Duże zmiany w OZE – prezydent podpisał ustawę

93
Odnawialne źródła energii

Kancelaria Prezydenta poinformowała wczoraj, że Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest zwiększenie udziału OZE w krajowym zużyciu energii brutto. Promuje ona rozwój klastrów energii oraz zwalnia z pozwoleń na budowę fotowoltaikę do 150 kilowatów.

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii – co się zmieni? Odnawialne źródła energii

Jak podano, celem ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym zużyciu energii brutto, a także szeroko pojęty rozwój sektora energii zgodny założeniami redukcji emisyjności gospodarki i spełniania zobowiązań międzynarodowych.

Ustawa ta wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych – szerzej znaną jako “dyrektywa RED II”.

Jednym z głównych celów ustawy jest stworzenie warunków umożliwiających realizację obowiązków wynikających z REDII w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 roku. Zgodnie z wytycznymi, jej udział w Unii Europejskiej ma wzrosnąć do co najmniej 32%.

W komunikacie rządu podkreślono, że “uchwalona ustawa w zakresie rozwiązań dotyczących biometanu oraz klastrów energii, stanowi kamień milowy wskazany w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności”.

Rozwój sektora biometanu

Zakres zmian dotyczących rozwoju sektora biometanu obejmuje wprowadzenie definicji biometanu oraz wyłączenie pojęcia biogaz rolniczy z definicji biogazu. Z związku z wprowadzeniem pojęcia biometan, wprowadzono również zmiany w ustawie Prawo energetyczne w zakresie pojęcia paliwo gazowe.

Biometan został zdefiniowany w nowelizacji jako gaz uzyskany z biogazu, biogazu rolniczego albo wodoru odnawialnego, którego parametry jakościowe określone będą określone w odrębnych przepisach.

Rozszerzono także uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie prowadzenia kontroli informacji oraz oświadczeń składanych przez wytwórcę biometanu. Utworzono też “rejestr wytwórców biogazu”, który ma być prowadzony przez prezesa URE.

Poszerzono również obszar działalności spółdzielni energetycznych o możliwość wytwarzania biometanu. Nowelizacja wprowadza także usprawnienia postępowań związanych z pozyskaniem decyzji w sprawie przyłączania instalacji wytwarzających biometan do sieci gazowej. Elektrownia gazowa

Warto dodać, że według raportu “Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030”, nasz kraj może produkować nawet 8 miliardów metrów sześciennych biometanu z samego sektora rolno-spożywczego. To mogłoby pokryć część zapotrzebowania na gaz ziemny.

Rozwój klastrów energii

Ponadto, nowelizacja ustawy wprowadza też szereg rozwiązań promujących rozwój klastrów energii – w tym ustanawia czytelne zasady zawierania porozumień o utworzeniu klastra energii oraz zmienia definicji klastra energii, określa wymagania, których spełnienie przez klaster energii będzie umożliwiać skorzystanie ze zwolnienia z opłat określonych w ustawie oraz z preferencyjnego sposobu rozliczeń.

Ustawa wprowadza również rejestr klastrów energii. Jest on jawny i prowadzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w postaci elektronicznej. Wpis do rejestru jest dobrowolny, jednak uzyskanie wpisu umożliwia – po spełnieniu innych warunków – uzyskiwanie korzyści z przyjętego dla klastrów energii systemu wsparcia.

Instalacja fotowoltaiczna do 150 kilowatów bez pozwoleń

Co więcej, nowelizacja zwalnia z pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kilowatów. To oznacza, że mikroinstalacje OZE będą mogły osiągać moc 150 kilowatów.

Obecnie, ze zwolnienia z ubiegania się o pozwolenie na budowę obowiązuje dla systemów fotowoltaicznych o mocy nieprzekraczającej 50 kilowatów.

Status prosumenta lokatorskiego dla wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowych

W stosunku do prosumenta lokatorskiego nowelizacja wprowadza fakultatywną opcję, dla prosumentów energii odnawialnej wytwarzających energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego, polegającą na możliwości zmiany formy wynagrodzenia za energię.

Oznacza to, że zarządcy nieruchomości, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty mogą uzyskać status prosumenta indywidualnego (lokatorskiego).

Promowanie ekologicznych dostaw ciepła

W nowelizacji zostały także doprecyzowane przepisy dotyczące pierwszeństwa zakupu ciepła ze źródeł odnawialnych i instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz wprowadza zasady wydawania i rozliczania gwarancji pochodzenia ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii w celu wypromowania i zainteresowania ekologicznymi dostawami ciepła.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z pewnymi wyjątkami.

ai
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments