Dzień Inwestora Indywidualnego

Dodatek osłonowy w 2024 – jak złożyć wniosek?

Udostępnij

W 2024 roku dodatek osłonowy stanowi istotne wsparcie dla mniej zamożnych rodzin, które borykają się z rosnącymi kosztami życia, które są związanymi m.in. z energią, gazem i żywnością. Jest to świadczenie pieniężne, które ma na celu niwelowanie obciążeń finansowych, jakie mogą wystąpić w związku ze wzrostem cen tych podstawowych usług oraz artykułów. Przyjrzymy się bliżej temu dodatkowi oraz omówimy, jak złożyć wniosek o jego przyznanie, aby móc skorzystać ze wsparcia.

Jakie wymagania należy spełnić?

Aby zakwalifikować się do dodatku osłonowego, gospodarstwo domowe musi spełniać określone wymagania dochodowe. Według obowiązujących przepisów, dodatek ten przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego oraz 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Warto jednak zaznaczyć, że istnieje również tzw. zasada złotówka za złotówkę, która stanowi, że dodatek może być przyznany nawet w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. Jednak w takiej sytuacji kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia, minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 złotych.

Wysokość dopłat realizowanych przez państwo

Wysokość dopłat realizowanych przez państwo w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz od dochodu na osobę. Przyjrzyjmy się zatem, jak kształtują się kwoty dopłat w zależności od wielkości gospodarstwa domowego oraz dochodu na osobę:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł lub 286 zł, przy założeniu że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych. Ta kwota jest przyznawana jedynie w przypadku, gdy dochód nie przekroczy ustalonego progu.
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł lub 429 zł, zakładając, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę. Kwota ta jest przyznawana proporcjonalnie do liczby osób w gospodarstwie.
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł lub 607,75 zł, jeśli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę. Im więcej osób w gospodarstwie, tym wyższa kwota świadczenia.
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł lub 822,25 zł, pod warunkiem, że dochód na osobę nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie. To najwyższa kwota dopłaty, która przysługuje rodzinom z większą liczbą członków.

Jak złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego?

Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek do właściwej gminy (w zależności od miejsca zamieszkania) do 30 kwietnia 2024 roku. Termin składania wniosków jest kluczowy, gdyż po jego upływie nie będzie możliwe uzyskanie świadczenia na przyznawany okres rozliczeniowy. Wypłata dodatków ma zostać zrealizowana za jednym razem (w całości) do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy będzie przyznawany i wypłacany przez gminy, które otrzymają odpowiednie dotacje z budżetu państwa. Oznacza to między innymi, że wnioski będą rozpatrywane przez urzędy gminne, które będą odpowiedzialne za weryfikację kryteriów uprawniających do świadczenia oraz za dokonanie wypłat.

Warto także dodać, że kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła i rodzaju stosowanego ogrzewania. Osoby korzystające z różnych metod ogrzewania mogą mieć różną wysokość przyznanego świadczenia.

Co zawiera wniosek i skąd go wziąć?

Wniosek o dodatek osłonowy można znaleźć na stronie gov.pl, na portalu Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wniosek ten zawiera następujące sekcje:

  • CZĘŚĆ I: Dane dotyczące wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego
  • CZĘŚĆ II: Oświadczenia
  • CZĘŚĆ III: Oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego, inne niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • CZĘŚĆ IV: Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa rolnego członka gospodarstwa domowego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.
    źródło gov.pl
Fryderyk Waszak
Fryderyk Waszak
Redaktor Portalu Portfel Polaka, absolwent II edycji prestiżowego programu Google Umiejętności Jutra. Aktualnie student zarządzania na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, gdzie rozwija swoje umiejętności w obszarze strategii biznesowej i zarządzania. Aktywny zawodowo pasjonata marketingu internetowego, który na co dzień z zamiłowaniem śledzi najnowsze trendy branżowe, by dostarczać czytelnikom Portfel Polaka aktualne i wartościowe informacje z dziedziny finansów, marketingu oraz innowacji.

Najnowsze

Zobacz również