Te fundusze inwestycyjne otwarte dały zarobić najwięcej w 2020 roku

520

fundusze inwestycyjne otwarteFundusze inwestycyjne stanowią istotny element rynku kapitałowego. Oszczędności wielu osób tworzą duże sumy, które mogą być profesjonalnie inwestowane na różnych rynkach właśnie za pomocą funduszy inwestycyjnych. W naszym kraju dzielą się one na otwarte i zamknięte. W tym artykule skoncentrujemy się na tej pierwszej grupie, ponieważ fundusze inwestycyjne otwarte pozwalają na krótkotrwałe inwestycje i zapewniają bezproblemową odsprzedaż jednostek uczestnictwa. Z kolei certyfikaty inwestycyjne w zamkniętych funduszach inwestycyjnych można odsprzedać tylko w określonych terminach zgodnie ze statutem funduszu. W takiej sytuacji które FIO osiągnęły najwyższy procentowy roczny zysk i dały najwięcej zarobić swoim klientom w 2020 roku? Dowiemy się poniżej, najpierw jednak wyjaśnijmy co to fundusze inwestycyjne otwarte.

Fundusze inwestycyjne otwarte – co to?

Fundusze inwestycyjne otwarte zbywają jednostki uczestnictwa i dokonują ich odkupienia na każde żądanie uczestnika funduszu. Oznacza to, że są one szeroko dostępne mogą zostać kupione przez nieograniczoną liczbę uczestników w dowolnym momencie. Gotowość do odkupienia jednostek uczestnictwa oznacza, że fundusz otwarty musi być w stanie dokonać szybkiej zamiany posiadanych lokat na gotówkę. Lokaty funduszy otwartych charakteryzują się więc znacznie większą płynnością niż w przypadku funduszy zamkniętych.

Fundusz inwestycyjny otwarty jest również zobowiązany do prowadzenia rejestru uczestników. Czynność ta jest najczęściej powierzana wyspecjalizowanej firmie zwanej agentem transferowym. Do zadań agenta transferowego należy też ewidencjonowanie w rejestrach wszelkich zmian, które wynikają ze zleceń składanych przez uczestników funduszu.

Pod względem liczebności i wartości zgromadzonych aktywów fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) są zdecydowanie najbardziej popularnym typem funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Wyjątkową formą FIO są specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO). Oferta nabycia jednostek uczestnictwa takiego funduszu może być skierowana do
określonej grupy osób, takich jak instytucje czy uczestnicy programów emerytalnych. W statucie funduszu mogą być też wprowadzone dodatkowe warunki dotyczące
odkupywania jednostek uczestnictwa.

Zarówno FIO, jak i SFIO, mogą mieć formę funduszy parasolowych. W takich wypadkach klient samodzielnie dobiera subfundusze w ramach swojego portfela bez obowiązku podpisywania dodatkowych umów ani wypełniania formalności.

Fundusze inwestycyjne otwarte stanowią doskonałą alternatywę dla osób, które nie posiadają wystarczającej wiedzy lub czasu, by samodzielnie lokować swoje środki pieniężne w papiery wartościowe. Nabywając prawo do udziałów w aktywach takiego funduszu otwartego, czyli jednostki lub tytuły uczestnictwa, korzystamy z doświadczenia i eksperckiej wiedzy zarządzających funduszem.

Otwarte fundusze inwestycyjne są jedną z najpopularniejszych i najłatwiej dostępnych form inwestowania, pozwalającą na osiąganie atrakcyjnych zysków przy zachowaniu możliwości kontrolowania ryzyka i dostosowania go do akceptowalnego przez inwestora poziomu.

Przejdźmy zatem do TOP 10 funduszy inwestycyjnych otwartych, które w 2020 roku w Polsce osiągnęły najwyższe procentowo zyski, więc w konsekwencji ich uczestnicy zarobili najwięcej. 10 miejsce należy do:

Miejsce 10 – Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Aktywa tego funduszu inwestycyjnego otwartego od Allianz są inwestowane wyłącznie na terytorium Polski. Minimum 70% jego aktywów jest inwestowane w akcje małych i średnich spółek. Do 30% aktywów może być inwestowane w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Przez 2020 rok dał on ostatecznie zarobić 43,46%.

Miejsce 9 – BNP Paribas Małych i Średnich Spółek

Co najmniej 66% aktywów tego specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego od BNP Paribas inwestowane jest w instrumenty udziałowe emitowane przez małe i średnie polskie spółki, jak również w jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, których główną część lokat stanowią instrumenty udziałowe takich spółek. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Przez 2020 rok osiągnął on 44,69% zysku.

