Kto może jeździć za darmo komunikacją miejską?

12734
darmowy transport publiczny

W związku z galopującą inflacją, kryzysem energetycznym oraz wysokimi cenami paliw, w ostatnich miesiącach w wielu polskich miastach podrożały bilety komunikacji miejskiej. Mowa tutaj nawet o tak dużych aglomeracjach jak Łódź, Gdańsk czy Lublin.

Niektórzy mieszkańcy jednak nie muszą się tym przejmować, gdyż jeżdżą komunikacją miejską całkowicie za darmo. Komu zatem przysługuje prawo do darmowych przejazdów? Czy w każdym mieście obowiązują takie same zasady? Przekonamy się poniżej:

Komu przysługują bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w polskich miastach? Solaris autobus

Do darmowych przejazdów komunikacją miejską w największych polskich miastach uprawnione są z reguły takie osoby jak:

 • Posłowie i senatorowie RP
 • Inwalidzi wojenni lub wojskowi oraz ich przewodnicy
 • Osoby represjonowane
 • Osoby, które ukończyły 70 lat
 • Dzieci, które nie ukończyły 4. roku życia
 • Dzieci z niepełnosprawnościami
 • Wychowankowie rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • Osoby z orzeczonym co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku
 • Honorowi dawcy krwi, którzy oddali bezpłatnie: 18 litrów krwi pełnej w przypadku mężczyzn lub 15 litrów krwi pełnej w przypadku kobiet
 • Dzieci z rodzin wielodzietnych (w których jest czworo i więcej dzieci)
 • Osoby upoważnione na podstawie imiennego identyfikatora do kontroli biletów w środkach lokalnego transportu zbiorowego podczas wykonywania czynności służbowych

Kto może jeździć za darmo komunikacją miejską w Warszawie? darmowy transport publiczny

Pomijając wyżej wymienione grupy, w każdym z miast obowiązują odmienne regulacje. W praktyce, w Warszawie bezpłatne przejazdy komunikacją miejską przysługują również takim osobom jak:

 • Dzieci i młodzież ze stwierdzoną niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 26. roku życia
 • Opiekun dzieci i młodzieży ze stwierdzoną niepełnosprawnością (nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia), który podróżuje z uprawnionym lub podróżuje po uprawnionego albo po odwiezieniu uprawnionego – lecz wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej
 • Opiekun osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, który podróżuje z uprawnionym lub podróżuje po uprawnionego albo po odwiezieniu uprawnionego – lecz wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej
 • Przewodnik osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku, który podróżuje z uprawnionym lub podróżuje po uprawnionego albo po odwiezieniu uprawnionego – lecz wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej
 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby posiadające I lub II grupę inwalidzką
 • Opiekun osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby posiadającej I lub II grupę inwalidzką, który podróżuje z uprawnionym lub podróżuje po uprawnionego albo po odwiezieniu uprawnionego – lecz wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej
 • Osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, które ukończyły 26. rok życia
 • Honorowi Obywatele Miasta Stołecznego Warszawy
 • Zasłużeni dawcy przeszczepu
 • Dzieci od urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat albo rozpoczynają odroczoną naukę w szkole podstawowej
 • Dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, dzieci własne osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, stale zamieszkujące na terenie m. st. Warszawy, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21. rok życia
 • Wychowankowie warszawskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, na stałe zamieszkujący na terenie m. st. Warszawy, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21. rok życia
 • Uczniowie szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej działających na terenie m.st. Warszawy
 • Emeryci i renciści, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni w Zarządzie Transportu Miejskiego, w Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o.o., w Tramwajach Warszawskich Sp. z o.o., w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. oraz Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o.
 • Osoby korzystające z pomocy warszawskich ośrodków pomocy społecznej, stale zamieszkujące lub przebywające na terenie m.st. Warszawy, które podpisały kontrakty socjalne lub indywidualne programy wychodzenia z bezdomności
 • Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy
 • Funkcjonariusze Policji podczas wykonywania obowiązków służbowych
 • Umundurowani żołnierze Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania obowiązków służbowych
 • Umundurowani funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z o.o.
 • Osoby upoważnione na podstawie imiennego identyfikatora do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN) w m.st. Warszawie podczas wykonywania czynności służbowych na obszarze SPPN
 • Pracownicy i osoby działające na zlecenie organizatora i operatorów publicznego transportu zbiorowego w trakcie czynności służbowych
 • Wdowy i wdowcy po pracownikach zatrudnionych w Zarządzie Transportu Miejskiego lub u operatorów publicznego transportu zbiorowego działających na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego, zmarłych w wyniku wypadku przy pracy
 • Osoby urodzone w środkach lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie organizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego

Kto może jeździć za darmo komunikacją miejską w Krakowie? Kierowca autobusu - grafika

W Krakowie natomiast bezpłatne przejazdy komunikacją miejską przysługują dodatkowo takim osobom jak:

 • Dzieci od urodzenia do dnia 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia
 • Uczniowie szkół podstawowych prowadzonych na obszarze Krakowa oraz gmin, które zawarły z GMK stosowne porozumienie (tylko od 1 września do 30 czerwca)
 • Dzieci z rodzin, w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci
 • Wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, wraz z osobami prowadzącymi ich dziećmi
 • Opiekun dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, który podróżuje z uprawnionym lub podróżuje po uprawnionego albo po odwiezieniu uprawnionego – lecz wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej
 • Opiekun osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, który podróżuje z uprawnionym lub podróżuje po uprawnionego albo po odwiezieniu uprawnionego – lecz wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej
 • Osoby z co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub II grupą inwalidzką z powodu schorzeń narządu ruchu kończyn dolnych
 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby posiadające I lub II grupę inwalidzką
 • Opiekun osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub osoby posiadającej I lub II grupę inwalidzką, który podróżuje z uprawnionym lub podróżuje po uprawnionego albo po odwiezieniu uprawnionego – lecz wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej

Kto może jeździć za darmo komunikacją miejską w Łodzi? Pasażerowie autobusu

Z kolei w Łodzi bezpłatne przejazdy komunikacją miejską przysługują dodatkowo takim osobom jak:

 • Radni Rady Miejskiej w Łodzi
 • Pracownicy firm przewozowych obsługujących linie komunikacyjne lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, funkcjonujące w oparciu o umowy i porozumienia międzygminne, w których Miasto Łódź występuje w charakterze strony
 • Emeryci i renciści Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Łódź Sp. z o.o. oraz emeryci i renciści byłego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni nieprzerwanie przez okres minimum 5 lat
 • Podróżujący w umundurowaniu funkcjonariusze Straży Miejskiej w Łodzi
 • Podróżujący w umundurowaniu żołnierze wojskowych organów porządkowych
 • Podróżujący w umundurowaniu funkcjonariusze Policji
 • Opiekun osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, który podróżuje z uprawnionym lub podróżuje po uprawnionego albo po odwiezieniu uprawnionego – lecz wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej
 • Opiekun dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, który podróżuje z uprawnionym lub podróżuje po uprawnionego albo po odwiezieniu uprawnionego – lecz wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej
 • Radni Miejskiej Rady Seniorów
 • Osoby posiadające tytuł Dawca Przeszczepu lub Zasłużony Dawca Przeszczepu.

Kto może jeździć za darmo komunikacją miejską we Wrocławiu?

We Wrocławiu natomiast bezpłatne przejazdy komunikacją miejską przysługują dodatkowo takim osobom jak:

 • Ucząca się młodzież niepełnosprawna do ukończenia 25. roku życia
 • Uczniowie posiadający orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, uczący się w szkołach i placówkach na terenie Wrocławia, określonych w ustawie o systemie oświaty oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia
 • Dzieci do zakończenia roku kalendarzowego, w którym ukończyły 7 rok życia
 • Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – do ukończenia 21. roku życia
 • Osoby, które ukończyły 65 lat
 • Osoby głuche i głuchonieme z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • Opiekun osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, który podróżuje z uprawnionym lub podróżuje po uprawnionego albo po odwiezieniu uprawnionego – lecz wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej
 • Opiekun dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, który podróżuje z uprawnionym lub podróżuje po uprawnionego albo po odwiezieniu uprawnionego – lecz wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej
 • Przewodnik osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku, który podróżuje z uprawnionym lub podróżuje po uprawnionego albo po odwiezieniu uprawnionego – lecz wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej
 • Dzieci i młodzież z Rodzin Wielodzietnych, które przystąpiły do programu „Pomoc dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej”
 • Umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta sztabowego
 • Umundurowani żołnierze żandarmerii wojskowej do stopnia starszego sierżanta sztabowego włącznie
 • Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej we Wrocławiu
 • Żołnierze w służbie zasadniczej
 • Funkcjonariusze Straży Granicznej podczas wypełniania obowiązków służbowych
 • Dawcy Przeszczepu
 • Byli pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. i byli pracownicy Dolnośląskich Linii Autobusowych Sp. z o.o., którzy przeszli na emeryturę lub rentę przed dniem 1 maja 2012 roku
  Weterani i weterani poszkodowani Wrocław

We Wrocławiu uczniowie i seniorzy po 65. roku życia nie płacą za bilety

Jak zatem widzimy, Wrocław jako jedyny z czterech największych polskich miast może poszczycić się bezpłatną komunikacją miejską dla uczniów aż do ukończenia 21. roku życia i seniorów, którzy ukończyli 65. rok życia.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments