Rynek energii w Polsce w 2023 roku – co powinien wiedzieć przedsiębiorca?

Udostępnij

Zmiany prawne, postęp technologiczny i coraz większa świadomość wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi stawiają przed sektorem energetycznym nowe pytania, ale też nowe możliwości. W roku 2023 możemy obserwować dynamiczne przemiany, które kształtują kierunek rozwoju rynku energii w Polsce. Przeczytaj, jak zmienia się rynek energii w Polsce oraz w którym kierunku idzie.

Jak zmienia się rynek energii w Polsce?

Rok 2023 przynosi istotne zmiany na polskim rynku energii elektrycznej. Dane pochodzące z ENTSO-E (Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych) i przekazane przez Jagielloński Research wskazują na znaczący spadek udziału energii elektrycznej pochodzącej z węgla kamiennego i brunatnego w ogólnej produkcji. W kwietniu 2022 roku udział ten wynosił 70%, natomiast w maju 2023 roku zmniejszył się do 62%.

Przepisy unijne

Przełomowy, jeśli chodzi o rynek energii w Polsce i w Europie, okazał się kwiecień 2023 roku. Na to, jak dziś wygląda i jak będzie kształtował się w przyszłości rynek energii w Polsce i Europie, wpływa wprowadzenie zmian prawnych na poziomie Unii Europejskiej. W kwietniu 2023 roku Rada UE zaakceptowała regulacje dotyczące systemu handlu emisjami (EU ETS), które są częścią pakietu „Fit for 55″. Dzięki tym przepisom ograniczeniu ma ulec emisja gazów cieplarnianych w dodatkowych sektorach gospodarki. Ambitne cele środowiskowe zakładają redukcję emisji o 62% do 2030 roku w porównaniu do poziomu z 2005 roku. W ramach tych reform powołany zostanie Społeczny Fundusz Klimatyczny, który będzie udzielał wsparcia odbiorcom wrażliwym. Ponadto wprowadzenie podatku granicznego ma na celu zniwelowanie utraty konkurencyjności europejskiego przemysłu w sektorach o wysokich emisjach gazów cieplarnianych.

Nowelizacja polskiej ustawy o OZE

W Polsce Rada Ministrów przyjęła 25 kwietnia 2023 roku projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Naszą uwagę zwracają m.in. zachęty dla inwestorów decydujących się na budowę instalacji do produkcji biometanu oraz rozbudowę istniejących sieci gazowych umożliwiających zatłaczanie biometanu. Projekt zakłada również wsparcie rozwoju OZE w budynkach wielolokalowych oraz stworzenie mechanizmu tzw. prosumenta lokatorskiego.

Co z cenami prądu?

Do danych kwietniowych, przytaczanych przez E.ON Polska w swoim raporcie, odniesiemy się też w kontekście cen prądu. Początkowo ceny energii elektrycznej wzrosły z powodu wyższych kosztów uprawnień do emisji, gazu oraz przez czynniki pogodowe. Spadek cen (od 11 kwietnia 2023 roku) wynikał ze słabszego popytu na energię oraz większej produkcji z odnawialnych źródeł energii. Cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla również zaczęła spadać, przed ostatecznym terminem rozliczenia za poprzedni rok, z powodu malejącego popytu. To zmniejszyło obawy dotyczące przekroczenia poziomu 100 EUR uprawnień emisji za tonę spalonego węgla.

Gaz wspiera OZE

Co w przypadku gazu? Ceny surowca utrzymują się na niskim poziomie, dzięki czemu gaz może stanowić elastyczne uzupełnienie odnawialnych źródeł energii – produkcja prądu ze źródeł gazowych wiąże się z niższą emisją niż w przypadku węgla. Jednocześnie spadło zapotrzebowanie na gaz i w konsekwencji doszło do obniżenia cen na europejskich rynkach. rynek energii

Polski rynek energii – kilka słów o OZE

To, co zaskakuje, to szybki rozwój odnawialnych źródeł energii. Stopniowo zastępują one energię pochodzącą z węgla. Kluczową rolę w produkcji prądu odgrywają instalacje fotowoltaiczne oraz elektrownie wiatrowe. W maju 2023 roku udział energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł, takich jak instalacje fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, elektrownie wodne i na biomasę, wzrósł o 7,5% w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. Te źródła energii przyczyniły się do wytworzenia ponad 30% ogólnej produkcji energii elektrycznej w tym miesiącu. Oznacza to, że coraz większa część energii elektrycznej w Polsce pochodzi z ekologicznych i zrównoważonych źródeł.

Prognozy dotyczące rynku energii w Polsce są obiecujące – zawdzięczamy to rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz polityce rządu i UE skupionej na rozwoju energii odnawialnej. Rząd polski konsekwentnie realizuje cele związane z transformacją energetyczną, które są zgodne z europejskimi dyrektywami dotyczącymi redukcji emisji gazów cieplarnianych i zwiększania udziału energii odnawialnej. Planuje się rozbudowę farm wiatrowych na lądzie oraz na morzu, co przyczyni się do dalszego wzrostu mocy zainstalowanej w tej branży.

Rynek energii w Polsce – prognozy na przyszłość

Wzrost udziału energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Dalszy rozwój technologii fotowoltaicznych i farm wiatrowych przyczyni się do wzrostu udziału prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł w rynku mocy. Oczekuje się systematycznego zwiększania mocy zainstalowanej w OZE, co umożliwi bardziej zrównoważoną i ekologiczną produkcję energii elektrycznej.

Kontynuacja inwestycji w infrastrukturę sieciową. Dalsze inwestycje w OZE będą wymagać rozbudowy i modernizacji sieci dystrybucyjnych. Bez tego system elektroenergetyczny nie będzie w stanie przyjąć ogromnych ilości energii wprowadzanych do niego w jednym czasie.

Kontynuowanie wsparcia dla energetyki rozproszonej. Wzrost liczby prosumentów, czyli inwestorów, którzy wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby, przyczynia się do rozwoju energetyki. Prognozuje się kontynuację wsparcia dla mikroinstalacji fotowoltaicznych, akumulatorów magazynujących energię i innych rozwiązań pozwalających na samodzielne wytwarzanie i wykorzystywanie energii.

Transformacja sektora ciepłowniczego. Planowane są działania mające na celu zastąpienie tradycyjnych źródeł ciepła bardziej ekologicznymi rozwiązaniami, takimi jak pompy ciepła i systemy geotermalne. Już teraz mówi się o rozwoju lokalnych sieci ciepłowniczych opartych na odnawialnych źródłach energii.

Wzrost znaczenia magazynowania energii. Ze względu na rosnącą produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł magazynowanie energii będzie odgrywać coraz większą rolę. Rozwiązania służące magazynowaniu mają zapewnić stabilność i elastyczność systemu energetycznego.

Najnowsze

Zobacz również