Prezydent podpisał nowelę o dochodach JST, dot. m.in. 8 mld zł subwencji w 2021

0
Andrzej Duda

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zakładającą przekazanie w 2021r. jednostkom samorządu terytorialnego (JST) 8 mld zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej oraz wprowadzenie tzw. subwencji rozwojowej w kolejnych latach i określenie nowych zasad udziałów JST we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT), poinformowała Kancelaria Prezydenta.

„Podstawowym celem ustawy jest zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego optymalnych warunków prowadzenia przez nie gospodarki finansowej w związku z Programem Polski Ład” – czytamy w komunikacie.

Nowelizacja wprowadza zmiany w kilku innych: ustawie o dochodach jednostek samorządu, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawie o finansach publicznych czy ustawie związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Nowela zakłada:

  • wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej dla gmin, powiatów i województw, tj. części rozwojowej;
  • określenie nowych zasad ustalania kwot udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego do osób prawnych, w tym poprzez wprowadzenie tzw. referencyjnej łącznej kwoty rocznego dochodu JST z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT, będącej punktem odniesienia dla ustalenia oczekiwanego poziomu dochodów JST;
  • czasowe uelastycznienie reguł fiskalnych określonych w ustawie o finansach publicznych w odniesieniu do JST;
  • stworzenie podstaw prawnych do przekazania JST w 2021 r. z budżetu państwa środków finansowych w kwocie 8 mld zł, na uzupełnienie subwencji ogólnej;
  • określenie zasad pobierania i przekazywania środków stanowiących dochody JST przez naczelnika urzędu skarbowego;
  • modyfikację zasad obliczania wskaźników uwzględnianych przy ustalaniu poszczególnych części subwencji ogólnej;
  • modyfikację warunków, w których JST mogą otrzymać wsparcie finansowe ze środków rezerwy subwencji ogólnej;
  • stworzenie podstaw prawnych do wydawania przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, wytycznych służących zapewnieniu jednolitości udzielanych przez izby wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments