Prezydent podpisał ustawę rozszerzającą CIT na spółki komandytowe

Udostępnij

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, zakładającą m.in. objęcie zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych, podała Kancelaria Prezydenta.

„W myśl założeń projektodawcy podstawowym celem ustawy jest: „uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu”. Zmiany w ustawie o ryczałcie służą zwiększeniu atrakcyjności opodatkowania w tej formie oraz poszerzeniu grupy podatników, którzy będą mogli z niej skorzystać. Zasadniczym celem zmian w zakresie cen transferowych jest natomiast walka z tzw. rajami podatkowymi oraz zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym i administracyjnym dla przedsiębiorców w zakresie cen transferowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19″ – czytamy w informacji.

Do najważniejszych zmian wprowadzonych w drodze ustawy należą:

(1) objęcie zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka nie dopełni obowiązków informacyjnych;

(2) wprowadzenie do systemu prawa podatkowego definicji spółki nieruchomościowej oraz ustanowienie przepisów szczególnych dotyczących opodatkowania tych spółek;

(3) podwyższenie limitu przychodów uprawniających do stosowania przez podatników CIT 9% stawki podatku z 1,2 mln euro do 2 mln euro;

(4) przedłużenie okresu obowiązywania preferencji podatkowych, które zostały wprowadzone do systemu prawnego w związku z epidemią COVID-19;

(5) ograniczenie tzw. ulgi abolicyjnej – podatnicy będą mogli w dalszym ciągu dokonać odliczenia od podatku dochodowego kwoty ulgi, jednak w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1 360 zł;

(6) rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do skorzystania z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz modyfikację wysokości ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

(7) zwiększenie limitu przychodów przesądzającego o możliwości skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z 250 tys. euro do 2 mln euro); (7) modyfikację zasad szacowania wartości transakcji;

(8) rozszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych;

(9) rozszerzenie zakresu treści lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczących transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych o uzasadnienie gospodarcze;

(10) określenie szczegółowych zasad przekazywania 1% podatku należnego, które znajdą zastosowanie, jeżeli do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin do złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, nie zostanie odwołany stan epidemii, wymieniono w materiale.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 18–30, art. 2 pkt 22–32, art. 3 pkt 9–13, art. 9, art. 10, art. 12, art. 18, art. 19 oraz art. 23 ust. 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 4 i art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r.

ISBnews
ISBnews
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.

Najnowsze

Zobacz również