Spedycja a współpraca z przewoźnikami – kto odpowie za kradzież?

Udostępnij

spedytorPrzewóz mienia zawsze jest obarczony pewną dozą ryzyka. Podczas transportu do docelowego miejsca może bowiem dojść do kradzieży lub wypadku, w wyniku którego ładunek ulegnie uszkodzeniu. Jak w takich okolicznościach wskazać winnego? Spełnienie jakich warunków może ograniczyć kradzież?

Przewóz towarów – zarówno krajowy jak i zagraniczny jest filarem działania wielu przedsiębiorstw. Transport dóbr jest w stanie napędzać gospodarkę, dostarczając konsumentom niezbędne dla nich dobra.

Cały ten proces przewozu odbywa się w zasadzie w sposób niewidoczny dla końcowego odbiorcy. W roli inicjatora występuje naturalnie zleceniodawca, w dalszej kolejności działa też spedytor i przewoźnik. Wszystkie te osoby odpowiadają za powodzenie transportu na różnych etapach zlecenia.

Niektóre sytuacje, które mogą wydarzyć się w trakcie realizacji zlecenia mogą być problematyczne przy ustalaniu odpowiedzialności. O czym konkretnie mowa? Może to być np. kradzież lub celowe zniszczenie mienia przez osoby trzecie.

Kryzys migracyjny jest jednym z elementów, które mogą sprzyjać takim sytuacjom. Warto zatem zawczasu wyposażyć się w wiedzę, kto i kiedy będzie odpowiadał za takie zdarzenie.

Spedycja współpraca z przewoźnikami – jak uniknąć kradzieży ładunku?

W momencie, kiedy spedytor, a w dalszej kolejności przewoźnik przejmuje towar – wówczas przejmują oni także obowiązek odpowiedzialności ochrony mienia. W praktyce wyraża się to na skrupulatnym stosowaniu się do aktualnie obowiązujących procedur i przepisów.

Spedytor i przewoźnik podlegają przy tym różnym regulacjom, niemniej jednak troska o stosowanie się do tych reguł dotyczy wszystkich.

W dalszej perspektywie pomaga to uniknąć sytuacji sprzyjających nieuczciwym praktykom. Stosowanie się do nich przez wszystkie osoby, które są zaangażowane w transport międzynarodowy pozwala znacząco zredukować okoliczności, w których ładunek pozostawałby niezabezpieczony choćby na krótki czas. Takie luki generują sprzyjające warunki do kradzieży czy zniszczeń.

W sytuacji, gdy do grabieży mienia dochodzi w trasie – wtedy przewoźnik jest zobligowany do natychmiastowego poinformowania o tym zdarzeniu swojego zwierzchnika.

Kiedy przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenie towaru?

Regulacje zawarte w umowie powinny jednoznacznie wskazywać, czy w takiej sytuacji to spedytor czy przewoźnik powinien być pociągnięty do odpowiedzialności.

Jest jednak pewna grupa wyjątków, która pozwala ograniczyć tę odpowiedzialność. Może to wynikać np. z:

  • właściwości ładunku,
  • błędów podczas nadawania towaru,
  • niedbałości podczas umieszczania ładunku na pojeździe,
  • nieścisłości w zakresie wskazywania nazwy czy parametrów transportowanych dóbr,
  • nienależyte zabezpieczenie jednostkowe towaru,
  • podatność na wystąpienie szkód.

Istnieje jeszcze jedna luka, na którą powołują się przewoźnicy w sytuacji grabieży lub zniszczenia mienia. Jest to tzw. siła wyższa. Mimo braku precyzji w zdefiniowaniu dodano ją do prawa międzynarodowego w kontekście transportu jako okoliczność nierealna do przewidzenia razem z następującymi skutkami, których nie sposób uniknąć.

W jakich sytuacjach przewoźnik odpowiada za uszkodzenie lub kradzież ładunku?

Istnieje pewna grupa okoliczności, która z automatu obarcza przewoźnika winą za powstałe szkody na mieniu. Może to być np.

  • pozostawienie pojazdu bez zgłoszenia gdy czas, w którym samochód pozostał bez nadzoru był dłuższy niż ten określony w regulaminie,
  • postój w niedozwolonym miejscu,
  • zaniechanie wylegitymowania odbiorcy ładunku.

Do grupy tych okoliczności obciążających winą przewoźnika należy także zaliczyć  nieplanowaną zmianę kursu bez uprzedniego skonsultowania tego i potwierdzenia ze zwierzchnikiem.

Wymienione wyżej okoliczności wskazują jednoznacznie na zaniechania ze strony przewoźnika i automatycznie obarczają go winą zniszczenie lub utratę ładunku.

Spedycja a współpraca z przewoźnikami – rozstrzygnięcie

Spedytor pełni tzw. odpowiedzialność zwierzchnią. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli przewoźnik postępował w pełni regulaminowo i jest w stanie to wykazać, ponadto natychmiast poinformował swojego zwierzchnika o tym zajściu – wówczas to spedytor jest w pełni odpowiedzialny za poniesione konsekwencje kradzieży w porozumieniu ze zleceniodawcą.

Jeśli jako przewoźnik szukasz możliwości współpracy z profesjonalną spedycją, to zapoznaj się z ofertą M&W Spedtion: https://www.mw-spedition.com/przewoznik/. Firma poszukuje przewoźników do regularnej współpracy w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Utrata towaru a ubezpieczenie

Aby zweryfikować możliwości skorzystania z polisy ubezpieczeniowej spedytor musi znać m.in. jej numer. To pozwoli na dalszą weryfikację – współcześnie coraz więcej firm ubezpieczeniowych oferuje coraz bardziej preferencyjne warunki ubezpieczenia.

Takie rozszerzanie zakresu ubezpieczenia to krok zmierzający do zapewnienia przewagi konkurencyjnej, który klientowi końcowemu pozwala skorzystać z korzystnego wsparcia w sytuacji kradzieży mienia, wypadków czy eksplozji. Ta lista może być długa, jednak jej ostateczne brzmienie jest nadawane przez konkretną firmę ubezpieczeniową.

Stosowanie się do obowiązujących przepisów przez wszystkie podmioty zaangażowane w proces transportu to kluczowy czynnik, który skutecznie zmniejsza ryzyko kradzieży lub zniszczenia ładunku. Zaniechanie niektórych wytycznych przez przewoźnika może powodować automatyczne obarczenie go winą.

Najnowsze

Zobacz również