Nie zapomnij o ulgach w rozliczeniu PIT w 2022

Udostępnij

Od 15 lutego 2022 roku można rozliczyć PIT za 2021 rok. Każdy z nas – pracujący na etacie lub na podstawie umów cywilnoprawnych, jest zobowiązany do złożenia tego zeznania rocznego z tytułu podatku dochodowego. W tym roku mamy na to czas do 2 maja, co oznacza, że z całą pewnością wielu z nas nie podjęło się jeszcze tego obowiązku. Gdy już jednak usiądziemy do rozliczania deklaracji podatkowej, nie można zapominać, że ustawa przewiduje szereg ulg i odliczeń, z których wielu z nas może skorzystać.

Na jakie ulgi w rozliczeniu PIT możemy liczyć w tym roku? Przekonamy się poniżej. Zacznijmy od:

Kwota wolna od podatku ulga na start

W 2021 roku kwota wolna od podatku wciąż wynosiła 8 tysięcy złotych. Jeśli nasz dochód za miniony rok nie przekroczył tej kwoty, nie odprowadzamy ani grosza podatku. Co ważne, kwota wolna obowiązuje jednak wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej.

Warto również pamiętać, iż nawet jeśli ta wartość nie została przekroczona, wciąż mamy obowiązek złożenia zeznania podatkowego.

Ulga dla młodych

Podatnicy przed ukończeniem 26 roku życia, którzy otrzymali:

 • Przychody ze stosunku pracy, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11
 • Przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, wykazywane przez płatnika w informacji PIT-11.

Mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku, o ile łączna wysokość ich rocznych przychodów nie przekracza 85 528 złotych. Nadwyżka ponad tę kwotę już podlega jednak opodatkowaniu.

Ulga prorodzinna

Ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia (lub do 26 lat, jeśli nadal się uczy), w stosunku do którego w ciągu roku podatnik:

 • Wykonywał władzę rodzicielską
 • Pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało
 • Sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Wysokość ulgi Oszczędzanie na przyszłość dziecka

Ulga przysługuje na każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał czynności o których mowa powyżej, i jest zależna od ilości małoletnich dzieci. W przypadku jednego miesięczna wartość ulgi wynosi 92,67 PLN, pod warunkiem, że:

 • Dochody podatnika pozostającego przez cały rok w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekraczają 112 tysięcy złotych w całym roku
 • Dochody podatnika niepozostającego w związku małżeńskim nie przekraczają w roku kwoty 56 tysięcy złotych, z wyjątkiem osób samotnie wychowujących dziecko, dla których ten limit także wynosi 112 tysięcy PLN.

W przypadku dwóch małoletnich dzieci wartość ulgi wynosi 92,67 PLN miesięcznie na każde z nich. Natomiast w przypadku większej ilości dzieci:

 • 92,67 PLN miesięcznie na pierwsze i drugie
 • 166,67 PLN miesięcznie na trzecie
 • 225 PLN na czwarte i każde kolejne.

Ulga rehabilitacyjna

Na jakie wydatki przysługuje ulga?

Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne można odliczyć od podatku. Za wyżej wymienione uważa się wydatki poniesione na:

 • Adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
 • Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego
 • Zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
 • Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym
 • Odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne
 • Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 złotych
 • Utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 złotych
 • Opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa
 • Opłacenie tłumacza języka migowego
 • Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia
 • Leki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 złotych, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo
 • Odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
 • Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 złotych
 • Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub rehabilitacji leczniczej.

Warto podkreślić, iż wydatki, o których mowa powyżej, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane ze środków:

 • Zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • Zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Komu jeszcze przysługuje ulga? Rozwiązania dla niepełnosprawnych, na które można uzyskać dofinansowanie

Należy pamiętać, iż ulga rehabilitacyjna przysługuje również podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, takie jak:

 • Współmałżonek
 • Dzieci własne i przysposobione
 • Dzieci obce przyjęte na wychowanie
 • Pasierbowie
 • Rodzice
 • Rodzice współmałżonka
 • Rodzeństwo
 • Ojczym lub macocha
 • Zięciowie i synowe.

Ulga przysługuje, jeżeli roczne dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 14 000 złotych.

Ulga na Internet

Odliczeniu od podatku podlegają również wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania Internetu, w wysokości nieprzekraczającej 760 złotych w danym roku, niezależnie od miejsca, w którym podatnik korzysta z sieci, jak i formy dostępu.

Co bardzo ważne, ulga ta przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach, jeżeli w okresie je poprzedzającym podatnik nie korzystał z tego odliczenia. Po wykorzystaniu tej puli, ulga nie będzie więcej przysługiwała. Może ona zostać odliczona przez podatników rozliczających się na PIT-37 lub PIT-36. Wykazuje się ją w załączniku PIT/O.

