Jak poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa? – 10 metod

1158

Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez Keralla Research na zlecenie BIG InfoMonitor, nawet 53% polskich przedsiębiorców zmaga się z zatorami płatniczymi prowadzącymi do zachwiania płynności finansowej. Główną przyczyną są nierzetelni kontrahenci, którzy nieterminowo regulują swoje zobowiązania wobec firm. Kłopoty z zarządzaniem płynnością finansową w przedsiębiorstwie mogą pojawiać się również na skutek wystawiania faktur z odroczonym terminem płatności przy jednoczesnym nieumiejętnym zarządzaniu przedsiębiorstwem i jego finansami. Jednym ze sposobów uniknięcia zatorów płatniczych jest więc odpowiednia weryfikacja kontrahenta.

Każdy przedsiębiorca absolutnie powinien sobie jednak zdawać sprawę, że zarządzanie biznesem nie powinno koncentrować się wyłącznie na zyskach. Istotną rolę odgrywa również płynność finansowa, której zachwianie może mieć bardzo dotkliwe konsekwencje. W jaki sposób można poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa? 10 zróżnicowanych i użytecznych metod, których celem jest taki efekt, zostaną przedstawione w dalszej części tekstu. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia czym w ogóle jest płynność finansowa:

Płynność finansowa – co to jest?

Płynność finansową możemy zdefiniować jako różnicę między wpływami a wydatkami w przedsiębiorstwie. Różnica ta pozwala na terminowe regulowanie swoich zobowiązań, takich jak wypłaty dla pracowników, faktury od dostawców, raty zaciągniętych kredytów, czy wpłaty do urzędu skarbowego i ZUS-u. Płynność finansowa dotyczy pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym, więc nie ma nic wspólnego ze środkami, które widnieją na wystawionych fakturach. Należności wpisane na fakturze są tylko obietnicą wypłaty środków, a te często ulegają odroczeniu od kilku do kilkunastu dni.

Można więc powiedzieć, że z punktu widzenia możliwości prowadzenia działalności, płynność finansowa jest w zasadzie ważniejsza niż zysk. Wykazywanie dochodów tylko „na papierze” zdecydowanie nie wystarcza. Gotówka jest dla przedsiębiorców jak tlen. Pomaga im oddychać, czyli realizować bieżące działania i finansować dalszy rozwój firmy. Może to wydawać się dość oczywiste do momentu, kiedy zaczyna jej brakować.

Czas więc już przedstawić 10 metod mających na celu poprawę płynności finansowej naszej firmy:

Sposoby na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa

Monitorowanie informacji o przychodach i kosztach

Po pierwsze i w zasadzie najważniejsze – bardzo ważnym elementem prowadzenia Klawisz klawiatury z napisem "oszczędzanie pieniędzy" działalności gospodarczej jest monitorowanie informacji o przychodach i kosztach. Może się wydawać to w pełni oczywiste, ale w rzeczywistości przedsiębiorcy o nim zapominają, ponieważ skupiają się jedynie na rozwoju biznesu, kontakcie z kontrahentami i bieżących sprawach związanych z pracownikami.

Właściwe dokumentowanie oraz przechowywanie przychodów i kosztów to jednak najistotniejszy krok, aby dobrze zarządzać finansami w przedsiębiorstwie. Jeśli pragniemy szybko zidentyfikować problemy z płynnością, należy stale obserwować swoje finanse. Ważnym punktem w prowadzeniu działalności gospodarczej jest stały dostęp przedsiębiorcy do informacji na temat kapitału, po to by mógł je regularnie analizować, biorąc pod uwagę nie tylko saldo na koniec miesiąca, lecz także przepływy w trakcie okresu rozliczeniowego. Pozwoli to ocenić skalę rentowności konkretnych projektów, przekalkulować zyski oraz przewidywać kolejne wyniki finansowe. Takie zarządzanie firmą będzie efektywne oraz ochroni finanse przed ewentualnym kryzysem.

Stosowanie przedpłaty

Jeśli chcemy mieć kontrolę nad płatnościami swoich kontrahentów oraz zadbać o płynność finansową firmy, powinniśmy zastosować przedpłatę. Jest to jeden z elementów zabezpieczenia funduszy i przedsiębiorstwa przed ewentualnym ryzykiem niewypłacalności kontrahenta. W tym przypadku takie ryzyko jest wyeliminowane do zera, co jest szczególnie ważne choćby w branży usługowej.

Warto już na etapie konstruowania umowy współpracy określić zasady związane z płatnościami i egzekwowaniem należności w razie braku wpłaty za fakturę. Dzięki temu przedsiębiorca uniknie nieporozumień, a ustalenie zasad na samym początku może wpłynąć pozytywnie na terminowe regulowanie zobowiązań.

