Projekt dot. przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji w sektorze rolnym – do komisji

276

Sejm skierował projekt dotyczący przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w sektorze rolnym i spożywczym do sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. Dzisiaj odbyło się pierwsze czytanie projektu.

Celem projektu ustawy jest wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

„Polska […] wprowadziła takie przepisy zanim zostały przyjęte regulacje na szczeblu unijnym. W związku z tym, ze dyrektywa 2019/633 wprowadza przepisy wychodzące poza zakres naszej obowiązującej ustawy podjęto decyzję o opracowaniu nowej ustawy, ale o takim samym tytule” – tłumaczył w Sejmie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik.

Projekt ustawy określa zasady i tryb przeciwdziałania praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową oraz zasady i sposób podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów dostawców i nabywców .

„W stosunku do obowiązujących przepisów projekt ustawy wprowadza szerszy zakres kompetencji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poprzez rozszerzenie definicji produktów rolnych i spożywczych będą mogły być również badane relacje, dotyczące skupu m.in. pasz, zwierząt żywych, nasion, owoców oleistych będących przedmiotem produkcji rolników” – podkreślił Bartosik.

Projekt zakłada także zmianę definicji nabywcy. W projektowanej ustawie nabywca to przedsiębiorca, ale również organ publiczny, który bezpośrednio lub pośrednio nabywa od dostawcy produkty rolne lub spożywcze.

Zgodnie z planowaną ustawą, organem właściwym w sprawach wykorzystywanie przewagi kontraktowej ma pozostać prezes UOKiK. Postępowania w sprawach dot. nieuczciwej konkurencji ma wszczynać z urzędu, nie tylko w przypadkach nieuczciwych praktyk stosowanych wprost w ustawie, ale również gdy zidentyfikowana praktyka jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i zagraża istotnemu interesowi drugiej strony albo narusza taki interes.

Projekt definiuje kilkanaście nieuczciwych praktyk, niektóre są całkowicie zakazane, inne są dopuszczone pod warunkiem wyraźnego zaznaczenia tego w umowie między dostawcą a nabywcą. W projekcie znalazł się także zakaz nieuzasadnionego obniżenia należności z tytułu dostawy (jako nieuczciwej praktyki).

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments