Sejmowa Komisja Zdrowia za odmową obsługi osób bez maseczek

Udostępnij

maseczkiSejmowa Komisja Zdrowia opowiedziała się za odmową obsługi klientów, nie posiadających maseczek, rozszerzeniem prawa do 100% chorobowego także na żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy wywiadu i kontrwywiadu oraz pracowników służby więziennej, w razie ich kwarantanny i izolacji, a także doprecyzowaniem przepisów, dotyczących zatrudniania lekarzy, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską.

Prace nad projektem nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 trwały w Komisji ponad jedenaście godzin. Po pierwszym czytaniu do Komisji Zdrowia skierowano cztery projekty ustaw, regulujących m.in. funkcjonowanie pracowników ochrony zdrowia w okresie pandemii. Projekty te zgłosiły kluby PiS, KO, Lewicy i PSL. Dziś odbędzie się drugie czytanie.

Jako wiodący Komisja przyjęła projekt PIS, do którego wprowadzono szereg poprawek, zawierających rozwiązania proponowane m.in. przez inne kluby. I tak przyjęto m.in. poprawkę Lewicy, zakładającą możliwość odmowy obsługi klienta, nie posiadającego maseczki.

Przegłosowano też poprawkę KO zakładającą możliwość wyłączenia jednostek samorządu terytorialnego ze stosowania prawa zamówień publicznych w zamówieniach dot. usług, związanych z walką z pandemią; warunkiem ma być jedynie publikacja ciągu 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informacji o i udzieleniu zamówienia.

Szereg poprawek zgłosił także klub PiS. Zaproponował, by żołnierze zawodowi, funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, a także Służby Więziennej, wykonujący polecenia związane z walką z epidemią, zachowali prawo do 100 proc. uposażenia w razie kwarantanny lub izolacji.

Wcześniej projekt zakładał, że takie prawo zyskają m.in. pracownicy medyczni zatrudnieni w podmiotach leczniczych, którzy pracują z chorymi na COVID-19, i funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

Doprecyzowano także przepisy, dotyczące zatrudniania lekarzy którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza UE (doprecyzowano, że nie muszą to być cudzoziemcy, niebędący obywatelami państwa UE, lecz osoby które uzyskały kwalifikacje poza UE). W trakcie dyskusji Ministerstwo Zdrowia doprecyzowało, że chodziłoby o zatrudnienie na okres pięcioletni.

Rozszerzono także przepis, zgodnie z którym nie tylko podmioty wykonujące działalność leczniczą, ale również inne podmioty, realizujące – w drodze polecenia wojewody – zadania związane ze zwalczaniem COVID-19 nie podlegają pod przepisy np. prawa budowlanego. Intencją tej poprawki ma być – jak argumentowano – m.in. usprawnienie budowy szpitali.

Posłowie Komisji nie zgodzili się m.in. z poprawką Konfederacji, zakładająca obniżenie maksymalnej kary za brak maseczek z 1 tys. do 100 zł.

Projekt PiS, który był projektem wiodącym, zakłada podwyższenie do 200% wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi dla osób, skierowanych przez wojewodę do pracy związanej ze zwalczaniem COVID-19 oraz zachowanie 100% uposażenia w okresie zwolnienia od zajęć służbowych z powodu stwierdzenia zakażenia lub zachorowania, w kwarantannie, izolacji, izolacji domowej także funkcjonariuszom policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz żołnierzom WP.

Zawierał zapis, dot. tzw. klauzuli miłosiernego Samarytanina (niekarania za niezawinione błędy medyczne w sytuacji ratowania ludzkiego życia).

Wzmocnione mają zostać kompetencje wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w zakresie umieszczania w szpitalach pacjentów, a do pracy przy zwalczaniu epidemii będą mogli zostać skierowani pracownicy podmiotów medycznych, osoby wykonujących zawody medyczne oraz np. studenci zawodów medycznych, doktoranci, ratownicy medyczni, lekarze w trakcie stażu podyplomowego, albo lekarze, którzy ukończyli staż, ale jeszcze nie zdali lekarskiego egzaminu końcowego.

Projekt zakłada także wprowadzenie przepisów, umożliwiających w trybie uproszczonym, pod ścisłą kontrolą właściwych konsultantów okręgowych izb lekarskich, pod nadzorem specjalistów okresowe zatrudnianie – po spełnieniu określonych w ustawie wymogów – lekarzy specjalistów, który – jak doprecyzowano poprawką – uzyskali kwalifikacje poza Unią Europejską.

Projekt zawiera także delegację dla Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia katalogu ograniczeń, obowiązków, nakazów (w tym także obowiązku zasłaniania ust i nosa) oraz zakłada, że kara za nieprzestrzeganie ograniczeń ma miałaby wynosić od 500 zł do 1 tys. zł.

Zgodnie z projektem, wprowadzona ma zostać możliwość zawieszenia „w szczególnie uzasadnionych przypadkach” kierownika podmiotu leczniczego prowadzącego szpital w przypadku odmowy wykonania polecenia i należytego wykonania z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Zawieszenie miałoby wygasać automatycznie po upływie 30 dni od dnia odwołania epidemii.

Ma też zostać wydłużony czas realizacji recept na leki, które są obecnie niedostępne na okres do pięciu miesięcy.

ISBnews
ISBnews
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.

Najnowsze

Zobacz również