Wielu właścicieli firm obawia się jednak reakcji odbiorców na zapis o stosowaniu przedpłaty. Boją się, że może on zaważyć na decyzji o odrzuceniu współpracy. Warto więc potraktować ją jako przedmiot negocjacji. Dla przykładu można ustąpić z niektórych kwestii, takich jak rezygnacja z wymogu przedpłaty w wysokości 100%, na rzecz zaliczki w wysokości 50%.

Wystawianie faktur w różnych terminach

Jeżeli współpracujemy z większą grupą kontrahentów, nie warto wszystkich faktur wystawiać jednego dnia. Dzięki temu na nasz rachunek bankowy należności będą wpływały – a przynajmniej powinny wpływać – regularnie, a my będziemy mogli w terminie regulować nasze zobowiązania.

Wprowadzenie płatności etapowych

Warto także wprowadzić system wystawiania faktury po każdym etapie wykonania usługi, jeśli ta składa się z kilku części niż czekać na zakończenie całego zadania. Po pierwsze, nasz kontrahent szybciej zapłaci kilka mniejszych kwot niż jedną większą. Po drugie, minimalizujemy w ten sposób ryzyko braku otrzymania całej zapłaty. W efekcie, dzięki temu zapewniamy sobie stały dopływ gotówki.

Weryfikacja kontrahentów i szacowanie ryzyka współpracy

Duże zlecenie lub duża transakcja to również duże ryzyko. To jak dwie strony monety – orzeł i reszka. Istnieje oczywiście możliwość zarobienia na realizacji dużego zlecenia równie dużej sumy, jednak zawsze trzeba pamiętać, że wiąże się to z pewnym poziomem ryzyka.

Jednym ze sposobów uniknięcia zatorów płatniczych jest więc odpowiednia weryfikacja kontrahenta. Dobrze przed rozpoczęciem współpracy sprawdzić swojego partnera biznesowego oraz jego sytuację finansową, by ustrzec się przed wieloma problemami, jakie mogą wyniknąć z nierzetelności kontrahenta. Mowa tu o takich niedogodnościach jak braki w płatnościach czy nastawienie na oszustwo przedsiębiorcy. Każdorazowy brak wpłaty może poważnie zaszkodzić płynności finansowej firmy. Z rzetelnym i sprawdzonym partnerem nie będzie takich problemów.

Jak wynika z niezależnych badań, aż 23% polskich mikro przedsiębiorców nie weryfikuje kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy. Tymczasem wystarczy kilka minut, aby dokonać weryfikacji i oszczędzić sobie wielu problemów w przyszłości. Wystarczy choćby poszukać w Internecie opinii o nim oraz prześwietlić jego sytuację finansową w Biurze Informacji Kredytowej czy sprawdzić jego wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kredyt obrotowy

Do jednej z najbardziej popularnych form umożliwiających poprawę płynności finansowej Kostki z napisem "kredyt" należy również kredyt obrotowy. Służy on do finansowania działalności bieżącej przedsiębiorstwa. Kredyt jest przyznawany zazwyczaj na okres 12 miesięcy, jednak banki przewidują także możliwość podpisania umowy do 36 miesięcy.

Wyróżniamy kredyty odnawialne i nieodnawialne. Drugi z nich może zostać udzielony jednorazowo lub w kilku transzach. Natomiast w pierwszym z nich przedsiębiorca ma możliwość odnowienia kredytu. Warunkiem koniecznym takiej sytuacji jest uregulowanie zobowiązania w całości przed końcem terminu spłaty. Niewątpliwą zaletą w tym wypadku jest fakt, iż kredyt taki może być wielokrotnie spłacany. Spłata wysokości zobowiązania umożliwia ponowne uruchomienie limitu.

Koszty kredytu zależne są od wielu czynników, do których należą:

  • Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa
  • Profil działalności przedsiębiorstwa
  • Czas prowadzenia działalności
  • Historia kredytowa

Na ich podstawie bank szacuje ryzyko udzielenia kredytu. Podstawowym kosztem kredytu dla przedsiębiorcy, są odsetki. Jednak w zależności od banku mogą być pobierane także inne opłaty, takie jak prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt, czy opłata za otwarcie rachunku firmowego.

Linia kredytowa

Interesującą alternatywę dla kredytu obrotowego stanowi linia kredytowa. To instrument finansowy stanowi wyznaczony limit kredytowy, do którego może zadłużyć się przedsiębiorca. Zadłużenie ma charakter odnawialny, a wysokość oraz termin zadłużenia są ustalane dobrowolnie.

Ponadto, w przeciwieństwie do kredytu obrotowego, przedsiębiorca ma wpływ na kształtowanie spłaty zobowiązania, gdyż wymagana jest zapłata jedynie minimalnej kwoty (odsetek). Istnieje także możliwość uniknięcia płacenia odsetek, jeśli zwrot zobowiązania nastąpi przed określonym końcem spłaty (zazwyczaj jest to miesięczny okres rozliczeniowy). Okres umowy linii kredytowej trwa zazwyczaj do 12 miesięcy, z możliwością automatycznego przedłużenia limitu na kolejny rok.

Wysokość opłat jest ustalana indywidualnie przez banki. Nie należy jednak brać pod uwagę wyłącznie oprocentowania (WIBOR 1M + marża), gdyż instytucje finansowe przewidują dodatkowe koszty posiadania linii kredytowej. Należą do nich opłaty i prowizje za przyznanie i odnowienie linii czy zmiana wysokości limitu na wniosek klienta. Banki mogą także wprowadzać dodatkowe prowizje od niewykorzystanej kwoty kredytu. Przy korzystaniu z linii kredytowej, należy pamiętać, by na bieżąco kontrolować kredyt, ponieważ nieuregulowane zobowiązania będą generować coraz wyższe odsetki.

Faktoring

Faktoring to nowoczesna i z reguły bardzo korzystna forma finansowania faktur, z której korzysta coraz więcej przedsiębiorstw. Istotą faktoringu jest nabycie przez faktora (firmę faktoringową) nieprzeterminowanych faktur z odroczonym terminem płatności, wystawianych przez faktoranta (przedsiębiorstwo). Dzięki temu, że przekażemy nieopłacone faktury do firmy faktoringowej, nie musimy czekać na swoje pieniądze 30, 60 lub jeszcze więcej dni. Otrzymamy je od faktora praktycznie od ręki. Płacimy za to oczywiście prowizję, ale mamy już gotówkę i możemy regulować własne zobowiązania.

W konsekwencji płynność finansowa przedsiębiorstwa jest bezproblemowo zachowana. Środki mają formę zaliczki na poczet wpłat dokonywanych przez kontrahentów. Mamy także gwarancję bezpieczeństwa, że w razie problemów z brakiem gotówki na bieżące działania, zawsze możemy sfinansować fakturę i szybko uzyskać dostęp do zamrożonych pieniędzy.

Leasing

Leasing to kolejna, zewnętrzna forma finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Klawisz z napisem "leasing" Skorzystanie z rozwiązania leasingowego pozwala nabyć nowy sprzęt, maszyny czy nawet pojazdy bez konieczności angażowania całej nadwyżki finansowej. Istotą leasingu jest przekazanie przez leasingodawcę przedmiotu umowy w użytkowanie leasingobiorcy. Przedsiębiorca dokonuje wpłaty czynszu inicjalnego (opłaty wstępnej), a następnie zobowiązany jest do opłacania miesięcznych rat – zgodnie z ustalonym harmonogramem. Na koniec umowy albo od razu staje się właścicielem użytkowanego przedmiotu (leasing finansowy), albo dokonuje jego wykupu (leasing operacyjny).

W efekcie korzystanie z leasingu powoduje, że w kasie naszej firmy pozostaje więcej pieniędzy, a dodatkowo każda miesięczna rata to koszt uzyskania przychodu, który obniża podstawę opodatkowania.

Leasing z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością. Największe zainteresowanie widoczne jest w obszarze pojazdów osobowych i dostawczych, pojazdów transportu ciężkiego, maszyn i urządzeń IT.

Pozyskanie inwestora

Ostatnią z możliwości poprawienia płynności finansowej, lecz nie zawsze możliwej i pożądanej przez właściciela firmy, jest dopływ środków od zewnętrznego inwestora. Wnosi on zasoby finansowe, które pozwalają poprawić płynność finansową firmy w kontekście danego projektu z solidnie przygotowanym biznesplanem. To propozycja godna zrealizowania, gdy dana inwestycja ma potencjał, trafia w rzeczywiste potrzeby rynku, można oszacować jej rentowność na podstawie aktualnych ekspertyz i analiz.

Wartościami dodanymi współpracy z zewnętrznym inwestorem są zazwyczaj także nowe koncepcje rozwoju, sprawdzone metody automatyzacji obsługi finansów firmy. Zdarza się również, że zewnętrzny inwestor jest w stanie poszerzyć naszą bazę klientów, jeżeli działa on w tej samej lub pokrewnej branży.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments