TAX FREE – wszystko, co musisz wiedzieć

740

Jeśli na przykład prowadzisz sklep, który odwiedza duża liczba zagranicznych turystów, dodatkową zachętą do zakupów może być dla nich możliwość odzyskania podatku VAT. Umożliwia to system specjalny system nazywany TAX FREE, dzięki któremu obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej mają szansę na zwrot podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów w Polsce.

System jest więc korzystny zarówno dla klientów jak i sprzedawców. Przy spełnieniu warunków organizacji sprzedaży TAX FREE, umożliwia on stosowanie stawki 0% VAT przy sprzedaży. Oferuje on także możliwość uzyskania prowizji od zwrotu podatku VAT przekazywanego podróżnym. Gdyby nie wspomniane przepisy podróżni odwiedzający nasz kraj, którzy chcieliby zakupić towary i przewieźć je do kraju swojego zamieszkania byliby zmuszeni opodatkować zakup w kraju nabycia, czyli w Polsce, a dodatkowo w państwie zamieszkania, czyli konsumpcji towarów. Jak więc dokładnie działa system TAX FREE, jakich czynności musi dokonać podróżny, aby otrzymać zwrot podatku VAT, kto konkretnie jest uprawniony do zwrotu i gdzie może go otrzymać? Na te pytania, wraz z innymi najważniejszymi kwestiami dotyczącymi tego zagadnienia, odpowiedzi zostaną udzielone poniżej.

Co to TAX FREE?

Procedura zwana TAX FREE dotyczy osób fizycznych nieposiadających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, które mają prawo ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego przy nabyciu towarów (z wyłączeniem paliw silnikowych) na terytorium Polski, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez te osoby poza terytorium Unii Europejskiej w bagażu osobistym. W takiej sytuacji największe znaczenie ma zatem miejsce zamieszkania podróżującego. Nie może być to osoba zamieszkująca terytorium Unii Europejskiej. Miejsce zamieszkania turysta może potwierdzić legitymując się na przykład paszportem.

Drugim istotnym warunkiem jest wywiezienie towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Oznacza to, że turysta, który skonsumuje towar w innym kraju należącym do Unii nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku.

Kolejnym z warunków, jakie musi spełnić podróżujący zamierzający otrzymać zwrot zapłaconego w Polsce VAT, jest dotrzymanie określonego ustawą sposobu wywozu. Towar nie może być naruszony, co oznacza, że wszelkie uszkodzenia opakowania mogą być potraktowane jako naruszenie towaru (dokładniej mówiąc – jego używanie), a to powoduje brak możliwości otrzymania zwrotu podatku. Dodatkowo określa się, iż towar powinien być wywieziony w bagażu osobistym. Przez bagaż osobisty, rozumie się cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym, wjeżdżając na terytorium kraju, jak również bagaż, który przedstawi on później organom celnym, pod warunkiem przedstawienia dowodu, że bagaż ten był zarejestrowany jako bagaż towarzyszący w momencie wyruszenia w podróż przez przedsiębiorstwo, które było odpowiedzialne za jego przewóz.

TAX FREE – kto może dokonać zwrotu?

Zwrotu podatku podróżnym, którzy zakupi towar w Polsce może dokonać sprzedawca tego towaru bądź podmiot, którego działalność zajmuje się dokonywaniem właśnie tego typu zwrotów i z którym to sprzedawca towaru podpisał stosowną umowę. Sprzedawca, który chciałby umożliwić podróżnym zwrot podatku musi wykazać, iż jego obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej 400 tysięcy złotych oraz że dokonuje zwrotu podatku wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u niego. Dodatkowo powinien:

 • Być czynnym podatnikiem VAT
 • Rejestrować sprzedaż przy zastosowaniu kasy rejestrującej
 • Poinformować naczelnika urzędu skarbowego, iż jest sprzedawcą
 • Zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim
 • Oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku
 • Poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżny dokonujący u nich zakupu towarów może odebrać podatek, oraz z kim mają zawarte umowy o zwrot podatku i przedłożyć kopie tych umów

TAX FREE – warunki dokonania zwrotu VAT

Warto wiedzieć, iż otrzymanie zwrotu podatku VAT będzie możliwe, jeżeli wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej nastąpi nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym podróżny dokonał zakupu.

Podstawę otrzymania zwrotu VAT będzie stanowił przedstawiony przez podróżnego dokument (z podpiętym paragonem), jaki wcześniej wydał mu sprzedawca towaru, na którym będzie widniało potwierdzenie urzędu celnego (stempel), iż towar został wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej. Stempel odbity na dokumencie ma określony przepisami rozporządzenia Ministra Finansów wzór. Dzięki zmianom przepisów jakie nastąpiły w 2013 roku podróżny nie ma już obowiązku każdorazowo okazywać wywożonego towaru, co niejednokrotnie wydłużało i utrudniało procedurę.

