będą rozpatrywane

Za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe przysługiwać będzie odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między uczelnią a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub podmiotem ograniczonego prawa rzeczowego. Strzelanie z broni

Co ważne, nie będzie możliwe wstrzymanie wykonania decyzji o zezwoleniu w razie złożenia skargi do sądu administracyjnego, zaś w razie stwierdzenia nieważności decyzji o zezwoleniu albo jej wydania z naruszeniem prawa – naprawienie szkody będzie mogło nastąpić tylko przez wypłatę odszkodowania.

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również