Laptopy dla czwartoklasistów za darmo – to już pewne

85
Dziecko ogląda reklamy na laptopie

Począwszy od roku szkolnego 2023/24, co roku kolejne roczniki uczniów czwartych klas szkół podstawowych publicznych i niepublicznych otrzymają bezpłatnie laptopy. W 2023 roku przekazanie laptopów ma nastąpić najpóźniej do 31 grudnia.

Ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, której celem jest wyposażenie czwartoklasistów w laptopy, została wczoraj opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Do 31 grudnia uczniowie IV klas otrzymają laptopy Uczeń korzysta z laptopa

Zgodnie z ustawą o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, co roku – począwszy od roku szkolnego 2023/2024 – kolejne roczniki uczniów czwartych klas szkół podstawowych publicznych i niepublicznych otrzymają bezpłatnie laptopy.

Dotyczy to także uczniów publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne, uczących się w klasach odpowiadających czwartej klasie szkoły podstawowej.

Zakupu laptopów będzie dokonywał centralnie co roku urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji (Ministra Cyfryzacji), na podstawie przekazanej przez ministra do spraw oświaty i wychowania (Ministra Edukacji i Nauki) liczby uczniów czwartych klas w danym roczniku.

Następnie laptopy trafią do organów prowadzących szkoły i tam do 30 września zostaną przekazane rodzicom uczniów czwartych klas szkół podstawowych. W tym roku przekazanie laptopów ma nastąpić najpóźniej do 31 grudnia.

Rodzice muszą zawrzeć umowę ze szkołą

Laptop przekazany uczniowi będzie stanowił własność jego rodziców. Przekazanie będzie następować na podstawie umowy zawartej przez organ prowadzący szkołę lub placówkę z rodzicem ucznia. Umowa będzie musiała być zawarta na piśmie lub elektronicznie. Przekazanie laptopa ma być dodatkowo protokołowane.

Laptopy otrzymane w ramach ustawy nie będą mogły być zbyte przez pięć lat. W razie zmiany klasy, szkoły lub placówki przez ucznia laptop mu przekazany nie będzie podlegał zwrotowi do organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

Laptopy przekazane uczniom nie będą podlegały egzekucji komorniczej, nie będą także podlegały opodatkowaniu. Warto dodać, że laptopy będą musiały spełniać wymagania techniczne przewidziane w odrębnym rozporządzeniu.

Bon na zakup laptopa dla nauczycieli

W ustawie zapisano również, że nauczyciele otrzymają bon o wartości 2500 złotych z przeznaczeniem na zakup laptopa.

Chodzi tutaj o nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych pozostających 30 września 2023 roku w stosunku pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Nauczyciel korzysta z laptopa

Minister właściwy do spraw informatyzacji (Minister Cyfryzacji) ma określić w drodze rozporządzenia grupy nauczycieli z publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uprawnionych do otrzymania wsparcia i ich kolejność, mając na uwadze typ szkoły i wykładany przez nauczyciela przedmiot, a także sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych.

Co bardzo istotne, laptop nabywany przez nauczyciela za pomocą bonu powinien być wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży. Zakup za kwotę niższą niż wysokość otrzymanego bonu nie będzie uprawniała do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty bonu przez nauczyciela.

W przypadku zakupu laptopa, którego cena przewyższa wysokość przyznanego bonu, nauczyciel pokryje różnicę ze środków własnych. Co bardzo ważne, laptopów zakupionych w ramach bonu nie będzie można zbyć przez pięć lat.

Laptopy kupione przez nauczycieli za pomocą bonu i bony nie będą podlegały egzekucji komorniczej, nie będą także podlegały opodatkowaniu.

Jak nauczyciel ma złożyć wniosek o bon na zakup laptopa?

W celu otrzymania bonu przez nauczyciela organ prowadzący szkołę lub placówkę złoży wniosek w specjalnym systemie teleinformatycznym. Wniosek ma zawierać dane identyfikujące nauczyciela: Nauczycielka korzysta z laptopa

  • Imię i nazwisko
  • Numer PESEL
  • Numer telefonu komórkowego
  • Adres poczty elektronicznej

Dane dotyczące szkoły lub placówki, w imieniu której wnioskuje organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz dane tego organu.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments