Ile zarabiają operatorzy sprzętu budowlanego?

177

Jedną z najpopularniejszych profesji w zakresie obsługi maszyn i pojazdów, stanowiącą dziś zawód deficytowy jest operator sprzętu budowlanego. Popyt na usługi doświadczonych specjalistów, z uwagi na dużą ilość realizowanych w Polsce inwestycji budowlanych, jest dziś po prostu ogromny.

Czy przekłada się to na zarobki? Jak zostać operatorem maszyn budowlanych? Czym dokładnie zajmuje się osoba na tym stanowisku? Odpowiedzi na te pytania zostaną zaprezentowane poniżej:

Czym zajmuje się operator sprzętu budowlanego? Operowanie koparką

Operator sprzętu budowlanego zajmuje się obsługą maszyn budowlanych – koparek, ładowarek, spycharek, walców drogowych i wielu innych. Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku zaliczają się zatem:

 • Obsługa specjalistycznych maszyn budowlanych
 • Konserwacja sprzętu
 • Przyjmowanie, sortowanie, załadunek towaru
 • Kontrolowanie stanu technicznego maszyn i w razie konieczności wykonywanie drobnych napraw
 • Sprawowanie kontroli nad jakością wykonywanych prac
 • Przygotowywanie raportów na temat użytkowania sprzętu
 • Demontaż i montaż zespołów maszyn budowlanych
 • Przygotowywanie planu robót.

Podczas wykonywania poszczególnych czynności operator sprzętu budowlanego jest zobligowany do przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Jego praca ma co prawda charakter indywidualny, jednakże niezbędna jest tutaj ścisła współpraca z zespołem oraz uwzględnianie poleceń brygadzisty, mistrza lub kierownika budowy.

Podstawa prawna

Pracę operatorów maszyn budowlanych reguluje Rozporządzenie ministra gospodarki z 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z późniejszymi zmianami.

Deficytowy zawód

Warto dodać, że operatorzy sprzętu budowlanego zostali wpisani na listę deficytowych zawodów budowlanych. Taka decyzja została podjęta na podstawie “Barometru zawodów”, który powstaje na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Operator maszyn budowlanych stał się zawodem deficytowym, ponieważ w przeszłości pracodawcy oferowali nie tylko niskie wynagrodzenia, ale również trudne warunki pracy, często z koniecznością dojazdów do miejsca pracy.

Dziś to się zmienia. Firmy budowlane w kwestii pracowników niewykwalifikowanych ratują się zatrudnianiem cudzoziemców, lecz nie znajdą oni wśród nich pracowników posiadających specjalistyczne uprawnienia – chociażby z powodu bariery językowej utrudniającej zaliczenie kursu i zdanie egzaminu. Trzeba również dodać, że od 2017 roku zmniejszono wymagania godzinowe w stosunku do szkoleń na uprawnienia operatorów, co oznacza, że szybciej – i ponosząc niższe koszty kursów można dojść do samodzielnej obsługi maszyn budowlanych.

Jak zostać operatorem sprzętu budowlanego? Operator sprzętu budowlanego

Prawo wymaga, by maszyny budowlane, były obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik Sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Jakie warunki trzeba spełniać?

Z tego powodu, osoba pragnąca pracować w zawodzie operatora sprzętu budowlanego musi przede wszystkim ukończyć specjalistyczny kurs. Aby do niego przystąpić, trzeba spełniać następujące warunki:

 • Mieć ukończony 18. rok życia
 • Posiadać prawo jazdy kat. B, C lub T (w zależności od rodzaju maszyny, na którą chce się zdobyć uprawnienia)
 • Posiadać minimum podstawowe wykształcenie
 • Posiadać zaświadczenie od lekarza orzekające dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego.

Specjalistyczne szkolenie

Szkolenie na operatora sprzętu budowlanego musi mieć część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna obejmuje zagadnienia z zakresu: dokumentacji technicznej maszyn budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych, technologii wykonywania robót ziemnych oraz użytkowania i obsługi maszyn. Część praktyczna szkolenia musi być natomiast tak zorganizowana by kandydat na operatora mógł nauczyć się eksploatacji maszyn w różnych warunkach terenowych i technologicznych.