Miejsce 8 – Esaliens Małych i Średnich Spółek

Ten fundusz inwestycyjny otwarty od Esaliens inwestuje od 80% do 100% aktywów w udziałowe papiery wartościowe, przy czym większość aktywów inwestowana jest w akcje małych i średnich spółek (o kapitalizacji poniżej jednego miliarda euro). Przedmiotem inwestycji są spółki o niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych. Fundusz inwestuje głównie w akcje krajowych emitentów. Przez 2020 rok dał on ostatecznie zarobić 44,79%.

Miejsce 7 – Investor Nowych Technologii

Ten specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty od Investor inwestuje od 70 do 100% swoich aktywów w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Przez 2020 rok osiągnął on 45,43% zysku.

Miejsce 6 – Caspar Globalny

Co najmniej 66% aktywów tego funduszu inwestycyjnego otwartego od Caspar stanowią instrumenty udziałowe. Do 34% aktywów może być inwestowane w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF), jak również w instrumenty dłużne. Fundusz nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym. Przez 2020 rok dał on ostatecznie zarobić 48,77%.

Miejsce 5 – Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Minimum 66% aktywów tego funduszu inwestycyjnego otwartego od TFI Skarbiec S.A. będzie lokowane w akcje małych i średnich spółek na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym minimum 50% aktywów będzie lokowane w Polsce. Pozostała część aktywów będzie inwestowana w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery dłużne, instrumenty pochodne i depozyty bankowe. Przez 2020 rok osiągnął on 53,82% zysku.

Miejsce 4 – AXA Selective Equity

Ten fundusz inwestycyjny otwarty od AXA może inwestować od 70% do 100% aktywów w instrumenty udziałowe, do 40% w papiery dłużne i do 40% w instrumenty rynku pieniężnego. Do 70% aktywów mogą stanowić jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych. Do 100% aktywów funduszu mogą stanowić lokaty denominowane w walucie obcej. Fundusz lokuje aktywa w państwach Unii Europejskiej lub w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Przez 2020 rok dał on ostatecznie zarobić 47,45%.

Miejsce 3 – Rockbridge Gier i Innowacji

Na najniższym rankingu “fundusze inwestycyjne otwarte, które dały najwięcej zarobić w 2020” znalazł się FIO od Rockbridge. Ten fundusz inwestuje głównie w akcje lokalnych deweloperów gier komputerowych oraz spółki innowacyjne. Instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy giełdowe, stanowią nie mniej niż 70% aktywów funduszu. Pozostałe środki lokowane są w papiery dłużne oraz depozyty bankowe. Dodatkowo, fundusz może wypłacać dywidendę. Przez 2020 rok osiągnął on 69,15% zysku.

Miejsce 2 – Allianz Artificial Intelligence

Wiceliderem notowania “fundusze inwestycyjne otwarte, które dały najwięcej zarobić w 2020” okazał się SFIO od Allianz, co ciekawe to już drugi fundusz tego przedsiębiorstwa w zeszłorocznym TOP 10. Fundusz ten inwestuje w tytuły funduszu Allianz Global Artificial Intelligence. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Fundusz źródłowy lokuje głównie na światowym rynku akcji spółek, które w ramach prowadzonej działalności będą czerpać korzyści z ewolucji sztucznej inteligencji lub obecnie ich działalność wiąże się z tym obszarem. Przez 2020 rok dał on ostatecznie zarobić imponujące 85,11%.

Czas na fundusz inwestycyjny otwarty, który w 2020 dał zarobić najwięcej. Jest nim…

Miejsce 1 – Skarbiec Spółek Wzrostowych

Pozycja niekwestionowanego lidera zestawienia za zeszły rok należy do funduszu inwestycyjnego otwartego od TFI Skarbiec S.A. Co ciekawe to drugi FIO tej spółki w TOP 5. Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju. Przez 2020 rok osiągnął on robiące gigantyczne wrażenie 122,15% zysku.

Poprzedni artykułImage Power złożyło dokument inf., liczy na debiut na NewConnect w I kw.
Następny artykułWskaźnik dobrobytu znów rośnie! Realne dochody wzrosły o blisko 4%
Redaktor portalu PortfelPolaka.pl. Wiedzę z zakresu rynków finansowych i inwestowania zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta statystyki oraz analizy technicznej instrumentów finansowych.
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments