Komunikat Zarządu Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z dnia 28 marca 2023 r.

Udostępnij

Prosper Capital Dom MaklerskiW poniedziałek 27 marca w godzinach wieczornych, Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (dalej: „PCDM” lub „Dom Maklerski”) doręczono decyzję administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 marca 2023 r. w przedmiocie nałożenia na PCDM sankcji administracyjnych przewidzianych w art. 167 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z treścią decyzji, Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła m. in.

  1. ograniczyć zezwolenie PCDM na prowadzenie działalności maklerskiej poprzez cofnięcie zezwolenia PCDM na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, oraz oferowania instrumentów finansowych;
  2. nałożyć na PCDM karę pieniężną w wysokości 1,2 mln zł;
  3. wyznaczyć termin na zakończenie prowadzenia przez PCDM działalności maklerskiej, we wskazanym wyżej zakresie, na 1 miesiąc od dnia doręczenia przedmiotowej decyzji;
  4. nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie wskazanym w pkt 1 i 3 powyżej.

Podstawą wydania decyzji były przypisywane PCDM naruszenia przepisów prawa regulujących prowadzenie działalności maklerskiej w obszarze zarządzania produktowego oraz komunikacji w stosunku do klientów.

Jest to decyzja nieostateczna, a więc taka, od której PCDM przysługują określone przepisami prawa środki prawne, w tym m. in. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Sposób oraz okoliczności wydania decyzji administracyjnej są sporym zaskoczeniem dla PCDM, zwłaszcza że dotychczasowy przebieg prowadzonego postępowania nie wskazywał na możliwość wydania rozstrzygnięcia o takiej treści, w tak krótkim czasie. Biorąc pod uwagę treść innych rozstrzygnięć w podobnych tego typu sprawach, sposób procedowania Komisji Nadzoru Finansowego uważamy za zupełnie niespójny z dotychczasową jej praktyką, a przede wszystkim rażąco nieprawidłowy i nieadekwatny do przypisywanych Domowi Maklerskiemu naruszeń prawa. Zwłaszcza, że ustalone przez Komisję Nadzoru Finansowego naruszenia mają charakter historyczny, a PCDM wdrożył dawno wszelkie niezbędne działania naprawcze, w ślad zresztą za oczekiwaniami nadzorczymi, komunikując je na bieżąco organowi nadzoru. W tej sytuacji trudno zrozumieć okoliczności wydania decyzji, w tym zwłaszcza przydanie rygoru natychmiastowej wykonalności części z rozstrzygnięć objętych decyzją.

PCDM fundamentalnie nie zgadza się z treścią wydanej decyzji administracyjnej. Nic nie uzasadniało w naszej ocenie takiego rozstrzygnięcia, o takiej treści i w takim czasie. Nie zgadzamy się z treścią uzasadnienia decyzji, która w naszej ocenie, popartej konsultacjami z naszymi doradcami prawnymi, dotknięta jest rażącymi wadliwościami, w tym zwłaszcza naruszeniami przepisów procedury.

W tej sytuacji, PCDM zamierza skorzystać ze wszelkich przysługujących mu środków prawnych, jakie okażą się adekwatne w obecnej sytuacji Domu Maklerskiego, w ścisłej konsultacji z jego doradcami prawnymi. Podjęto już stosowne działania mające na celu zabezpieczenie ciągłości działania Domu Maklerskiego, w tym zwłaszcza w zakresie linii biznesowych niezwiązanych z oferowaniem instrumentów finansowych.

Działamy w pełnym przekonaniu co do zasadności naszego stanowiska oraz wierząc w szanse na zakwestionowanie całkowicie nieuprawnionej i wadliwej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.

Zarząd Domu Maklerskiego

Najnowsze

Zobacz również