Dodatkowym warunkiem, jaki musi być spełniony, aby podróżny otrzymał zwrot to określona przepisami minimalna wartość zakupionych towarów. Musi ona przekraczać 200 złotych i, co istotne, dotyczyć jednego dokumentu – jednego paragonu z kasy fiskalnej.

TAX FREE a możliwość zastosowania 0% stawki VAT przez sprzedającego

Sprzedawca ma możliwość zastosowania 0% stawki VAT w związku ze sprzedanymi podróżnemu towarami, jeśli:

 • Spełnił warunki do tego aby być podmiotem uprawnionym do udzielania zwrotów podatku VAT podróżnym
 • Przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument, na którym urząd celny potwierdził wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej
 • Posiada dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty tego podatku – w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej

Jeżeli sprzedawca nie otrzyma dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza kraje Unii Europejskiej, nie ma prawa stosować stawki 0%, w związku z czym transakcję opodatkowuje na zasadach ogólnych. Jeśli jednak potwierdzenie takie zostanie mu dostarczone przed upływem 10 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy na rzecz podróżnego uprawnionego do ubiegania się o zwrot podatku VAT, będzie on mógł dokonać korekty podatku należnego. Korekty dokona na bieżąco – w okresie w którym otrzymał dokument uprawniający go do zastosowania 0% stawki podatku VAT.

TAX FREE krok po kroku – przykład

W momencie sprzedaży towaru transakcja, co do zasady, jest opodatkowana stawką podstawową, właściwą dla danego towaru (zazwyczaj 23%). Dopiero po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego, że zakupiony towar został przez nabywcę wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej i dokonaniu zwrotu podatku VAT podróżnemu, dostawa towarów podróżnym spoza Unii Europejskiej w ramach systemu TAX FREE jest opodatkowana stawką 0% VAT.

Tak więc, do czasu gdy sprzedawca nie będzie posiadał potwierdzenia wywozu towaru poza granice Unii Europejskiej Wspólnoty, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano dostawy, powinien opodatkować tę sprzedaż według stawki krajowej (na podstawie ewidencji prowadzonej za pomocą kasy rejestrującej). Natomiast, jeżeli dokument zostanie zwrócony do sprzedawcy przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonana była sprzedaż, w tej właśnie deklaracji wykazuje on sprzedaż opodatkowaną według stawki 0%

Przejdźmy teraz do ukazania całej procedury TAX FREE na konkretnym przykładzie: Pan Iwanow – obywatel Białorusi, mający stałe miejsce zamieszkania w tym kraju, przebywający służbowo w Polsce, zamierza dokonać w Polsce zakupu na własne potrzeby sprzętu komputerowego. W tym celu:

 1. Udaje się w dniu 15 lipca 2020 roku do placówki handlowej oznaczonej ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH “TAX FREE FOR TOURISTS”, a więc posiadającej uprawnienia do dokonywania sprzedaży w systemie TAX FREE.
 2. Dokonując zapłaty za sprzęt komputerowy za pomocą karty kredytowej, pan Iwanow informuje, że towar zamierza wywieźć poza granice Unii Europejskiej, konkretnie na Białoruś i w związku z tym chce skorzystać z możliwości zwrotu podatku VAT.
 3. Pan Iwanow otrzymuje od sprzedawcy stosowny dokument, który będzie podstawą dokonania zwrotu wraz z przymocowanym paragonem z kasy fiskalnej sprzedawcy. Powinien on sprawdzić czy wszystkie niezbędne dane są wypełnione w tym dokumencie, a w szczególności jego imię i nazwisko, jego adres zamieszkania, numer jego paszportu, a także informacje dotyczące formy dokonania zwrotu podatku VAT (np. w gotówce, przelewem na rachunek bankowy, przelewem na rachunek karty kredytowej). Następnie powinien podpisać ten dokument.
 4. W dniu 30 sierpnia 2020 roku na przejściu granicznym w Terespolu pan Iwanow przedstawia wyżej opisywany dokument wraz z przymocowanym do niego paragonem zakupu funkcjonariuszowi urzędu celnego, który po sprawdzeniu jego danych osobowych wymienionych w tym dokumencie i danych w jego paszporcie, nanosi odpowiednią pieczęć we wskazanym dokumencie, potwierdzającą wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.
 5. Po powrocie z podróży pan Iwanow przesyła drogą pocztową wyżej opisywany dokument z przymocowanym paragonem zakupu do placówki handlowej w której dokonał zakupu, gdyż posiada ona również uprawniania do dokonywania zwrotu podatku VAT dla podróżnych w systemie TAX FREE.
 6. Placówka handlowa (sprzedawca) dokonuje zwrotu kwoty zapłaconego podatku VAT w polskich złotych na rachunek karty pana Iwanowa, przy czym kwota zwrotu jest pomniejszona o pobraną przez placówkę handlową prowizję, na co pozwalają właściwe przepisy ustawy o VAT.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments