Pakiet Slim VAT – jakie zmiany nadchodzą

Udostępnij

Slim VATW dniu 22 grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał projekt ustawy nowelizującej ustawę o VAT wprowadzający pakiet uproszczeń i regulacji w zakresie podatku od towarów i usług nazwany Slim VAT. Wszedł on w życie już 1 stycznia 2021 roku i z reguły budzi pozytywne emocje wśród przedsiębiorców. Czym jest, na czym polega i jakie zmiany wprowadza Slim VAT? Dowiemy się poniżej.

Slim VAT – co to jest?

Zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Finansów Slim VAT to podatek prosty w obsłudze i przystosowany do lokalnej specyfiki państwa. Pomysł na nowelizację ustawy o VAT pojawił się w wyniku weryfikacji dotychczasowych przepisów. Wdrożenie zmian ma na celu dostosowanie obowiązujących norm prawnych do otoczenia małych i średnich firm, w których muszą funkcjonować przedsiębiorcy. Konkluzją przeprowadzonej weryfikacji są decyzje o pracy nad modernizacją oraz uproszczeniem przepisów dotyczących rozliczeń VAT.

Zaproponowana nowelizacja, opiera się na czterech podstawowych obszarach, w których ma być wdrożona zmiana. Przede wszystkim modyfikacja przepisów ma dotyczyć rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT), pomysłów o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług oraz zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym.

Projekt Slim VAT wprowadza zmiany w podatku od towarów i usług w czterech obszarach, takich jak:

  • Proste fakturowanie
  • Ułatwienia dla eksporterów
  • Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym
  • Korzyści finansowe

Pakiet Slim VAT – ustawa

Podstawą prawną wprowadzanego pakietu Slim VAT jest oczywiście Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz.U.2020.106 t.j. wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe.

Pakiet Slim VAT – zmiany dotyczące faktur

Wiemy już na czym polega pakiet Slim VAT, natomiast część zatytułowaną “elementy Slim VAT” zacznijmy od zagadnienia faktur. Przewiduje się rezygnację z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Co więcej, zakłada się wprowadzenie przepisów wskazujących sposób rozliczenia faktur korygujących „in plus” (zwiększających podstawę opodatkowania).

Pakiet Slim VAT – Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów Tax Free

Zakłada się również wdrożenie postępowania, które będzie dotyczyło obiegu dokumentów w podatku dla podróżnych. Cała procedura będzie realizowana za pośrednictwem elektronicznego obiegu dokumentów Tax Free, rejestrowanych w krajowym systemie teleinformatycznym służącym do obsługi dokumentów, będących podstawą dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym, na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych (PUESC).

Szczegółowo, podatnicy będą zobowiązani do prowadzenia w postaci elektronicznej, w systemie Tax Free, ewidencji zawierającej dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku w systemie zwrotu podatku podróżnym, w szczególności dane dotyczące:

  • Dostawy towarów i podstawy opodatkowania, kwoty podatku należnego, stawki podatku
    Podróżnych
  • Potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej
  • Zwrotu podatku

Pakiet Slim VAT – kursy walut

Nowelizacja ustawy o VAT ustala, że kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej mogą być przeliczane przez podatnika na PLN, zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji. Podatnik, który wybrał zasady przeliczania jest zobowiązany do ich stosowania, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym je wybrał. Opisana możliwość pozwala, zatem zminimalizować czas na ustalanie kursu walut dla pojedynczej transakcji, co wydaje się bardzo korzystne dla przedsiębiorcy. Rozwiązanie będzie wprowadzone na zasadzie dobrowolności.

Pakiet Slim VAT – zmiany w eksporcie towarów

Slim VAT zawiera propozycję wydłużenia terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 miesięcy. Proponowana zmiana dotyczy przepisu art. 41 ust. 9a ustawy o VAT.

Zaproponowane rozwiązanie zakłada, że otrzymanie zaliczki (całości lub części zapłaty) przed dokonaniem dostawy towarów, powoduje zastosowanie stawki 0% dla eksportu towarów w odniesieniu do otrzymanej zaliczki. Jednocześnie przy spełnieniu warunku, że wywóz towarów nastąpi w terminie 6 miesięcy (a nie jak to jest obecnie jest w terminie 2 miesięcy), licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zaliczkę, oraz w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Zastosowanie prolongaty terminu wywozu towarów z 2 miesięcy do 6 miesięcy jest zadowalające dla podatników, którzy otrzymują zaliczki na poczet eksportu towarów.

Pakiet Slim VAT a mechanizm podzielonej płatności

Nowelizacja ustawy pozwoliła ustawodawcy wyjaśnić czy wprost rozwiać wątpliwości, jakie pojawiały się w toku stosowania przepisów podatkowych. Przykładowo, doprecyzowano zapis dotyczący mechanizmu podzielonej płatności. Do tej pory część ekspertów twierdziła, że obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy wyłącznie faktur, których wartość brutto wynosi dokładnie 15 000 złotych.

W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości proponuje się odniesienie, wprost, że chodzi o faktury, w których wartość brutto przekracza kwotę 15 000 PLN lub jej równowartość, w przypadkach, gdy kwoty na fakturze wyrażane są w walucie obcej. Dodatkowo proponuje się wskazanie zasad, jakie będą stosowane w celu ustalenia czy wartość brutto faktury przekracza limit 15 000 złotych w przypadku, gdy wskazane na fakturach kwoty wyrażone są w walucie obcej, czyli wskazanie zasad przeliczania tych kwot.

Pakiet Slim VAT 2021 – pozostałe korzyści

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza również szereg zmian, które wspólnie określono, jako korzyści finansowe dla podatnika. Między innymi, jedną z takich korzyści ma być możliwość odliczania VAT faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży. Obecnie (art. 88 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, dzięki przewidywanym zmianom ma to ulec zmianie.

Warto jednak zwrócić uwagę, że wprowadzane rozwiązanie nie dotyczy usług nabywanych przez podatników dla bezpośredniej korzyści turysty (rozliczanych obligatoryjnie w systemie VAT-marża, w tym także zakup i odsprzedaż pakietów turystycznych). Projektowana zmiana polega na umożliwieniu odliczania VAT naliczonego od usług noclegowych nabytych przez podatników wyłącznie w celu ich odsprzedaży po nabyciu usługi w celu przeniesienia jej na kolejnego nabywcę (czyli w związku z tak zwaną refakturą usługi).

Inną, choć właściwie niewielką zmianą jest podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 złotych do 20 PLN. W tym przypadku ustawodawca stoi na stanowisku, że zmiana limitu związana jest z zauważalnymi zmianami cen artykułów promocyjnych. Proponowana zmiana umożliwi lepsze promowanie polskich towarów i usług zarówno w kraju, jak i za jego granicą.

Nowelizacja dotyczy także przepisów Prawa bankowego oraz ustawy o akcyzie. W tym pierwszym przypadku zmiany mają charakter dostosowawczy, natomiast jeśli chodzi o akcyzę, ich istotą jest przedłużenie do 31 grudnia 2022 roku zwolnienia od akcyzy samochodów osobowych stanowiących pojazd hybrydowy.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również