Ulga z tytułu oszczędzania na IKZE

Podatnik ma także prawo do odliczenia wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonanych przez podatnika w danym roku, do wysokości określonej w przepisach. Aktualnie wynosi ona 6 310,80 PLN. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym PIT-37, PIT-36 oraz PIT-36L poprzez wypełnienie załącznika PIT/O.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga polega na odliczeniu od przychodów wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Przysługuje ona podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego i dokonał w nim takich działań, jak:

 • Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych
 • Ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków
 • Wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych
 • Całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Z ulgi nie można skorzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Co ważne, obowiązuje ona każdego podatnika osobno, czyli małżonkowie mogą skorzystać z ulgi do 106 tysięcy złotych.

Termin realizacji przedsięwzięcia Pieniądze leżące na panelu fotowoltaicznym

Jeśli podatnik nie zrealizuje swojego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzyletnim od końca roku rozpoczęcia remontu, będzie on zobowiązany do zwrotu ulgi, co oznacza doliczenie kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu do dochodu za rok, w którym upłynął termin.

Ulga abolicyjna

Ulga abolicyjna dotyczy osób, które uzyskują przychód w kraju objętym niekorzystną umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. Polega ona na zwolnieniu podatnika z obowiązku uregulowania różnicy między podatkiem należnym za granicą i w Polsce.

W przeszłości kwota ulgi abolicyjnej nie była limitowana. Natomiast od przychodów za 2021 rok jej wysokość została ograniczona zaledwie do kwoty zmniejszającej podatek, czyli 1360 złotych. W praktyce nalicza się ulgę od zarobków wynoszących maksymalnie zaledwie 8 tysięcy PLN, a wszystko powyżej nie jest już objęte ulgą. Co ważne, limitu nie stosuje się do osób pracujących lub wykonujących usługi poza terytorium lądowym państw – czyli stewardess, rybaków, pilotów czy marynarzy wspomniana maksymalna kwota nie obowiązuje.

Odliczenie darowizny

Część darowizn może zostać odliczona w zeznaniu rocznym. Mowa tu o darowiznach na:

 • Działalność pożytku publicznego
 • Cele kultu religijnego
 • Krwiodawstwo (ulga za przekazanie krwi)
 • Cele charytatywno-opiekuńcze kościoła lub kościelnych osób prawnych
 • Cele kształcenia zawodowego
 • Rzecz organów prowadzących placówki oświatowe – w postaci laptopów lub tabletów
 • Walkę z pandemią COVID-19, spośród których wyróżniamy darowizny pieniężne, darowizny sprzętu komputerowego.

Co ważne odliczenia można dokonać w wysokości dokonanej darowizny, lecz nie więcej niż 6% dochodu. Wyjątkiem są darowizny na walkę z pandemią COVID-19 oraz darowizny laptopów i tabletów na rzecz organów prowadzących placówki oświatowe – tutaj możliwe jest odliczenie do 100% dochodu podatnika.

Ulga za dojazd do pracy Solaris autobus

Ulga za dojazd do pracy to ciekawe rozwiązanie dla osób pracujących w oparciu o umowę o pracę, pozwalające wliczyć dodatkowe koszty dojazdu do kosztu uzyskania przychodu. W przypadku wielu pracowników koszt uzyskania przychodu w tym przypadku wynosi 250 złotych miesięcznie, co ma zrekompensować opłaty za paliwo.

Jeżeli jednak podatnik dojeżdża do pracy z innej miejscowości komunikacją publiczną, ma on prawo odliczenia co miesiąc kosztów w wysokości 300 złotych miesięcznie. Do środków komunikacji ustawodawca zaliczył autobusy, pociągi, komunikację miejską oraz promy.

Strata podatkowa

W przypadku, gdy koszty uzyskania przychodu przekraczają w danym roku sumę przychodów, podatnik wykazuje w deklaracji podatkowej stratę podatkową. Kwota ta nie przepada, lecz staje się podstawą odliczenia w latach kolejnych. Jest ona w latach kolejnych rozliczana w ramach źródła przychodu, z którego powstała.

Jeżeli podatnik w deklaracji rocznej wykaże stratę podatkową, jej rozliczenie może nastąpić przez pięć kolejnych lat. Jeśli po tym czasie podatnik nadal nie rozliczy straty, część której nie ujął dotychczas nie będzie już w przyszłości mogła zostać odliczona w zeznaniu za lata następne. W każdym z pięciu lat podatnik może rozliczyć wyłącznie do 50% wykazanej wcześniej straty. Oznacza to, że podatnik stratę będzie rozliczał najkrócej przez dwa lata, a najdłużej przez lat 5 po roku jej wykazania. Jeśli w jednym z lat odliczono mniej niż 50% straty, to w latach następnych limit nie zmienia się – oznacza to, że w kolejnych latach nadal można odliczyć nie więcej niż 50% kwoty wykazanej wcześniej straty.

Strata rozliczana jest wyłącznie w ramach źródła przychodów. Oznacza to, że jeśli podatnik posiada kilka alternatywnych dróg zarobkowania, i z jednego z nich uzyska dochód, a z drugiego stratę, to kwot tych nie może łączyć ze sobą. Dodajmy, że na takiej samej zasadzie w roku podatkowym podatnik rozlicza poniesione koszty uzyskania – tylko w ramach źródła przychodów.

Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.

Najnowsze

Zobacz również