Przy wyborze organizatora szkolenia dobrze jest sprawdzić, czy dysponuje on odpowiednimi warunkami lokalowymi do prowadzenia wykładów i parkiem maszynowym wraz z placem manewrowym. Prawo wymaga jeszcze by zapewniał wykwalifikowaną kadrę wykładowców i oferował warunki socjalne i wyposażenie dydaktyczne na odpowiednim poziomie.

Szkolenie na operatora trwa ponad 100 godzin, z czego ⅔ czasu poświęca się na zajęcia praktyczne. Czas szkolenia i cena mogą zależeć od klasy uprawnień operatora i rodzaju maszyn. Można zdobyć uprawnienia klasy I, II lub III, które umożliwiają obsługę wszystkich maszyn z danej grupy lub z ograniczeniami. Koszt szkolenia wynosi z reguły od 1200 do 2500 złotych.

Dodatkowe wymagania

Warto dodać, że szczegółowe wymagania różnią się w zależności od rodzaju kursu, na który aplikuje kandydat:

 • W przypadku szkolenia w zakresie klasy III niezbędna jest udokumentowana praktyka w charakterze pomocnika operatora trwająca od 3 do 10 miesięcy
 • W przypadku szkolenia w zakresie klasy II kandydat musi posiadać uprawnienia klasy III plus minimum roczny staż zawodowy
 • W przypadku szkolenia w zakresie klasy I nieodzowne jest posiadanie uprawnień II klasy plus 2-letniego stażu zawodowego.

Egzamin państwowy

Po zakończeniu szkolenia kursant przystępuje do egzaminu państwowego składającego się z części praktycznej i teoretycznej. Pozytywny wynik jest równoznaczny z uzyskaniem uprawnień nadawanych przez Zakład Kształcenia Kadr Instytucji Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz z otrzymaniem książeczki operatora z wpisem dotyczącym rodzaju uzyskanych uprawnień.

Kto nadaje się na operatora sprzętu budowlanego? Operator koparki

Od operatora maszyn budowlanych oczekuje się odpowiedzialności, co należy rozumieć jako wiedzę oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie oraz na swoim stanowisku pracy. Ważna jest również umiejętność koncentracji i trafnej oceny sytuacji warunków i miejsca oraz pracy w zespole.

Warto przy tej sposobności przypomnieć o tym, iż istnieją przeciwwskazania do pracy w omawianej profesji. Są to:

 • Zaburzenia świadomości
 • Zaburzenia równowagi
 • Wady wzroku, których nie da się skorygować okularami
 • Daltonizm
 • Wady słuchu
 • Choroby kręgosłupa
 • Choroby układu krążenia
 • Choroby układu oddechowego.

Zarobki operatorów sprzętu budowlanego

Czas przejść do najważniejszej kwestii, czyli wysokości wynagrodzenia operatorów sprzętu budowlanego. Warto zacząć od tego, że zarobki na tym stanowisku zależą od kilku czynników. Należą do nich w pierwszej kolejności uwarunkowania regionalne – w największych miastach wynagrodzenia są najwyższe. Na wysokość pensji będzie też miało wpływ doświadczenie operatora i klasa jego uprawnień – czy będzie mógł obsługiwać tylko określone maszyny czy też jego uprawnienia będą bardziej uniwersalne. Jak nietrudno się domyślić, im szersze uprawnienie, tym na wyższe zarobki można liczyć.

W praktyce, średnie zarobki na stanowisku operatora sprzętu budowlanego w Polsce w 2021 roku wyniosły 5100 złotych brutto miesięcznie. Jak jednak deklarują pracodawcy, operatorzy otrzymują również premie i świadczenia pozapłacowe – takie jak bony towarowe i żywieniowe, ubezpieczenie na życie czy telefon służbowy wykorzystywany do celów prywatnych. Ponadto, zarobki zwiększają się, gdy praca operatora wymaga wyjazdów na inne budowy.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments