Tarcza Finansowa PFR – sprawdź, czy Ci przysługuje

394

koło ratunkoweUchwały w związku z Tarczą Finansową 2.0 PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz nowela Tarczy Finansowej 1.0 PFR zostały przyjęte przez rząd. W związku z powyższym od 15 stycznia mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą starać się o świadczenia jakie oferuje Tarcza Finansowa PFR. Łącznie ma do nich trafić 13 miliardów złotych. Wnioski o subwencje mogą składać przedsiębiorcy z 45 branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa. Które konkretnie rodzaje działalności będą mogły wnioskować o pomoc z Tarczy Finansowej PFR? Czemu mają służyć przyznane środki? Jakie warunki będą musieli spełnić wnioskodawcy? Na te wszystkie pytania odpowiedzi zostaną udzielone poniżej.

Tarcza Finansowa PFR co to jest?

Czym jest Tarcza Finansowa PFR? Jej zadaniem jest przekazywanie środków, aby nie dopuścić do upadłości firm, a co za tym idzie, przeciwdziałać wzrostowi bezrobocia w kraju. Zgodnie z ustaleniami Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) z Tarczy 2.0 dla mikro, małych i średnich działalności gospodarczych, które odniosły największe straty jesienią, pomocą będzie objęte do 70 tysięcy przedsiębiorstw. Centrum Informacyjne Rządu ogłosiło, że budżet przeznaczony na wsparcie prognozowany jest na 13 miliardów złotych.

W skład programu zapewniającego wsparcie z Tarczy Finansowej PFR wchodzą:

 • Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikrofirm, w wysokości 6,5 miliarda złotych
 • Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm, w wysokości 6,5 miliarda złotych

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – dla kogo?

Nie każdy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z Tarczy Finansowej PFR – w szczególności wykluczeni z niej będą samozatrudnieni. Środki przyznawane będą na podstawie kodu PKD danej działalności gospodarczej z 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 oraz na dzień złożenia wniosku, w celu sprawdzenia, ile kodów PKD obejmuje uzyskująca straty jednostka. O jakich więc branżach mowa? Poniżej przedstawiona jest lista kodów PKD na podstawie których można ubiegać się o pomoc z Tarczy Finansowej PFR 2.0:

 • 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • 18.12.Z – Pozostałe drukowanie
 • 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi
 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
 • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – zespół muzyczny
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z – Działalność muzeów
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

Drugi warunek, jaki przedsiębiorstwo musi spełniać, to spadek obrotów o minimum 30% w okresie od kwietnia do grudnia lub w czwartym kwartale 2020 roku w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku.

Co ważne, pomoc będzie przysługiwać wyłącznie tym firmom, które zatrudniały pracowników. Kryterium wymaganym jest posiadanie zatrudnienia pracowników na dzień 31 grudnia 2019 roku, a w przypadku jego braku – zatrudnienie co najmniej 1 pracownika na dzień 31 lipca 2020 roku. Pracownikiem, według Tarczy Finansowej PFR, jest:

 • Osoba, która zgodnie z prawem polskim pozostaje w stosunku pracy oraz była zgłoszona do składek ubezpieczeń społecznych na dzień weryfikowania stanu zatrudnienia przedsiębiorstwa, w celu ustalenia maksymalnej kwoty subwencji finansowej, o jaką może ubiegać się przedsiębiorca – biorąc pod uwagę, że stan zatrudnienia przeliczany jest na pełny wymiar czasu pracy
 • Osoba współpracująca z przedsiębiorcą, bez względu na formę prawną tej relacji (głównie w oparciu o umowy cywilnoprawne, takie jak umowa o dzieło i zlecenie), za którą były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne na dzień spisu stanu zatrudnienia w celu uzyskania subwencji

Doprecyzowując, wyklucza to wszystkich pracowników będących na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, wychowawczych, a także rodzicielskich oraz uczestniczących w przygotowaniu zawodowym.

Oprócz tego przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc z Tarczy Finansowej PFR muszą oczywiście stosować się do obowiązujących aktualnie nakazów i zakazów sanitarnych.

Tarcza Finansowa PFR – jaka kwota?

Wsparcie dla przedsiębiorców, którzy skorzystali wcześniej z Tarczy Finansowej 1.0, łącznie na jednego pracownika z obu tarcz może wynosić maksymalnie 72 tysiące złotych dla mikrofirm oraz 144 tysiące złotych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bezpośrednio z Tarczy Finansowej PFR 2.0 mikroprzedsiębiorcy mogą otrzymać nawet 324 tysiące złotych. Dokładnie 18 tysięcy złotych na każdego pracownika, przy spadku przychodów od 30 do 60% lub 36 tysięcy złotych przy spadkach powyżej 60%.

Małe i średnie firmy mogą liczyć na wypłatę 70% straty brutto przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 roku (za styczeń, luty i marzec 2021 na podstawie prognozy). Maksymalna kwota subwencji to 3,5 miliona złotych, nie więcej niż 72 tysiące złotych na pracownika.

Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR

Co ważne, przedsiębiorstwa, które nie zaprzestaną działalności do końca 2021 roku, mogą liczyć na umorzenie spłaty subwencji. Dodatkowo mikroprzedsiębiorcy muszą utrzymać zatrudnienie w 2021 roku na poziomie z 2020 roku, a małe i średnie firmy rozliczyć nadwyżkę udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia 2021 roku, ale nie później niż 31 stycznia 2022 roku. Najbardziej poszkodowane branże mogą nawet wnioskować o umorzenie subwencji uzyskanej z Tarczy Finansowej PFR 1.0 bez konieczności utrzymania zatrudnienia.

Polski Fundusz Rozwoju szacuje, że kwota umorzenia wyniesie około 7 miliardów złotych. Wnioski można składać po roku od otrzymania subwencji. Ewentualny zwrot części lub jej całkowitej kwoty może nastąpić po 31 października 2021 roku.

Tarcza Finansowa PFR – jakie dokumenty będą wymagane?

Jeśli reprezentacja w firmie jest jednoosobowa lub właściciel osobiście składa wniosek – należy przygotować aktualny odpis z KRS lub wyciąg z CEiDG (aktualne na dzień składania wniosku).

Jeśli reprezentacja w firmie jest wieloosobowa lub w imieniu firmy działa osoba trzecia należy także przygotować aktualny odpis z KRS lub wyciąg z CEiDG (aktualne na dzień składania wniosku) oraz dodatkowo pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z reprezentacją firmy.

Jeśli firma działa jako spółka cywilna trzeba złożyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wspólników spółki wraz z ich dokumentami rejestrowymi (wyciąg z CEIDG lub aktualny odpis KRS).

Jeśli firma działa jako spółka komandytowa, a komplementariuszem uprawnionym do reprezentacji jest inna spółka pełnomocnictwo powinno być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji spółki-komplementariusza.

Przedsiębiorca starający się o środki od państwa musi złożyć z wyprzedzeniem deklarację podatkową do przynależnego mu organu podatkowego (JPK_V7M dla rozliczających się miesięcznie lub JPK_V7K dla rozliczających się kwartalnie). Po upływie co najmniej 7 dni od tego terminu może złożyć wniosek o subwencję drogą elektroniczną za pośrednictwem banku. Po rozpatrzeniu wniosku i umowy w systemie będzie widoczna decyzja o przyznaniu lub odmowie w sprawie uzyskania środków. Po otrzymaniu środków od państwa bank jest zobowiązany przelać je na konto firmy.

Przyjmowanie wniosków w sprawie pomocy z Tarczy Finansowej PFR 2.0 odbywa się w terminie od 15 stycznia do 28 lutego 2021 roku. Wniosek jest dostępny w bankowości elektronicznej w 18 bankach.

Poprzedni artykułKoszty produkcji rosną najszybciej od 10 lat! Producenci przenoszą je na klientów
Następny artykułRozpoczynasz działalność gospodarczą? Sprawdź gdzie szukać finansowego wsparcia w 2021 roku
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments