KE przyjęła pakiet ustawodawczy na rzecz unii rynków kapitałowych

877

Komisja Europejska przyjęła pakiet środków mających na celu poprawę zdolności przedsiębiorstw do pozyskiwania kapitału w całej UE, w tym m.in. wniosek ustawodawczy dotyczący ustanowienia europejskiego pojedynczego punktu dostępu oraz zmian w rozporządzenia ws. europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych, dyrektywie dot. zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz przeglądu rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych, poinformowała.

„Przedstawione dziś wnioski zapewnią inwestorom lepszy dostęp do danych dotyczących przedsiębiorstw i transakcji. Zawarte we wnioskach środki będą również zachęcać do inwestycji długoterminowych, ułatwią sprzedaż funduszy inwestycyjnych za granicą oraz zwiększą bezpieczeństwo takich transakcji. […] Przedstawione dziś wnioski pozwolą zacieśnić powiązania między przedsiębiorstwami z UE a inwestorami, ułatwiając w ten sposób przedsiębiorstwom dostęp do finansowania, zwiększając możliwości inwestycyjne dla inwestorów detalicznych i pogłębiając integrację unijnych rynków kapitałowych” – czytamy w komunikacie.

Przyjęte dziś wnioski ustawodawcze dotyczą:

– Europejskiego pojedynczego punktu dostępu (ESAP): udostępnianie inwestorom danych

KE chce, by ESAP umożliwił pojedynczy punkt dostępu do publicznych informacji finansowych i informacji na temat zrównoważonego charakteru unijnych przedsiębiorstw i unijnych produktów inwestycyjnych. Sprawiłoby to – zdaniem Komisji – że przedsiębiorstwa byłyby bardziej widoczne wśród inwestorów, zwiększając wachlarz dostępnych źródeł finansowania. Jest to szczególnie istotne dla małych przedsiębiorstw działających na małych rynkach kapitałowych, ponieważ mogłyby być bardziej widoczne zarówno dla UE, jak i dla inwestorów międzynarodowych. W ESAP, który stanowiłby wspólną europejską przestrzeń danych znalazłyby się również publikowane przez przedsiębiorstwa informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

– Przeglądu rozporządzenia w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (EDFI): zachęcanie, w tym inwestorów detalicznych, do inwestycji długoterminowych

Komisja chce zwiększenia atrakcyjności EDFI dla inwestorów oraz wzmocnić rolę tych funduszy jako dodatkowego źródła finansowania dla przedsiębiorstw z UE. Zmienione przepisy ułatwiłyby również inwestorom indywidualnym inwestowanie w EDFI, w szczególności dzięki zniesieniu minimalnego progu inwestycji wynoszącego 10 tys. euro, przy jednoczesnym zapewnieniu silnej ochrony inwestorów. EDFI miałyby służyć ukierunkowywaniu inwestycji długoterminowych, mogłyby ułatwić finansowanie transformacji ekologicznej i cyfrowej.

– Przegląd dyrektywy dotyczącej zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnym

Wniosek ustawodawczy w zakresie dyrektywy dotyczącej zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnym

Miałby doprowadzić do zwiększenia skuteczności i integracji rynku alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Wniosek ten zakłada harmonizację przepisów dotyczących funduszy, które udzielają pożyczek przedsiębiorstwom. Ujednolicenie przepisów ułatwiłoby kredytowanie gospodarki realnej, a jednocześnie zapewni lepszą ochronę inwestorów i stabilność finansową. W ramach przeglądu dyrektywy doprecyzowane miałyby zostać również zasady dotyczące przekazywania uprawnień. Przepisy UE dotyczące przekazywania uprawnień umożliwiają zarządzającym funduszami pozyskiwanie wiedzy fachowej z państw trzecich. Zaproponowana dziś zmieniona dyrektywa ma zapewnić odpowiedni obieg informacji i koordynację między unijnymi organami nadzoru, zwiększenie ochrony inwestorów i stabilność finansową

– Przegląd rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych: zwiększenie przejrzystości poprzez wprowadzenie „europejskiego systemu publikacji informacji skonsolidowanych” ułatwiającego wszystkim inwestorom dostęp do danych dotyczących transakcji

Z kolei wniosek w sprawie dostosowania unijnych przepisów dotyczących transakcji ma doprowadzić do zapewnia większej przejrzystość na rynkach kapitałowych. Propozycja Komisji zakłada wprowadzenie „europejskiego systemu publikacji informacji skonsolidowanych”, który zapewniłby inwestorom dostęp do danych dotyczących transakcji w czasie zbliżonym do rzeczywistego w odniesieniu do akcji, obligacji i instrumentów pochodnych we wszystkich systemach obrotu w UE. Obecnie dostęp ten jest mocno ograniczony do niewielkiej liczby inwestorów profesjonalnych. Zmienione przepisy pozwoliłyby również na wyrównanie warunków działania giełd i banków inwestycyjnych. Ponadto promowałyby międzynarodową konkurencyjność unijnych systemów obrotu dzięki wyeliminowaniu zasady otwartego dostępu.

Poza działaniami zapowiedzianymi w planie działania na rzecz unii rynków kapitałowych z 2020 r., w 2022 r. Komisja podejmie dalsze działania w tym zakresie, a jej plany obejmują: wniosek w sprawie dopuszczania do obrotu giełdowego, ramy dotyczące otwartych finansów, inicjatywę dotyczącą niewypłacalności przedsiębiorstw oraz ramy dotyczące wiedzy finansowej.

Wszystkie elementy pakietu ustawodawczego będą teraz przedmiotem obrad w Parlamencie Europejskim i Radzie.

Celem unii rynków kapitałowych jest stworzenie jednolitego rynku kapitałowego w całej UE, a tym samym zapewnienie przepływu inwestycji i oszczędności we wszystkich państwach członkowskich, z korzyścią dla obywateli, inwestorów i przedsiębiorstw, niezależnie od tego, gdzie w Unii Europejskiej mają siedzibę. Jest to tym pilniejsze w świetle kryzysu związanego z COVID-19 i środków finansowych niezbędnych do wsparcia ożywienia gospodarczego, zrównoważonego rozwoju oraz dwojakiej transformacji – ekologicznej i cyfrowej.

Przyjęte dziś wnioski ustawodawcze stanowią krok w realizacji planu działania Komisji na rzecz unii rynków kapitałowych z 2020 r. Rozwiązują one problemy zidentyfikowane w szerokim zakresie usług rynku kapitałowego i pomagają w osiągnięciu podstawowych celów unii rynków kapitałowych.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments