Taksa notarialna, czyli ile zapłacisz u notariusza

0
taksa notarialna

Notariusz jest osobą zaufania publicznego. Z jego usług korzystamy choćby przy każdej transakcji związanej z nieruchomościami. Choć opłaty zależą od rodzaju wykonywanej czynności, ich maksymalna wysokość uzależniona jest od tak zwanej taksy notarialnej. Czym jest taksa notarialna? Za jakie usługi jest ona pobierana? Ile wynosi taksa notarialna w 2021 roku? Jak ją obliczyć? Czy stawkę notariusza można negocjować? Na te wszystkie pytania, odpowiedzi zostaną udzielone poniżej.

Taksa notarialna – co to jest?

Taksa notarialna to nic innego, jak wynagrodzenie notariusza za jego pracę – przygotowanie i dokonanie określonej czynności notarialnej. Kwota do zapłaty za wyświadczoną przez notariusza usługę co do zasady zależy od wartości czynności notarialnej. Ostateczną sumę stanowi taksa notarialna plus VAT, który wynosi 23%.

Wysokość taksy notarialnej ustala się z notariuszem. Od czego więc ona zależy w konkretnym przypadku? Po pierwsze, maksymalna wysokość taksy notarialnej regulowana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zatem przy opracowywaniu cenników opłat, muszą oni uwzględniać znajdujące się w nim zapisy. W praktyce oznacza to tyle, że notariusze mogą windować koszty usług, ale w taki sposób, by nie przekraczały one stawki maksymalnej. W efekcie zatem ceny świadczonych przez notariuszy usług bywają bardzo zróżnicowane.

Stawka notarialna – czy można negocjować?

Jeżeli przed wyświadczeniem usługi kwestia taksy notarialnej nie zostanie w żaden sposób uregulowana, to trzeba liczyć się z tym, że notariusz z dużym prawdopodobieństwem naliczy możliwą kwotę maksymalną, o której stanowi rozporządzenie o taksie notarialnej. Z reguły notariusz jeszcze przed umówieniem się na podpisanie dokumentów przesyła klientowi projekt aktu notarialnego i wpisuje do niego stawki opłat, które pobierze.

Można więc zawsze negocjować taksę notarialną w momencie zlecania notariuszowi usługi i w ten sposób uzyskać niższą stawkę niż maksymalna. Przy negocjacjach notariusz weźmie pod uwagę czasochłonność przygotowania dokumentów, poziom skomplikowania sprawy, jej rodzaj. Można również zapytać w kilku kancelariach notarialnych, jaki będzie koszt sporządzenia u nich konkretnego aktu notarialnego. Kancelarie notarialne również konkurują między sobą o klientów i często są skłonne obniżyć swoje wynagrodzenie.

Należy przy tym pamiętać, że do taksy notarialnej notariusz dolicza podatek VAT (23%). Dlatego ustalając wysokość opłat, które trzeba będzie uiścić w związku z wizyta u notariusza, warto sprecyzować, czy podana w kancelarii kwota taksy jest kwotą netto (bez VAT) czy brutto (uwzględniającą już VAT).

Maksymalna taksa notarialna – ile wynosi?

Wiemy już co to stawka notarialna, natomiast ile ona wynosi? Przy szacowaniu wartości taksy notarialnej pod uwagę brana jest wartość przedmiotu czynności notarialnej. Maksymalne stawki taksy notarialnej przedstawiają się następująco:

 • Do 3 000 PLN – 100 PLN
 • Od 3 000 PLN do 10 000 PLN – 100 PLN + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 PLN
 • Od 10 000 PLN do 30 000 PLN – 310 PLN + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 PLN
 • Od 30 000 PLN do 60 000 PLN – 710 PLN + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 PLN
 • Od 60 000 PLN do 1 000 000 PLN – 1 010 PLN + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 PLN
 • Od 1 000 000 PLN do 2 000 000 PLN – 4 770 PLN + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 PLN
 • Powyżej 2 000 000 PLN – 6 770 PLN + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 PLN nie więcej jednak niż 10 000 złotych, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 złotych

W internecie znajdziemy także specjalne kalkulatory taksy notarialnej, które same wyliczają jej maksymalną wartość po podaniu wartości przedmiotu.

Taksa notarialna – jak obliczyć?

Podstawą określenia maksymalnej stawki jest:

 • Przy umowie zamiany – najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy
 • Przy działach – ogólna wartość majątku podlegającego działowi
 • Przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste – wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku – skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn
 • Przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wartość tych rzeczy lub praw
 • Przy licytacjach i przetargach – cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu
 • Przy losowaniach nagród – wartość wylosowanych nagród
 • Przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) – wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony – wartość świadczeń za okres 10 lat
 • Przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego – wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa – według tej niższej sumy

Poza powyższymi sytuacjami za wartość przedmiotu czynności notarialnej przyjmuje się wartość podaną przez stronę/strony czynności. Uwzględnia się przy tym zasady przewidziane w ustawie z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn albo w ustawie z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Maksymalna taksa notarialna za popularne umowy

W przypadku wielu popularnych umów taksa notarialna jest niższa, ponieważ notariusz nie może pobrać więcej niż połowy stawki maksymalnej. Dotyczy to:

 • Umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego
 • Umowy przedwstępnej
 • Umowy przenoszącej własność lub użytkowanie wieczyste w wykonaniu umowy przedwstępnej
 • Umowy deweloperskiej
 • Umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej
 • Umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • Umowy sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 • Umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego z bonifikatą od ceny, od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Taksa notarialna – wyjątki

Nie zawsze taksa notarialna zależy od wartości przedmiotu dokonywanej czynności. Maksymalna taksa notarialna za sporządzenie następujących aktów wynosi:

 • Umowa majątkowa małżeńska (intercyza): 400 PLN
 • Testament: 50 PLN
 • Testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku: 150 PLN
 • Testament zawierający zapis windykacyjny: 200 PLN
 • Odwołanie testamentu – 30 PLN
 • Pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności: 30 PLN
 • Pełnomocnictwo przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności: 100 PLN
 • Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku: 50 PLN
 • Akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego: 50 PLN
 • Akt poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym: 100 PLN
 • Protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej: 300 PLN
 • Protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy: 1100 PLN

Taksa notarialna a poświadczenia

Notariusze mogą też sporządzać poświadczenia. Maksymalna stawka za poświadczenie prezentuje się następująco:

 • Własnoręczności podpisu na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 złotych
 • Własnoręczność podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 PLN
 • Zgodności odpisu z okazanym dokumentem – 6 złotych za każdą stronę
 • Czasu okazania dokumentu – 6 złotych za każdą stronę

Artykuł został przygotowany we współpracy ze stroną https://www.notariuszekalwaryjska.pl/

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments