Grupa Allegro przeprowadziła refinansowanie, dług spadł o 651,7 mln zł

Udostępnij

AllegroW wyniku przeprowadzonej przez Grupę Allegro transakcji refinansowania, stan zadłużenia wobec kredytobiorców spadł o 651,7 mln zł do 5 500 mln zł, podała spółka.

„W dniu dzisiejszym [tj. 14 października] doszło do zakończenia refinansowania istniejącego zadłużenia grupy przy wykorzystaniu środków pochodzących z nowych pożyczek oraz części wpływów z pierwotnej emisji akcji dokonanej w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji spółki” – czytamy w komunikacie.

29 września 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Adinan Midco S.à r.l. (kredytobiorca) i następującymi kredytodawcami: Bank Handlowy w Warszawie, Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company, Bank Pekao, Barclays Bank PLC, Credit Agricole Corporate And Investment Bank, Credit Agricole Bank Polska, Erste Group Bank AG, Goldman Sachs Bank USA, Industrial And Commercial Bank Of China (Europe) oddział w Polsce, Morgan Stanley Bank International Limited, Morgan Stanley Senior Funding, Inc., PKO Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), Powszechny Zakład Ubezpieczeń Na Życie (PZU Życie), PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1, Raiffeisen Bank International AG oraz Santander Bank Polska w przedmiocie zobowiązania do udzielenia (i) nadrzędnego zabezpieczonego kredytu terminowego na kwotę 5 500 mln zł (nowy kredyt nadrzędny) oraz (ii) wielowalutowego kredytu odnawialnego na kwotę równoważną 500 mln zł (nowy kredyt odnawialny).

„Ostatecznym terminem zapadalności nowego kredytu nadrzędnego i nowego kredytu odnawialnego jest październik 2025 r., (przy czym zapadalność nowego kredytu odnawialnego może zostać odroczona o 12 miesięcy na żądanie spółki i za zgodą odpowiednich kredytodawców nowego kredytu odnawialnego). W przypadku nowego kredytu nadrzędnego spłaty kredytu nie są należne przed terminem jego wymagalności przypadającym na dzień 14 października 2025” – czytamy dalej.

Nowe kredyty będą oprocentowane według stawki bazowej w skali rocznej równej stawce WIBOR (lub EURIBOR, lub LIBOR, zależnie od wyboru kredytobiorcy) (przy czym stawka bazowa nie może być niższa niż zero) powiększonej o pierwotną marżę w wysokości: (i) 2,25% w skali rocznej, w przypadku nowego kredytu nadrzędnego oraz (ii) 1,8% w skali rocznej, w przypadku nowego kredytu odnawialnego.

„W wyniku podjętej decyzji o refinansowaniu umowy nadrzędnego kredytu terminowego i odnawialnego, jak również umowy kredytu drugorzędnego (istniejące kredyty), zawartych pierwotnie 20 grudnia 2016 r., Grupa spodziewa się uwzględnić w swoim sprawozdaniu finansowym za trzeci kwartał 2020 r., w pozycji kosztów finansowych, obciążenie niepieniężne w wysokości 144,2 mln zł. Kwota ta odzwierciedla niezamortyzowaną wartość kosztów zaciągnięcia kredytów i związanych z tym wydatków, poniesionych w momencie zaciągnięcia istniejących kredytów w 2017 r. oraz w wyniku ich zwiększenia w 2019 r., które nie będą już amortyzowane przez okres trwania istniejących kredytów. Ponadto, spłata kredytu drugorzędnego przed jego zakończeniem wiązała się z powstaniem zobowiązania do uiszczenia dodatkowej opłaty gotówkowej w kwocie 26 mln zł tytułem opłaty za wcześniejszą spłatę, która również zostanie zaliczona do kosztów finansowych w trzecim kwartale 2020 r.” – wskazano także w komunikacie.

14 października 2020 r. kredytobiorca przeprowadził transakcję refinansowania, pobierając pełną kwotę nowego kredytu nadrzędnego, otrzymując kwotę netto w wysokości 5 440 mln zł, po odjęciu 60 mln zł tytułem prowizji od udzielenia kredytów oraz otrzymując środki ze spółką korzystającą z wpływów netto z przeprowadzonej oferty publicznej akcji spółki w wysokości 900,5 mln zł oraz przeznaczył pozyskane kwoty na całkowitą spłatę pozostałego zadłużenia pod Istniejącymi kredytami, wynoszącego 6 151,7 mln zł, poinformowano także.

„W wyniku przeprowadzonej przez grupę transakcji refinansowania, stan zadłużenia wobec kredytobiorców spadł o 651,7 mln zł, z 6 151,7 mln zł do 5 500 mln zł” – podsumowano w materiale.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od października 2020 r.

ISBnews
ISBnews
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.

Najnowsze

Zobacz również